Oldal:       >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
cs júl 26 2012, 09:40
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
MITOLí“GIALétezik egy mondás: "Aki ismeri a mí­toszokat, az ismeri az embereket." Az emberiség tapasztalatokat szerzett, amelyeket azután az asztrológia dolgozott fel és tett továbbadhatóvá. Cselekedeteinket ugyanis a bennünk rejlő évezredes tapasztalatok irányí­tják.

A tapasztalatok olyan erők, amelyek az értelemtől függetlenül mozgatnak bennünket. A hagyomány szerint ez az erő az emberben lakozó isteni szférából ered, s csupán azért vetí­tjük az égre, hogy ezáltal objektí­vebb képhez jussunk. Objektí­vnek lenni azt jelenti, eltávolodni önmagunktól, vagyis a szubjektí­v elemektől.

Az ember soha sem fogja egyetlen isten létezését sem bebizonyí­tani. A lélek, a tudattalan azonban ismer egy bennünk rejlő erőt. Ezért is van az, hogy a bennünk élő lelkek is olyan sokfélék, mint mondavilágunk istenei. Eleinte abban a tévhitben éltünk, hogy minden a saját akaratunkon múlik, és valamennyi döntés saját elhatározásunk gyümölcse.

Azonban hajlamosak vagyunk átsiklani afölött, hogy létezik egy pont, ahonnan már nincs visszaút, egy pont ahol már nem választhatunk, és már nem tarthat vissza semmiféle értelem. Ekkor már saját utunkat járjuk, és megszállottként üldözünk valamit, ami teljességgel fölöttünk áll és hatalmában tart.

Ezzel alakot öltöttek és vezetőnkül szegődnek az istenek és archetí­pusaik. Az asztrológia egyik érdeme, hogy megfejtette a rendkí­vül szerteágazó és sokszor nehezen áttekinthető istenmí­toszok lényegét.
Az asztrológiai archetí­pusokat tehát az emberi tapasztalatvilág prototí­pusainak tekinthetjük... és mo0st lássuk az isteni bolygókat:

Apolló - NapRitkán fordult elő, hogy az istenek és istennők valóságos alakban mutatkoztak meg az emberek előtt. Idejük legnagyobb részét az Olümposzon töltötték. Ők annak köszönhették halhatatlanságukat, hogy rendszeresen fogyasztották felséges italukat, a nektárt, és í­nyenc eledelüket, az ambróziát
Számos természetfeletti tulajdonsággal rendelkeztek, például meg tudtak jelenni emberi és állati formában egyaránt. A görög istenek ugyanolyan jó és rossz tulajdonságokkal rendelkeztek, mint az emberek, éppen ezért az Olümposz gyakran volt hangos a vitáktól és viszályoktól.

Apollón,- Zeusz és Léto fia, Artemisz ikertestvére- neve olykor egyszerűen Phoibosz " Ragyogó", jelení­tette meg az ókori görög mitológiában a Nap erejét. Vihar, tűz és fényisten volt, az élet isteni fia, a tisztaság, a világosság és fény gyógyí­tó erejének hordozója. A jóslás és a költészet istene.

Tüzes nyilával elpusztí­tja az alvilág sötét lényeit, az ellene forduló vagy lázadó embereket. í‰rtett a betegségek, sebek orvoslásához. Külsejét tekintve daliás, arányos testalkatú, fejét aranyos fürtök borí­tják, tekintetéből nyugalom és a szellem fénye árad. Szereti a dalt és pártolja a költőket, ő a múzsák karvezetője, a lantjátékot Hermésztől tanulta. A lakomákon az isteneket dallal, muzsikával gyönyörködteti.

Kedvenc állata a hattyú és azok a madarak, amelyeknek röptéből jósolni szoktak.
Gyógyí­tó istenként hatáskörébe tartozik a bűnök eltörlése, olykor azonban szigorúan lesújt a halandókra, például ikertestvérével Artemisszel lenyilazza az elbizakodott Niobé gyermekeit, máskor járványt küld az emberekre.

í‰rt a vadászathoz is felszereléséhez tartozik egy ezüst í­j, melynek nyí­lvesszői mindig célba találnak. Kedvesei közül hí­res Daphné, aki elutasí­totta szerelmét, ezért az isten babérfává változtatta. A Naphoz hasonlóan azonban a napistennek is van árnyékos oldala. Ő a görög mitológia titokzatos Dionüszosza, az önkí­vület, a mélyből feltörő életkedv, a szőlő, a bor, a szüret, a mámor, aki egyben a földalatti lények, az éjszakai élet istene.

Dionüszosz az őserő megtestesí­tője, nemhiába kí­sérik útjain vad szatí­rok. Idő előtt, fejletlenül született, ezért Zeusz bevarrta a combjába, és addig ott tartotta, amí­g erős csecsemővé nem fejlődött, ezért Dionüszoszt joggal nevezték kétszer született istennek.

Az asztrológia szerint a Nap , életerőnk szimbóluma. Az életet, az alkotást szolgáló, a nehézségeket leküzdeni képes erő jelképe. Vállalkozó kedvre, bátorságra buzdí­t.
A mondavilág azonban a negatí­v vonásokat sem hallgathatja el. Neki tulajdoní­t néhány jellegzetes emberi gyengeséget, mint például önteltséget, kritikátlanságot, saját személyünk túlbecsülését.

Apollón a babérkoszorú viselésének dicsőségén kí­vül, magában hordozza a mély zuhanás lehetőségét.
A görög mondavilágból származik a " napvilágra kerül" kifejezés, ami a szólásban rejlő igazság alapja. Aki hazudik, az menekül a fény elől, a sötétben adja át magát bűnös szándékainak és valódi dionüszoszi kábulatban lel méltó jutalomra.

Dionüszosz a világot beragyogó hatalmas Nap ellenistene. Ők ketten azonban mégis egyazon istenszimbólum két arca. A Nap a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogyan viselkedem, mennyire bí­zom magamban, mennyire vagyok önálló, cselekvőképes , milyen erős az akaratom és megvalósí­tó erőm. Hol van életem súlypontja, melyik az az életterület ahol kiteljesedhetek , és kibontakozhatok. Milyen a viszonyom a tekintélyt, hatalmat képviselő emberekkel. Mennyire vagyok életerős, egészséges és életvidám.

HoldistennőkA másik fővilágosí­tó a Nap után a Hold is magára vonta az emberek figyelmét. Nem ok nélkül vált a Hold különböző korok, különböző népek szemében legfőbb isteni jelképpé!
A Nap a férfiasság, a Hold a nőiesség szimbóluma. Szinte valamennyi mitológiában női alakban jelenik meg a Hold, és amilyen sok arca van a Holdnak, olyan sokfélék a holdistennők is.

Szeléné a holdistennő a befogadó , női princí­piumot jelenti, neve "sugárzót" jelent. Uranosz és Gaia gyermeke. Testvére és felesége Héliosznak, a napistennek, akivel csak titokban lehetnek egymáséi, Szeléné eltűnik amikor Héliosszal egyesül. újhold van, a kezdet és újrakezdés időpontja.

Egy új ciklus kezdődik, és í­gy találjuk meg a Nap és Hold egyesülésében a mag, a csí­ra a dolgok őskezdetének képét. Szeléné a termékenység, a nők az otthon és a család istennője, de az éjszakáé, az alvásé és a halálé is. í–sszefüggésbe hozható a Föld életritmusával, az ár- apállyal , amelyet a Föld tömegvonzása idéz elő, és minden olyan folyamattal, amelyben a születés és elmúlás ciklusa jelen van. A monda szerint, a szép fiatal isten Endymion egy barlangban aludt, Latmosz hegyén, amikor Szeléné megpillantotta.

A monda különböző okokat emlí­t, hogy miért aludt el örökre, egyik szerint, az ő vágya volt, mert irtózott az öregségtől, í­gy az alvás megőrzi örökre fiatalságát és szépségét. A másik történet szerint Zeusz felfedezte Hérával való titkos szerelmét, és örök álomba merí­tette. Szeléné egyesült az alvóval, anélkül, hogy egy szót szólt volna, és ötven lánnyal ajándékozta meg.

Itt találjuk meg a szótlan, csendes odaadást, a készségességet és az összetartozást , amelyek jellemzőek a Hold princí­piumra. Itt újra előjön a természet ösztönös termékenysége, mely gondolatok nélkül szaporodik ,- egy belső ritmusnak engedelmeskedve-

Artemisz a görög mitológia szűz istennője a természetes érintetlenségben élő leányok jelképe, a Hold egy másik aspektusa, képe megfelel a növekvő Holdnak, amely még nem érte el a teljességet vagyis a ( teliholdat). Gyönyörű fiatal hajadon, arányos termettel, derűs és egyben komoly tekintettel.
Különösen ragaszkodik hajadonságához. Mindjárt születése után, látva, hogy anyja mennyit szenvedett Apollón világra hozatalával, arra kérte Zeuszt, hogy örökké szűz maradhasson.

Otthona zöld erdőség, a tiszta forrás, ahol állatokra vadászik. Ő a szűzies tisztaság védelmezője . Kiséretéhez tartoznak a harcias amazonok, akik vak dühvel, önmagukat elcsúfí­tva harcolnak tisztaságuk megőrzéséért a férfiak világa ellen.

A telihold megfelelője Héra, Zeusz felesége. Ő az anyaság istennője, és, a nők fontos szerepére utal a görög mitológiában. Héra az otthonok és tűzhelyek őrzője. A házasság törvényeit szigorúan betartja, de nemcsak saját magát védi az idegen férfiaktól, hanem Zeuszt is szeretné a nőktől, ami nem mindig sikerül, ezért a mí­toszokban féltékeny istennőként ábrázolják.

Perszephoné -Zeusz és Démétér lánya- birodalma , a teljes elsötétülés felé tartó holdsarló alvilági istennőjének lakhelye.
A monda szerint épp virágot szedett társnőivel Szicí­liában, amikor kettéhasadt a Föld, és Hádész az alvilág istene előbukkant aranyszekerével és elragadta őt. Hiába kereste anyja, hiába borult gyászba a föld, Perszephonénak az alvilágban kellett maradnia. Később Démétér kérésére Zeusz megengedte, hogy az év kétharmadát az Olümposzon töltse, de a többi egyharmad évet férjével kellett töltenie az alvilágban.

Az újholdnak, de különösen a holdfogyatkozásnak a fekete Holdnak Hekaté az istennője, - boszorkány- az éjszaka királynője, három feje van és egy kutyafalka kiséri. Lefátyolozott arccal, kezében fáklyával, főleg keresztutaknál, vagy a temetőkben jelenik meg, romlást és halált visz mindenhová. Hekatét, a méregkeverőt, nemhiába kötötték a holtak birodalmához. Kezdetben jótékony istennőnek számí­tott, később azonban a sötét tudattalanból feltörő félelmet, testesí­ti meg.
Nála lel otthonra az egész démonvilág, a kí­sértetjárás, a varázslat és lidérces álmaink minden alakja. Az éj leple alatt kiválóan űzi varázslói mesterségét. Még Zeusz is tisztelte hatalmát, és senki sem merte őt akadályozni.

A Hold lélektanilag tekintve, érzelmi világunk, lelkünk alaphangulatát szimbolizálja, valamint, a tudattalan, ösztönös érzeteinket és érzelmi mintáinkat, amelyeket a mindennapokban megélünk. A Hold azt mutatja, hogyan reagálunk a külső ingerekre, milyenek a lelki reakcióink . A legelső minták csecsemő és kisgyerekkorban aktiválódnak, és intenzí­ven kapcsolódik az anyához. Tehát a bennünk élő anyai és ősi- női princí­piumhoz. Az odaadási képességünkről, a ragaszkodásról, a gondozásról és táplálásról , arról, hogyan tudunk érzelmileg kinyí­lni és mennyire vagyunk befolyásolhatóak.

Mivel az anya a csecsemő számára a világot jelenti, egy olyan "ősbenyomást" hagy benne amit magával visz az életbe, s ez lesz az alapvető tapasztalata a világról és anyaképről.

Hermész - MerkúrElőször tehát a Nap és Hold hatását fedezte fel az ember és ezek ritmusát. A megfigyelésekkel pedig felfedezte az időszámí­tást. A többi istenség jellemzésében egyre igényesebb lett, rájuk vonatkozó tudását és tapasztalatait egyre pontosabban igyekezett megfogalmazni.
Merkúrt , a görög mitológiában Hermésznek hí­vták. Ez a bolygó áll legközelebb a Naphoz, és legnagyobb távolsága tőle 28 fok, tehát állandóan a Nap közelében tartózkodik, hol előtte, hol mögötte jár.

Nem csoda tehát, hogy ezt a vándorlást követjárásként könyvelték el az emberek. Ő lett az istenek hí­rnöke. Kezében hí­rnök pálcát tart, melyen két kí­gyó tekergőzik, fején utikalap, lábán szárnyas saru.

E mellet ő leleményesség, az ügyesség istene, a kereskedők és tolvajok pártfogója, a holt lelkek vezetője.
Feltalálta a pásztorsí­pot és a betűvetést. Ő rak tüzet az Olümposzon az isteneknek, és segí­ti a szónokokat.

Már a fogantatása is összefügg a bolygó szimbolikájával. Apja Zeusz egy éjjel kisurrant felesége, Héra mellől és meglátogatta barlangjában Maiat, Mükéné egyik hegyén. Ott nemzették Hermészt, aki titokban született meg. Tehát " törvénytelen" gyermek.

Nemzése összefügg a nem teljesen legális fogalmával. Kezdettől fogva független, már egy napos korában fiatalemberré érik, ehhez az időszakhoz kapcsolódik leghí­resebb mí­tosza:... Kimászott bölcsőjéből és békateknőből készí­tett lantján mulatta magát. / Az antik állatövi ábrázolásokon az Ikreknél mindig hangszer van, legtöbbször lant./ Majd egy napon felfedezi Apollón marhacsordáját. Ravasz cselt eszel ki, hogy ellopja ötven tehenét, s elhajtotta őket, de háttal a menetiránynak, hogy a nyomok megtévesszék a gazdát. Két tehenet ügyesen megsütött, a többit elrejtette.

Majd visszabújt a bölcsőbe, s ártatlan kisdednek mutatta magát, akkor is amikor Apollón számon kérte tőle a csordát. íœgyesen tagadja, arra hivatkozva, hogy ő még gyerek .

Apollón Zeusz elé viszi az ügyet, ahol a tettes ismét olyan ravaszul védi magát, hogy a főisten nem tud haragudni rá.
Hermész egyúttal ki is használja az alkalmat arra, hogy helyet követeljen magának az Olümposzon az istenek között, és megemlí­ti, hogy két állatot áldozott a tizenkét istennek. Az istenek ama kérdésére, hogy ki a tizenkettedik, hiszen csak tizenegyen vannak, ravaszul í­gy válaszol: " Ő ette meg az állatok tizenketted részét, egy falattal sem többet, mint amennyi őt megilleti."

Zeusz nevet a fiú agyafúrtságán, és később a megfelelő tisztelettel emeli az istenek sorába. í–rült az ötletes, ügyesen beszélő kis istennek, és Hermész megkéri őt, hogy tegye meg hí­rnökévé.

Cserébe megí­géri, hogy nem hazudik többet, de azt, hogy mindig a teljes igazságot fogja mondani, sajnos nem tudja megí­gérni.
Feladataihoz tartozik, hogy az istenek akaratát közvetí­tse az emberek felé és fordí­tva. Soha nem alkalmaz erőszakot, hanem beszédkészségét, meggyőzőerejét használja inkább.

Még az alvilágba is eljut, neki tulajdoní­tják azt a képességet, hogy a lelkeket visszahozza az Alvilágból.
Korán felismerte, hogy az emberben lakozó jó és rossz együttesen rejlik bennünk, s hogy saját magunknak kell megtalálnunk a két véglet közötti egyensúlyt. Ő az emberi isten, az emberhez legközelebb álló gyengékkel.

Láthatjuk tehát, hogy a merkúri észjárás nem azonos az értelmi képességgel, az a Hold ( jobb agyfélteke) és Nap ( bal agyfélteke) együttes működése. A horoszkópban Merkúr arról ad felvilágosí­tást, hogyan gondolkozunk , beszélünk, hogyan tanulunk, és mit jelent számunkra a tudás. Milyen mértékben tudunk objektí­ven és semlegesen gondolkodni és hogyan dolgozzuk fel azokat a tapasztalatokat, amelyekkel kapcsolatba kerülünk. Hogyan fejezzük ki magunkat, a tudás mely területei érdekelnek különösen, hogyan tudjuk az érdekeinket érvényesí­teni.

Aphrodité - VénuszValójában a Vénusz volt az a bolygó, ami amely az idők kezdete óta, leginkább elbűvölte az embereket.
Esthajnalcsillagként is ismerik, noha éjfélkor soha sincs a horizont felett. Nem csoda tehát, hogy a görög mitológiában Aphroditéról szóló mí­tosz is kétarcú.
E kettősséget, Phószphorosz és Heszperosz istenek alakja jelképezi. Phoszphorosz a Napot megelőző hajnali csillag, a komoly találkozást bevezető gyengéd szerelmi játék. Heszperosz ezzel ellentétben az esti csillag, amely a csendes szerelmet, az összetartozást jelképezi. A hagyomány szerint, az esti csillag kí­séri nászágyba az újdonsült párt.

Már születésének körülményei között is kettősség van, az egyik szerint apja Zeusz, akinek villáma megérintett egy kagylót, és a tenger habjai közül kiemelkedett ki az istennő.
Másik nézet szerint, Uranosz az apja, akinek kifolyó véréből keletkezett a szépséges Aphrodité.

Ciprus szigetén ( itt bányásszák a legtöbb rezet, ami a Vénusz féme) volt kultuszának egyik középpontja, e szigeten terültek el gyönyörű kertjei, amelynek kerí­tését és kapuját, férje Hepaisztosz a kovács készí­tett.
Az istennő ébreszti fel a szerelmi vágyat, hatalma mindenkire kiterjed, ( kivéve Athénét, Artemiszt és Hesztiát.)

Még a tengernek is parancsol, kedvező szelet, szép időt ad a hozzá fohászkodó utasoknak.
Ugyanakkor megbünteti azokat, akik nem ismerik el a szerelem hatalmát vagy dacolnak vele.

Aranyszekerét verebek húzzák, kedvenc madarai a galambok. Amerre jár az egész természet megújul, az embereket boldogság önti el. Szent növényei az alma és a rózsa. Többször szerelmi kalandokba bocsátkozik halandókkal, istenekkel egyaránt.

Amikor egyszer írésszel volt együtt, Héliosz észrevette őket és értesí­tette Hepaisztoszt, aki egy bűvös aranyhálóval foglyul ejtette őket, hogy az istenek nevessenek a póruljárt szerelmespáron. Csak Poszeidon kérésére engedte őket szabadon.
Minden férfiban és nőben megvan a Vénusz-elv , amiben igen nehéz megtalálni az egyensúlyt.

Aphrodité-Vénusz a nőnek a férfi iránt érzett vágyát és a tökéletesség felé törést szimbolizálja. Tudja, hogy nincs boldogság, szenvedés és nincs győzelem, áldozat nélkül. Aki tökéletes boldogságra vágyik, annak előbb végig kell járnia Sztüx vizeit.
A nemek találkozásában Aphrodité-Vénusz és írész-Mars állnak természetes feszültségben egymással. Azonos mértékben kell kötődniük egymáshoz, különben szerelmük puszta nemi kapcsolattá válik.

A Vénusz a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogy általában mit találunk szépnek, hogyan próbálunk harmóniát teremteni, milyen az í­zlésünk , milyen tí­pusú emberekkel jövünk ki jobban, kiket kerülünk. Hogyan teremtünk kapcsolatokat. Mit találunk értékesnek, mely dolgok adják nekünk a személyes biztonság érzését. Mi okoz örömet és beteljesülést.
Mennyire vagyunk odaadóak, megértőek mennyire tudunk másokra figyelni, illetve, hogyan tudjuk mindezt befogadni.

írész - Marsí‰s most nézzük a vörös bolygót a Marsot.
A görög mitológia írésznek ismeri. Szülei Zeusz és Héra. Dühből és bosszúállásból nemzették.
Héra mélyen fel volt háborodva férje legújabb félrelépésén, és írész férfiúi mag nélkül fogant meg benne. így a tulajdonságaiban is jellemzőek lesznek rá az indulatosság, zabolátlanság, szenvedélyesség, harcias viselkedés.

Durva, csiszolatlan modora miatt sem szülei, sem a többi istenek nem szerették. Homérosz az Iliászban erőszakosnak és dicsekvőnek í­rja le.
Ennek ellenére az Olümposz tizenként istenének egyike. Amennyire visszataszí­tóak karakter tulajdonságai, annyira vonzó a külsejét tekintve. Magas, izmos, igen vonzó a másik nem számára.

írész eredetileg a tavasz az újra éledés, a tél sötét uralma feletti győzelem istene volt. Jelképe az eke és a lándzsa ami vasból készült és a Mars féme is az. Ez az istenség kettősségére utal, a tél legyőzéséhez teljes erőbedobással kell küzdeni, indulatoktól vakon, és hinnünk kell saját sebezhetetlenségünkben.
Egyszer két óriás, két Alóada felülkerekedik írészen és bezárja Őt. A nagy isten ebben a helyzetben teljesen tehetetlen.

Az ösztönélet feletti uralma révén nem juthat messzire. Bevetett erőnket, értelmesen, más erőkkel összefogva kell vezérelnünk, vagyis másokkal karöltve.
Az erő önmagában nem sokat ér... Amikor Athéné írészen ejtett sebet, nagy fájdalmát csak Zeusz könyörgése enyhí­theti. Amikor az óriások bezárták írészt, csak Hermész ravaszsága szabadí­thatja ki.

A beteljesülés érzését pedig csak Aphrodité hozhatja el számára.
A Mars az élet őserejét szimbolizálja. Őserő nélkül ugyanis semmit sem ér , mégis tragikus véget fog érni, aki csak ebben bí­zik.
Saját erejébe vetett túlzott bizalma gyorsan a vesztébe sodorhatják az embert. Akiben viszont túl kevés az őserő, annak puszta léte forog veszélyben.

íltalában hibásan értelmezzük a Mars erőit, mert mindig kis szerencsétlenséget látunk benne. Pedig Ő a győzelem, a haladás megtestesí­tője is.
A marsi erőkkel szemben csak rendkí­vüli bátorsággal, de fegyelmezetten léphetünk fel. Azok ugyanis csak akkor vezetnek bajhoz, ha mértéktelenül, féktelenül vagy egyáltalán nem használjuk őket.

A Mars a horoszkópban azt mutatja meg, milyen a megvalósí­tó erőnk, hogyan éljük meg indí­ttatásunkat, és milyen módon használjuk a gyakorlatban.
Valamint, ( a Vénusszal együtt) milyen bennünk az adás- elfogadás képessége.

Zeusz - JupiterElérkeztünk a főistenhez, Zeusz- Jupiterhez.
Kronosz és Rheia gyermekeként jött a világra, öt testvérével együtt. ( Hesztia, Démétér, Héra, Hádész, Poszeidon Kronosznak atyja, Uranosz átka járt az eszében, miszerint őt is saját gyermeke fogja legyőzni. Ezért gyermekeit, ahogy megszülettek, sorra lenyelte.

Nem tudott ebbe belenyugodni Rheia, s amikor a legkisebb fiát, Zeuszt a világra hozta, elhatározta, hogy megmenti az életét. Követ pólyált be az újszülött helyett, azt adta oda férjének.

Kronosz nyomban le is nyelte. Anyja Zeuszt elrejtette Kréta szigetén. Két nimfára bí­zta Őt, akik friss mézzel és kecsketejjel táplálták, a fegyveres Kurészek pedig vigyáztak rá. Ha sí­rt őrzői éktelen lármát csaptak, hogy elnyomják a sí­ró csecsemő hangját, nehogy Kronosz felfigyeljen rá.
Zeusz utóbb mindenkinek meghálálta szolgálatukat. A Nimfákat Kréta papnőivé, a Kurészeket pedig papjaivá tette.

Amaltheia Kecskét miután kimúlt, az ég csillagai közé emelte, bőréből oltalmazó pajzsot készí­tett, szarvából pedig bőségszarut, amiből soha ki nem fogyott étel- ital.
Zeuszra várt a legnagyobb hatalom, Ő lett az istenek és emberek atyja.
Miután felnőtt, elment, hogy beteljesí­tette az átkot, amelyet Kronoszra kimondott Uranosz.

Az ész istennője ellátta őt tanácsokkal, varázsszert is adott Zeusznak, amellyel arra kényszerí­tette apját, hogy visszaadja lenyelt gyermekeit.
Sorra ki is léptek apjuk gyomrából, születésük sorrendjét megfordí­tva, először a kő került elő, utolsónak Hesztia. A legidősebb és legfiatalabb istennő egy személyben.

Zeusz visszahozta testvéreit az életbe, velük együtt küzdött meg Kronosszal a világ uralmáért.
Prométeusz is a többi isten oldalára állt, hasznát is vette a főisten Prométeusz tanácsainak. Felhozta a Tartaroszból a Küklopszokat, akik akkor kovácsolták számára a villámot. Hádésznek láthatatlanná tevő sisakot, Poszeidonnak háromágú szigonyt.

Ilyen fegyverek segí­tségével győzték le Zeusz és testvérei Kronoszt és a Titánokat, majd maguk között osztották fel a világot.
Zeusznak jutott az ég, Poszeidonnak a tenger, Hádésznak az alvilág. Utóbb Kronosznak megkegyelmezett, felengedte a Tartaroszból, de száműzte, és messze nyugaton a Boldogok szigetén, az üdvözült holtak fejedelmévé tette.

Kronosz - Szaturnuszt életben hagyja, és kijelöli számára az őt megillető helyet az istenek világában. Zeusz tehát reménysugár önmaga és az egész világ számára. Kronosznak megkegyelmezett , mert nem létezik már a " szemet szemért" elv. A hideg szaturnuszi világ és a bölcs életelv közötti harc tehát beteljesedik. í‰beren őrzi a vallást és igazságot oszt.

Hatalma alá tartozott az Olümposz és a világi rend egyaránt. Képes a megbocsátásra , de tud kegyetlenül büntetni , főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.
De megvannak a gyengéi is, büszkeségén néha csorba esik, és nem tud ellenállni a kalandoknak. Zeusz mindent megengedhet magának, hiszen ismerjük a mondást: " Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!" Ezt persze ki is használja, s ez önteltség, zsarnokság képében jelenik meg.

Zeusz alakjában a Nyilas szabadságszerető, zabolátlan szelleme tükröződik, aki nem hajlandó magát korlátozni. Céljait, vágyait, elképzeléseit szeretné megvalósí­tani, ugyanakkor köti Őt a felelősség és a földi határok. Ez a két oldala versenyzik állandóan egymással, anélkül, hogy ez a verseny valaha is eldőlne.
A Jupiter a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogy milyen a hitem, filozófiám az életszemléletem (optimista vagy pesszimista). Milyen elvárásaim vannak a jövőre nézve. Mekkora szabadságra, függetlenségre tágasságra van szükségem az életben. Milyen a viszonyom a társadalomhoz, szociálisan hogyan viszonyulok az élethez. Milyen módon próbálom magamat tovább fejleszteni, hogyan tágí­tom a tudatomat.

Kronosz - SzaturnuszKronosz anyja, Gaia a Föld, aki a Káoszból származott.
Férfi nélkül hozta létre Uranoszt, az Eget.

Később fiával egyesült, és isteni titánokat szült, akikhez Kronosz is tartozott. A görögök halhatatlan óriásoknak tartották a titánokat, akik az ősidőkben uralták a világot.

Uránosz azonban csúnyának és visszataszí­tónak tartotta gyermekeit, és mindig visszatolta őket anyjuk hasába amikor meg akartak születni. Gaia keserűen panaszkodott fiának Kronosznak és rábeszélte, hogy harcoljon apja ellen. Egy éles sarlót adott neki, hogy ezzel kasztrálja apját. Uránosz kifolyó véréből születtek a bosszúállás istennői az erinüszek.

Miután legyőzte apját, ő lett a világ ura, de hamarosan ugyanolyan brutális és kegyetlen lett, mint apja. Megjósolták neki, hogy őt is gyermeke fogja megfosztani a hatalomtól.

A Kronosz - mitoszból azt az alapgondolatot szűrhetjük le, hogy azt kapjuk vissza amit adunk, tehát mindennek ami történik velünk, valahol a múltbéli döntéseinkben és cselekedeteinkben megvan a gyökere. Ha tanulunk a jelenből, akkor a jövőnk is megvátozhat.
Kronosz- Szaturnusz az idő és a sors istene.

Gyakran ábrázolják öregemberként kaszával, sarlóval a kezében, ami azt szimbólizálja, hogy minden ami a világon létezik, véges. így köze van a korhoz, a földi élet határaihoz, a halálhoz.

Tehát senkinek sem jut több idő itt a földön, mint amennyit a sors szánt neki.
Megtaní­tja, mit jelent az idő az anyagi világban. Nem lehet kitérni az elől amit a Szaturnusz megkövetel tőlünk az életben.
Szigorú taní­tó, aki hagyja, hogy szenvedjünk, hogy végre észhez térjünk.

Viszont megjutalmazza minden erőfeszí­tésünket, kitartásunkat, még akkor is, ha az eredmény nem rögtön látszik is meg, hanem hosszadalmas, fárasztó út során.

A Szaturnusz a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogyan viszonyul hozzánk a társadalom, támogatja, vagy korlátozza terveinket. Mely területen érezzük bizonytalannak, félénknek, kevésnek magunkat. Hol élünk át újra és újra frusztrációkat, csalódásokat.

Mely területen tűnik úgy, hogy mindenki másnak jobb az élete, mint az enyém?
Azon a területen, ahol a Szaturnusz áll, konfliktus van a társadalmi és individuális elvárások között.

Uránosz - UránuszUránosz neve "Eget" jelent, uralkodik az égbolton és a csillagokon. Minden éjjel leereszkedik a földre és sok gyermeket nemz vele. Az Uranosz legendát (Kronosz kapcsán már ecseteltem.)
A mí­tosz több olyan témát is tartalmaz, ami az emberi lélekben működik : Elégedetlenség a megteremtett dolgokkal, amelyek nem olyanok, mint amit elképzeltünk.

Harc az öregek és fiatalok között, az új és régi között, harc a konvenciók és az ember individualitása között.
Uranosz székhelye nem a föld és nem a földi realitás, hasonlóképpen a uránikus vagy ví­zöntő jellegű emberek sem élnek testükben, vagy érzelmeikben, leginkább szellemükben.

Az új eszmék iránti fogékonyság és ideáljainak tartossága jellemzi.
ím amikor az elképzelt dolog konkretizálódik, vagyis testet ölt beleütközik a határokba korlátozásokba.
Uránosz mí­toszában megtalálható a tökéletesség utáni törekvés, ami minden realizált dologban összeütközik az anyagi világ tökéletlenségével, vagyis a gyakorlati valóság nem felel meg az elképzeléseknek.

Az Uránusz, a Merkúr felsőbb oktávjaként az intuí­ció, a váratlan felismerés jelképe. Ami csak látszólag jön egyik pillanatról a másikra. Minden intuí­ciót az adott dologgal hosszadalmas foglalkozás előz meg.

A belső emberi erőkben rejlő új dimenziókat mutatja meg
Az Uránusz a horoszkópban a következőkről szolgálhat felvilágosí­tással: Mely életterületen élhetünk meg hirtelen felismeréseket, új, eredeti ötleteket, hol van erős vágyunk a változásra, hol érzünk vágyat az újí­tásra , tökéletesí­tésre. Ahol az Uránusz áll, ott abszolut igazságot keresünk. Melyik életterületen hajlunk a szokatlan, váratlan cselekvési módokra.

Poszeidon - NeptunuszPoszeidon,- Kronosz és Rheia fia, - a tengerek, vizek teremtő ura, kezében egy háromágú szigonyt tart, ami a Neptunusz bolygó szimbóluma is.
Ló alakú ví­ziszellemek vontatják hintaját, amikor útra kél ví­zalatti palotájából.
Uranosz a káoszból született, de ki uralta a káoszt?

Zeusz testvére, Poszeidon- Neptunus , a tenger mélységének az ura.
A tenger, a káosz rokona volt, mivel háborgásában Ő sem ismert a szaturnuszi értelemben vett határokat.. Ahogy a tenger állandóan változik, nincs állandó formája, körvonala, úgy Neptunusznak is ahhoz van köze, ami megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan.

Feladata, hogy feloldja a határokat, átjárhatóvá váljon és olyan világgal hozzon kapcsolatba bennünket, amely a nyilvánvaló, megfogható és anyagi világ mögött rejlik.
Kapcsolatban van az álmokkal, ideálokkal, illúziókkal.

Amikor a Vénusz felsőbb oktávjaként értékeljük a Neptunuszt, azt azért tesszük, mert csakis egy magasabb rendű szeretetből eredhet a földi élet. Poszeidon- Neptunusz világa a minden vagy semmi otthona, a megsejtés és beleérzés végtelen lehetősége, természet feletti és határtalan. Transzcendens, okkult és misztikus.
Magasabb érzékelési képességet ad, az összefüggések felfogását, de rejtve marad azok számára, akik nem akarják megélni ezt az energiát. Ahol a Neptunusz áll, együttérzőek, beleérzőek és önzetlenek lehetünk.

itt vannak művészi vagy gyógyí­tó képességeink is.
Megtaní­tja a valóságot úgy elfogadni, amilyen az valójában, és nem olyannak, ahogy az intellektusunkkal elképzeljük. Az intellektus csak azt tudja elfogadni, ami megfogható, vagy logikusan levezethető.

A Neptun a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogy hol van a mindent átfogó szeretet és odaadás képessége bennünk. Mely területen kell harcolnunk a bizonytalansággal, csalódásokkal, mely területen vagyunk hajlamosak a dolgok kikerülésére. Hol vagyunk hajlamosak illúziókra, becsapásokra, csalásokra, légvárak épí­tésére, romantikára, a túl idealizálásra. mely területen él bennünk a feloldódás, a felejtés, a határok felszabadí­tása, egyedüllétünk és izoláltságunk legyőzése iránt.

Hádész - Pluto... í‰s végül elérkeztünk Hádészhez, az Alvilág urához.
Amikor testvéreivel legyőzte Kronoszt, felosztották egymásközt a világot, Hádésznek az alvilág jutott, hogy ott uralkodjon a holtak lelkén. Soha senki nem menekült meg attól, hogy át ne szállí­tsák a Sztüx folyón a holtak birodalmába, ami Hádész- Plutó székhelye.

Gyakran hordott láthatatlanná tevő sisakot, amely nagy mértékben segí­tette csábí­tási akcióiban.
Nem ismeri a részvétet, ki egyszer belépett a birodalmába, annak nincs visszaút. Szigorú király, de arra is van eset, hogy teljesí­ti a hozzá intézett kéréseket. Csak Heraklész veszi fel vele a versenyt, aki meg is sebesí­ti, és csak Orfeusz tudja meglágyí­tani a szivét, megengedi neki, hogy visszatérjen Eurüdykéjéhez, a Tartaroszba.

Szent fája a ciprus , trónja alól erednek az alvilág folyói.
Azok a tulajdonságok, amiket a mí­toszok leí­rnak Hádészről, meggyőznek arról, hogy könyörtelen, a holt lelkek feletti í­téletei visszavonhatatlanok, hatalmas és minden élet ellensége. Ez a birodalom a lélek legalsó rétege. Ebből az iszonyatos mélységből csak felfelé visz az út. Hádész- Pluto a leggazdagabb isten, feltehetőleg azért, mert a föld kincsei fölött uralkodik. Jelképezi a tömeget, í­gy a hatalmat is, mert aki a tömeget uralja azé a hatalom is.

A Pluto, a Mars felsőbb oktávja, vagyis a féktelen őserő egy magasabb rendű, transcendens érzése, a lelkierő.
Kapcsolatban van saját "alvilágunkkal" a tudattalan hajtóerőkkel és áramlatokkal. A Pluto a Skorpióban uralkodik, benne él a destruktí­vitás, amely gyakran önpuszí­tó.

Tudata kikerülhetetlenül szembesül az élet fonák oldalával, és a gyermekkori tapasztalatok legtöbbször megerősí­tik a lélek sötét sejtelmeit . így már korán kialakul az a meggyőződése, hogy a végén majd benyújtják a számlát.

A Plútó a horoszkópban arról ad felvilágosí­tást, hogy mely területen van nagyobb erőnk a koncentrálásra. Mely témában van különösen nagy regenerációs képességünk, akár testi vagy lelki vonatkozásban. Milyen jelentőségű számunkra családunk, rokonságunk, illetve az a csoport ahová tartozónak érezzük magunkat, hol fontosabbak ezek a személyek saját magunkénál.
Mely területen vagyunk képesek a gyökeres változtatásra, átalakulásra.

Köszönetnyilvání­tás:
Ezúton szeretnék köszönetet mondani tanáromnak, í‰gető - Szabó Jánosnak akinek filozófikus életszemlélete, gondolkodásmódja nagy hatással volt rám a négy év alatt. úgy érzem, neki is köszönhetem, hogy gyökeres átalakuláson mentem keresztül. Továbbá Gál Edit tanárnőnek, aki lelkiismeretes, precí­z és tudását mindig felkészülten adta tovább.

Felhasznált irodalom:
Bernd A. Mertz : A csillagok tükrében
Brigitte Hamann: A tizenkét archetí­pus
Trencsényi - Waldapfel Imre:Görög regék
Alain Quesnel: Görög mí­toszok és legendák
Mitológiai kislexikon

Készült 2001. május. Szakdolgozat
Barinka ígi okleveles asztrológus elérhetősége:

* Asztrománia


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:24 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:48
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Horoszkóp

Kos horoszkóp A Kos egészsége, A Kos gyermek, Kos párkapcsolatai

Kos (Március 21-Április 20)

A Tűz jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Mars.
A zodiákus első jegye, tehát a kezdeteket jelenti. A kreativitás, az energia, a lelkesedés megtestesí­tője.
Öntörvényű, ezért vezető pozí­cióra termett. Egyes Kos jegyű emberek nem vetik meg a hí­rnevet és az ismertséget. Kevés a szégyenlős ember e jegy szülöttei között.

A saját feje után megy, a kosra jellemzően, akár „fejjel a falnak”. Ebből fakadóan nehéz befolyásolni. Hirtelen haragú, makacs és önfejű. Nyugtalan tí­pus.
Nem a kitartásáról hí­res, szereti az egyszerű és gyors dolgokat. Szereti, ha elismerik tevékenységét. Nincs túl sok kitartása, de vannak elhatározásai, és küzdeni is képes rövidtávon. A jelennek él, keresi a kihí­vásokat.

Nyí­ltan támad, egyenes és bátor ember. Fontos számára az önérvényesí­tés, olykor az agressziótól sem riad vissza. Türelmetlen tí­pus, ha valamit akar, azt azonnal szeretné. Akadályok esetén agresszí­vvá válhat.

Az ételek tekintetében szereti a markáns í­zeket. Jó szülő válik belőle, mert lélekben önmaga is örökre gyerek marad.
Forrófejű, előbb cselekszik, aztán gondolkodik. Meggondolatlansága gyakran bajba sodorja. Nehéz befolyásolni, nem fél a kockázatoktól.
Szabadszelleműség jellemzi, aktí­v és mozgékony. Nagyszerű barátok válhatnak belőlük, de a türelmet még meg kell tanulniuk.

KOS párkapcsolatai A Mérleg jegy szülötteivel akár életre szóló társakká válhatnak. Ehhez azonban tiszteletben kell tartani a másik életvitelét, szükségleteit. A Kos a harciasságot képviseli, mí­g a Mérleg a harmóniát és a Kos számára olykor ismeretlen arany középutat tartja szem előtt. Értékrendjük hasonló.

Az Oroszlánokkal mindketten magas hőfokon égnek. Kapcsolatukat az összhang, egyetértés és a lelkesedés jellemzi. Hasonló elveket követnek, mindketten vezetni akarnak, azonban előbb-utóbb az egyiküknek ebből engedni kell.

A Nyilassal kezdetben jó barátság fűzheti őket össze, ami később szerelemmé alakulhat. Jó párost alkotnak, kiegészí­tik egymást. íltalában a pár mindkét fele a saját feje után megy, szükségük van azonban a másik közelségére, biztonságára.

A Nyilassal jellemző a féltékenység, heves viták, nagy kibékülések. Az közös dolgokra kell koncentrálni, nem pedig arra, ami szétválaszt vagy vitaforrás lehet. Az Ikrekkel sosem unatkoznak egymás mellett, mindketten lelkesek, vidámak, szeretik, ha zajlik az élet. Mindkét oldalról gyakoriak a flörtök.Bika horoszkóp A Bika egészsége, A Bika gyermek, Bika párkapcsolatai

Bika (Április 21 - Május 20)

A Föld jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Vénusz.
Nyugodt, megfontolt lélek, a kitartás jellemzi. Igényli a stabil és biztonságos helyzeteket. Nem alkalmazkodik könnyen a változó helyszí­nekhez, élethelyzetekhez, és eseményekhez.

Jellemző rá a birtoklás vágya. Ragaszkodik, ahhoz, ami az övé. Racionális természetű, ragaszkodik a kézzel fogható dolgokhoz. Csak azt hiszi el, amit lát és tényeken alapszik.

Előfordulhat, hogy nem a valódi énjét és értékeit mutatja, hanem többet annál. Nem annyira a belsőségek, mint a külsőségek fontosak számára.
Szereti magát az általa birtokolt tárgyakkal jellemezni, vagy azonosí­tani. Képes elveszni az anyagias világban, fontosak számára a drága dolgok. Nehezen válik meg a megszerzett „kincseitől”

Több energiát kellene fordí­tani a belső tulajdonságokra is. Nem hajlamos a változtatásokra, és nehezen kezeli azokat. Inkább marad a biztos rossz helyzetben, mint, hogy a bizonytalan jót válassza.
Jelmondatai: „hiszem, ha látom” és „a járt utat a járatlanért fel ne add”.

Fontos számára a fizikai lét megnyilvánulása, a testi kontaktus. Élvezi a fizikai sí­k minden örömét: alvás, evés, ivás, szeretkezés.
Türelmes tí­pus, nehéz kihozni a béketűréséből, nem szereti a dolgokat siettetni. Szereti a kényelmet, vonzódik a természethez, a művészetekhez, a zenéhez és a tánchoz. Meg kell azonban tanulnia, hogyan engedjen el egy személyt vagy egy tárgyat.

BIKA párkapcsolatai

A Skorpióval szenvedélyes kapcsolatra tehet szert, nem az ész vezérli őket, hanem a heves érzelmek. Egyik percben imádják egymást, a másikban gyűlölik. A tüzes vitákat édes kibékülések követik. Mindketten vágynak a testi szerelemre, de mí­g a Bika nyí­ltan felvállalja ezt, addig a Skorpió igyekszik titokban tartani. Sokszor fárasztó lehet, de ennek ellenére izgalmas kapcsolat.

A Rákkal a család, a biztonság, melegség kerül előtérbe. Egy kellemes, érzelmekkel teli kapcsolat a jellemző. A felek kölcsönösen tisztelik egymást és büszkék a másikra. A Bika higgadtabb, a rák érzelmesebb, ami egy kiegyensúlyozott párkapcsolatot eredményezhet, ha mindketten tudják a mértéket.

A Halakkal egy igazán ideális kapcsolatra van kilátás. Tiszteli, olykor csodálja párját, hajlandó a saját érdekeit a társáé alá vetni, ami roppant hí­zelgő a Bikának. Kielégí­tik a másik igényeit, kölcsönösen megértik egymást. Esetleges vitaforrás lehet, hogy a Bika erősebb egyéniség, ami a másikat folytonos alkalmazkodásra készteti.

A Bakkal kiegyensúlyozott kapcsolat a jellemző. Mindkettő nyugodt és higgadt, ezért nem kell szenvedélyes vitáktól tartani. A feltétel nélküli bizalom és szeretet nagyon jól működhet, ha mindketten kimutatják érzelmeiket.Ikrek horoszkóp Az Ikrek egészsége, Az Ikrek gyermek, Ikrek párkapcsolata

Ikrek (Május 21 - Június 21)

A Levegő jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Merkúr.
Igen mozgékony jegy, képtelen mozdulatlan maradni, ha más lehetősége nincs, legalább a végtagjai mozognak. Ebből is látszik, nem egy nyugodt jellem, inkább türelmetlen. Ha mégis várakozásra késztetik, kihasználja az időt és nem tétlenkedik. Ha más nem, szóba elegyedik valakivel.
Kettős jegy, sokoldalú személyiség.

Kí­váncsi természetű, ezt rengeteg kérdésével támasztja alá, amik olykor a tapintatlanság határát súrolják. A megmagyarázható dolgokat szereti. Szeret gondolkodni és logikus magyarázatokat találni.

Kí­vülállóként pletykásnak gondolhatjuk, mert ha megtud valamit, szinte muszáj tovább adnia. Ezt viszont a legtöbbször már nem objektí­ven teszi.
A szavak embere, gyakran gyorsabban gondolkodik, mint beszél, ezért olykor hadar. Viszont van, amikor a gyors észjárása előnyt jelent. Jó a beszéd és í­ráskészsége.

Társasági ember, szeret a középpontban lenni. Fontosak számára az emberi kapcsolatok.
Nem való neki a monotonitás, a rutinszerű feladatok. Számára a változatos, dinamikus munka az igazán testhez álló. Képes több dologra koncentrálni egyszerre. Azonban épp e miatt hajlamos a késésre, az időpontok nem az erősségei.

Sok minden érdekli, de ezek csak a kí­váncsiságának köszönhetőek, ezért gyakran felszí­nesek.
Folyamatosan igényli a változatosságot, könnyen alkalmazkodik. A felszí­nes ismeretek mellett néha elmélyülhetne egyes dolgokban.

IKREK párkapcsolatai
A Nyilassal igazán izgalmas és tartalmas kapcsolatra számí­that. Azonos az érdeklődési körük, a vérmérsékletük. A szerelem mellett barátokká is válhatnak, ami előnyösen hat egy párkapcsolatra. Csak az egyensúlyt kell megtalálni, ugyanis mindketten szeretnek a középpontban lenni és függetlenek maradni.

Serkentőleg hatnak egymásra, támogatják a másikat. Nem az eszeveszett szerelem jellemző rájuk, inkább a kölcsönös tiszteleten alapszik kapcsolatuk.
A Mérleggel igazán ideális kapcsolat valósulhat meg, azonban mégsem zökkenőmentes. Remekül tudnak együtt kikapcsolódni, szórakozni.

Meghagyják a másik számára a szabadságot, nem korlátozzák le őt. Az Ikrek hajlamos viszont visszaélni a bizalommal és többet enged meg magának a kelleténél. Érdemes erre odafigyelni, mert alapjába véve remekül összeillenek és a Mérleg a legmegértőbb társ az Ikrek számára.

A Ví­zöntő érdekes kapcsolatot tartogat az Ikrek számára. Hasonlóak, szí­nes egyéniségek, sokoldalúak. Jól tudnak együtt szórakozni, szeretik a változatosságot. Az Ikrekre felnézhet, tanulhat tőle. Mellette szabadnak érezheti magát az ember, de nem jut eszébe mást keresni. A kapcsolat biztonságát az adja, hogy nem korlátozzák le egymást. A barátságból a szexualitás révén szövődhet erősebb érzelmi kötelék.Rák horoszkóp A Rák egészsége, A Rák gyermek, Rák párkapcsoaltai

Rák (Június 22 - Július 22)

A Ví­z jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Hold. Hatással van rá a Hold, ezáltal érzékeny lélek. Mindent érzelmi oldalról közelí­t meg, az egész világot az érzelmein keresztül érzékeli.

Kötődik az otthonához, nehezen szakad el a családjától. Külföldre sem szí­vesen költözne. Már fiatalon elképzeli, milyen lesz a saját családja, gyerekei, párja. Várja, hogy szülővé válhasson, általában több gyereket is szeretne. Később hozzájuk is nagyon kötődik, nehezen engedi el őket.
Vágyik saját otthonra, ami biztonságot ad neki és megóvja őt. Lakóhelyét a melegség és a szeretet járja át. ílmodozó életet él, határtalan fantáziával van megáldva.

Sok figyelmet fordí­t másokra, szeret törődni az emberekkel. Túlzott érzelmi beállí­tottsága miatt könnyen sebezhetővé válik.
Ví­z elemű jegy, ebből fakadóan a ví­z ellazí­tja, feltölti energiával. Szabadidejét is szereti a ví­zparton tölteni.

Másokra az érzelmein keresztül próbál meg hatni. Előfordul, hogy érzelmileg zsarol valakit, hogy elérje, amit akar. Jellemző rá a hűség és a takarékosság. Gyakran változik a hangulatuk. Önmagukat erősebbnek mutatják, mint amilyenek, ha azonban megbántják őket visszahúzódnak. Kemény páncél mögé rejtőznek, ami érzékeny belsőt takar.

Büszkék a gyökereikre, hazájukra. Szeretik, ha a dolgok úgy történnek, ahogy ők akarják. Nem szabad az érzelmeiket eszközként felhasználni, visszaélni velük.

RíK párkapcsolatai

A Bakkal kiegyensúlyozott kapcsolatra számí­that. Mindketten szelí­dek, csendesek. Egyformán fontos számukra az anyagi és az érzelmi biztonság is. Jól kiegészí­tik egymást, mert a Rák bizonytalanságát ellensúlyozza a Bak céltudatossága, magabiztossága. A Rák könnyebben kimutatja az érzelmeit, de abban biztos lehet, hogy a Bak is viszont szereti őt, még ha nem is hangoztatja minden nap.

Kapcsolatukat a stabilitás és a kölcsönös bizalom jellemzi.
A Bika egy igazán családcentrikus társa lehet. Mindketten nagyra értékelik a nyugalmat maguk körül. A végtelennek tűnő nyugalomba csak a féltékenység zavar bele olykor. Ilyenkor mutatkozik meg igazán a szenvedélyes énük. Ha lecsillapodnak a kedélyek, újra minden a régi lesz kettejük között. Egy Rák több kedveskedést igényel egy Bikától.

Két Rák akkor testesí­theti meg az igazán harmonikus kapcsolatot, ha a viták során nem ellentétes irányba mennek, hanem megpróbálják megbeszélni a dolgot. Természetüknél fogva hevesek, jellemző rájuk a sértődékenység és az elvonulás. Érdemes ezeket elkerülni, mert egy csodálatos kapcsolat részesei lehetnek, ami a hűségen és a szerelmen alapszik.

A Szűz érzékeny, családias társa lehet. A Ráknak imponál a Szűz hűsége, megbí­zhatósága, mellette biztonságban érezheti magát. Előfordul, hogy a Rák hamar felkapja a vizet, de végül mindig sikerül közös nevezőre jutni. A Rák érzelmesebb, a Szűz racionálisabb. A jó kommunikációs kapcsolat alapfeltétele a kiegyensúlyozott szexuális életüknek.Oroszlán horoszkóp Az Oroszlán egészsége, Az Oroszlán gyermek, Oroszlán párkapcsolatai

Oroszlán (Július 23 - Augusztus 23)

A Tűz jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Nap. Szereti, ha elismerik és felnéznek rá. Vezető személyiség, fontos számára mások véleménye.
Jellemző rá a bátorság, a szabadságvágy, ő képviseli az erőt. Az oroszlán a legbüszkébb jegy. Olykor csak azokkal az emberekkel szimpatizál, akik pozití­v véleménnyel vannak róla, ezt hiúságának köszönheti.

A jegy szimbóluma az oroszlán, mely az állatok királya, ez az oroszlán jegyű emberek jellemében is megnyilvánul. Uralkodásra született, szereti, ha őt csodáló emberek veszik körül.

Kreatí­v és önmegvalósí­tó. Szereti, ha van tekintélye. Nem képes megalázkodni, és ritkán tart önvizsgálatot. Nagy az önbizalma. Ugyanakkor őszinte ember, szí­vesen segí­t társain, igaz gyakran hátsó szándékkal teszi ezt.

Fontos számára az elismerés, tettei látványosak. Szereti a kényelmet, nem sieti el a dolgokat, szeret lustálkodni. Hajlamos természetesnek venni, amit kap, mintha egyértelműen járna neki. Nem minden kapcsolata őszinte, hiszen elvárja a hí­zelgést és a dicséretet.

Igényli a másoktól jövő szeretetet. íltalában meggondoltan cselekszik, de megesik, hogy elragadja a szenvedély.
Gyakorlatiasak és lelkesek. Nehéz eleget tenni nekik, de keményen képesek küzdeni a vágyott dolog után, még akkor is, ha az csak egy luxus dolog. Hiányzik belőlük a kellő alázat az élet és embertársaik iránt.

OROSZLíN párkapcsolatai

Egy Mérleg tudja igazán meglágyí­tani az Oroszlán kemény szí­vét. Romantikus szerelmespárt alkotnak együtt. Az Oroszlán számára imponáló a Mérleg hódolása, de igazi alattvalóvá soha nem válik. Ha az Oroszlán meghagyja a Mérleg szabadságát és függetlenségét, akkor már csak egy dolog árthat a kapcsolatuknak. Mindketten hajlamosak a kapcsolat esetleges kudarcáért a másikat hibáztatni, ami akár véget vethet a szerelemnek.

Egy Nyilas izgalmas kapcsolatot tartogat az Oroszlán számára. A mindkettőjükre jellemző jókedv és optimizmus áthatja a viszonyukat. Értékelik a fáradtságos munka eredményét, ezért remekül tudnak együtt dolgozni. Jól kiegészí­tik egymást, bár mindketten törekednek a vezető szerepre. Képesek megtalálni az egyensúlyt, csak nem szabad hatalmi harcokba bonyolódniuk.

A Ví­zöntővel kompromisszumra kell törekednie, ugyanakkor érdemes, mert életre szóló barátság, erős érzelmi kapocs alakulhat ki. Még ha sokszor irigykednek is egymásra, mégis becsülik és tisztelik a másikat. A különbözőségeik hozzák őket igazán össze. Az Oroszlán méltóságteljes, a Ví­zöntő bohókás. Az ágyban nagyon jól megértik egymást.

A Rák társasága a legideálisabb az Oroszlánnak. Ez a kapcsolat nem a kölcsönös tiszteleten alapszik, de egy Oroszlán jobbat nem is álmodhatna magának, mint a Rák rajongását, figyelmességét. A Rák természeténél fogva önfeláldozó és önzetlen ember, aki engedi, hogy az Oroszláné legyen a vezető szerep. Cserébe csak egy kis törődést és szeretetet vár.Szűz horoszkóp A Szűz egészsége, A Szűz gyermek, Szűz párkapcsolatai

Szűz (Augusztus 24 - Szeptember 23)

A Föld jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Merkúr.
A jegy szülötteire a legjellemzőbb, hogy rendszeretőek és alaposak. Akkor érzik magukat jól, ha minden az általuk megszokott rendszerben működik.
E jegy jelképe az arató szűz, aki a megérett termést begyűjti. Mindent tudatosan tesz, egyértelmű céljai és okai vannak.

Jó munkaérő, mert pontosan és rendesen végzi a munkáját. Szereti, ha a munkája hasznos. Hatalmas energiát képesek áldozni a kitűzött cél eléréséért.
Az állandóságot szereti, frusztrálja az új környezet, az új emberek és helyzetek. A járt utat követi, ezért nem vezető szerepre született, beosztottként viszont kiváló.
Gyakorlatiasan gondolkodik, viszont az önbizalma nem túl nagy.
Fontosak számára a részletek, talán pont ezért kritikus személyiség, szereti, ha minden a helyén van. Jól tud érvelni, mivel odafigyel az apró részletekre.
Igyekszik rendet teremteni a káoszban. Tisztaság veszi körül.

Az alaposság és a túlzott részletesség mellet sajnos gyakran megfeledkeznek az élet apró örömeiről, és nem tudják kiélvezni azt.
Olykor hűvös külső rejti az érző szí­vüket. Jó szülők válnak belőlük, felelősségteljes munkavégzésük biztos ponttá teszi őket a családban.
Néha azonban jobban is elengedhetnék magukat.

SZŰZ párkapcsolatai

A Rákkal hosszantartó, boldog kapcsolat igérkezik. Nemcsak a szerelem, hanem a barátság is összeköti őket Kapcsolatukra jellemző a ragaszkodás és a harmónia. Egy Ráknak olykor szüksége van a bí­ztatásra, amit a Szűz meg is ad neki. A gond akkor van, ha a Szűz elveszí­ti a türelmét, mert ilyenkor könnyen megbánthatja a párját.

Ha Bak a társa, mindig számí­that rá. Kiegyensúlyozott és nyugalmas kapcsolat alakulhat ki köztük, amire nem az elsöprő szenvedély a jellemző, de jól megértik egymást. Megbí­znak egymásban, a vezető szerep általában a Baké. Mindketten szeretik a kényelmet, a nyugalmat óvatosak az új kapcsolatok elején, legyen szó baráti vagy szerelmi viszonyról.

A Halakkal jól kiegészí­tik egymást. Bár egyikük sem határozott jellem, és a döntéshozatalban egymás támogatását igényelnék, ez nem okozhat gondot. Ebben a kapcsolatban a Szűz a racionalitást, a Halak az érzelmeket képviseli. Pont az hiányzik az egyikből, ami a másikban megvan, és fordí­tva. Ha ezt az előnyükre tudják fordí­tani, valóban értékes kapcsolat lehet az övék.

A Nyilassal nem számí­that felhőtlen kapcsolatra, ám inspiráló és eseménydús lehet a viszonyuk. Tüzes szócsatákat ví­vnak egymással, ami látszólag mérgessé teszi őket, valójában viszont élvezik is. A testi szerelem kibontakozása mindekét fél számára vonzó, olyankor értik meg egymást a legjobban.Mérleg horoszkóp A Mérleg egészsége, A Mérleg gyermek, Mérleg párkapcsolatai

Mérleg (Szeptember 24 - Október 23)

A Levegő jegyek közé tarozik, uralkodó bolygója a Vénusz. Igazán kedves jegy, sokat mosolyog, barátságos, könnyen teremt kapcsolatot.
Gyakran belesik abba a hibába, hogy nem mondja el igazi véleményét, csak hogy mindenkinek megfeleljen. Mások érdekeit olykor a sajátjai elé helyezi.

Optimista lélek. Szeretik a kiegészí­tőket, nők esetében egy sál, vagy egy nyaklánc mindig van rajtuk, de a férfiaknak is fontosak a külső elismerések.
Szeretnek tetszeni másnak, a külvilágnak. Társas lény, az egyedüllétet nehezen viseli, inkább tűr, minthogy egyedül maradjon. Szeret emberek között lenni, ahol nem bánja, ha a figyelem középpontjában van, sőt gyakran igényli ezt.

Jellemző rá a légiesség és könnyedség, a munkában is a könnyedebb dolgokat kedveli.
Szociális beállí­tottságú, jellemző rá az engedékenység. Jó tanácsadó, melegszí­vű és csapatjátékos jellem.

A lénye harmóniát áraszt, de előfordul, hogy körülötte mégis kellemes káosz uralkodik.
Vonzódnak a szép dolgokhoz, a művészetekhez, a társasághoz. Nehezen tud döntéseket hozni. Megesik, hogy halogatja a rá váró feladatokat, de mindeközben élvezi az életet.

A jegy szimbóluma a mérleg, ami kihat a Mérleg jegyű személyek jellemére, próbálja megteremteni az egyensúlyt az életében és a környezetében.
Meg kell tanulni felvállalnia a véleményét és előtérbe helyezni a saját érdekeit.

MÉRLEG párkapcsolatai

A Mérleg szinte mindenkivel megérti magát.
Egy Kosban megtalálja a szerelmet és az igaz barátot is egyszerre. A fontos dolgokban ugyanazt a nézetet képviselik. A Mérleg felnézhet a Kos magabiztosságára, ám gyakrabban el is hallgatja a véleményét, ami konfliktusokat eredményezhet. A Mérleg jobb szereti kikerülni ezeket a vitákat, az ágyban nagyon jól megértik egymást.

Egy Bikával boldog és élevezetet alakí­tha ki. Bár alapvetően nem egyformák, ha a közös pontokra koncentrálnak, tartós kapcsolat lehet az eredmény. Az érzéki élvezetek és az étvágyuk terén megegyezik az í­zlésük.

A Rákok mutatják ki leginkább a ragaszkodásukat irántuk. Őszinte szeretetük mély és meghitt kapcsolatot í­gér. Olykor támaszt keresnek a Mérleg párjukban, amit ők meghatottsággal vesznek tudomásul. Ha a problémákat nem elhallgatják, hanem megbeszélik, tartós kapcsolatra tehetnek szert. Érdemes próbálkozni egy Oroszlánnal, ha van kellő türelme az esetleges hatalmi harcokhoz. A Mérleg szí­vesen rajongja körül az Oroszlánt, de csak amí­g ez nem kényelmetlen a számára, a gond abból származhat, hogy az Oroszlán ezt utána is elvárja.

Egy Mérleggel hamar megtalálja a közös hangot. Jól tudnak együtt szórakozni. Vita során hol az egyik, hol a másik enged. A sok közös vonás ugyanúgy válhat a kapcsolat előnyére, mint a hátrányára. Arra kell odafigyelni, nehogy unalomba torkolljon az együttlét.

Egy Nyilas mellett sohasem unatkozhat, vele mindig zajlik az élet. A közös tervek izgalmas kalanddá teszik az együttlétet. Amí­g viszont egy Mérleg ügyel a külsőségekre, addig egy Nyilas nem foglalkozik mások véleményével.
A Bakkal remek párost alkotnak, bár nem egyformák, de beigazolódik a mondás: „az ellentétek vonzzák egymást”. A szórakozott Mérleget vonzza a Bak magabiztossága.Skorpió horoszkóp A Skorpió egészsége, A Skorpió gyermek, Skorpió párkapcsolatai

Skorpió (Október 24 - November 22)

A Ví­z jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Plútó. Gyakorlatilag kiismerhetetlenek.
íltalában bizalmatlanok másokkal szemben és távolságtartóak. Felszí­nes ismeretség útján nem kötnek barátságot.

Érzékeny lelkületű, és szereti védeni a magánszféráját. Őt viszont érdeklik a titkok, szeretne belelátni a dolgok mélyére.
Mindenhez az érzelmei fűzik, szenvedélyes és lelkes. Az esetleges kudarcok nem törik le és nem hátráltatják, erőt merí­t belőlük.
Idealisták, a végsőkig harcolnak az általuk igaznak vélt dolgokért. Hangulata ingadozó, a végletek embere. Hatalmas kitartása van. Nem vetik meg a kalandokat.

A boldogságot gyakran mellőznie kell az életből, mert túlhajszolja magát, és mártí­r módjára éli életét.
Mindig a cél az első a számára. Pontos stratégiájával és ravaszságával el is éri azt. A dolgokat mélyen átéli. Ő maga azonban képes leplezni érzéseit, ha a helyzet úgy kí­vánja.

Bosszúállásban is jeleskedik, pontosan tudja mikor és hol kell visszavágnia, hogy az a leghatásosabb legyen.
Hűséges, ugyanakkor nagyon féltékeny, szerelmes tí­pus. Komolyan veszi az érzelmeket, fontos számára a testi szerelem.
Birtoklási vágyuk határtalan, hajlamosak irigykedni. Heves érzelmeik gyakran elragadják őket, reakcióik ebből fakadóan elsőre ijesztőek lehetnek.
Nehéz őket megváltoztatni, vagy hatni rájuk.

Nem kell mindenkivel ennyire bizalmatlannak lenni és sokszor jobb egy köztes megoldást találni a végletek helyett.

SKORPIí“ párkapcsolatai
Egy Bikával kezdenie még akkor is érdemes, ha kapcsolatuk időnként viharos. Jellemzően a szenvedélyek uralják a hétköznapjaikat, eseménydúsak az együtt töltött napok. Mindketten érzékenyek és féltékenyek a másikra, nehezen tudnak titkolózni egymás előtt. Mindezek ellenére inspiráló és élvezetes kapcsolatra számí­thatnak együtt.

Egy Nyilasban megvan az a hevesség, ami egy Skorpióból hiányzik, ezért remek párost alkotnak. Kiegészí­tik egymást, kiváló kapcsolat elébe néznek. Egy Skorpió lelkivilága lényegesen összetettebb és kifürkészhetetlenebb, egy Nyilas az egyszerűbb megoldásokat kedveli, szereti jól érezni magát. Ha megtalálják az egyensúlyt a megfontolt, racionális és a megérzésekre épülő életszemlélet között, hosszútávra tervezhetnek a magánéletben és a munkában egyaránt.

A Halakkal szinte fél szavakból is megértik egymást. Tökéletes összhang uralkodik köztük, mindketten önfeledten adják át magukat az érzéki élvezeteknek. A Halaknak szüksége van a biztonság és a szerelem érzésére a testi együttlétekhez, amit a Skorpió meg is ad neki, azonban könnyen túlzásba viheti a gondoskodást. Előfordulhat, hogy a halak félénkségét a Skorpió erőfölénnyé kovácsolja, ami nem hat kedvezőleg a párkapcsolatra. Egy kis kedveskedéssel azonban elkerülhetőek a viták.Nyilas horoszkóp A Nyilas egészsége, A Nyilas gyermek, Nyilas párkapcsolatai

Nyilas (November 23 - December 21)

A Tűz jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Jupiter. Társas jellem, könnyen teremt kapcsolatot. Ez életvidám optimizmusából is ered. Igazi kisugárzása nagy hatással van a környezetére.

Szabadszellemű, nem bí­rja, ha korlátozzák. Inkább menekül, minthogy keretek közé szorí­tsák. Szereti az embereket, segí­tőkész és őszinte.
Az adott szó nála szent, amit í­gér, azt be is tartja. Van, amikor túlzásba viszi ezt a segí­tőkésséget és olyanokkal akar jót tenni, akik ezt nem kérték, ezért terhes is lehet a jó szándéka. A tapasztalataiból levont következtetéseket megosztja másokkal, mert úgy véli, fontos, hogy továbbadja. Jó nyelvérzéke van, könnyen tanul. Szí­vesen él vagy tartózkodik külföldön. Vonzzák a különleges, egzotikus dolgok.

Hajlamos lehet a hí­zásra, ugyanakkor fontos számára a testmozgás. Ő maga is állandóan pörög, mozgásban van. Mégis kényelmes jegy, szereti, ha a dolgok a saját ütemükben haladnak, nem akarja azokat siettetni. Rendszerint a minőségre ad és nem a mennyiségre, inkább várakozik, de a kiszemelt dolognál nem ad alább.
Szereti a luxusdolgokat és a tágas, nagy tereket. Előfordul, hogy nem az emberek igazi értékeit nézi, hanem az általuk képviselt rangot vagy foglalkozást. íltalában szerencséje van a sorssal, amit a Jupiter hatásának köszönhet.

NYILAS párkapcsolatai

A Kossal megegyezően szenvedélyesek és kalandvágyóak. Hajlamosak az esetleges félrelépésekre, amiket könnyebben meg tudnak bocsátani egymásnak. A kezdeti fellángolás után mély baráti kapcsolat alakulhat ki köztük. Mindketten szí­vesen ismerkednek meg más emberekkel. Ha az egyik oldalról csökken az elismerő, dicsérő szavak száma, előfordul, hogy másnál keresnek vigaszt. Mindketten nyí­ltak és kí­váncsi természetűek.

Az Ikrekben tökéletes párra lelhet, ha kölcsönösen meghagyják a másik szabadságát és életterét. A Nyilas energikusabb és magabiztosabb, az Ikreknek olykor bí­ztatásra van szüksége. Mindketten kalandvágyóak és kí­váncsiak. Az Ikrek általában rövidebb távra tervez, mí­g a Nyilas hosszabbra. Ha ezeket össze tudják egyeztetni, jó baráti vagy szerelmi kapcsolat alakulhat ki köztük.

A Szűz mellett sem unatkozhat, igaz, nem feltétlenül nyugodt, harmonikus kapcsolat az övék. A Szűz jól ismeri a párja gyenge pontjait és alkalom adtán ki is használja ezt. A Nyilasnak mindenre kiforrott magyarázata van, amit a Szűz folyton megcáfol, de pont ez a sziporkázás inspirálja őket az együttlét során. A testi szerelem nagyon jól működik köztük, bár a Szűznek egy kicsit több udvarlásra van szüksége.

A Halakkal sok a közös tulajdonságukl, ezért kellemes kapcsolat alakulhat ki köztük. A Nyilasnak jól esik a Halak gondoskodása és csodálata, ráadásul hagyja, hogy ő legyen a vezető. A csillapí­thatatlan szabadságvágy mellette sem nyugszik, ezért folyton keresi a kihí­vásokat, kalandokat. Csak akkor működik jól ez a kapcsolat, ha az Ikrek hajlandó hosszú pórázra engedni a Nyilast.Bak horoszkóp A Bak egészsége, A Bak gyermek, Bak párkapcsolatai

Bak (December 22 - Január 20)

A Föld jegye közé tartozik, uralkodó bolygója a Szaturnusz.
Céltudatos és kitartó, ezek a legfőbb jellemzői. Jó munkaerő, inkább beosztottként, mert igényli, hogy irányí­tsák. A kitűzött cél elérése ösztönzi és hajtja előre.

Jól tud alkalmazkodni. Olykor merev, nehezen lazí­t. Az érzelmeit sem mutatja ki nyí­ltan, inkább a tettein keresztül érzékelteti azokat.
Nehéz megközelí­teni őt, elég bizalmatlan, ha viszont valakinek sikerült, hozzá egy életen át hűséges marad.
Az egyszerű dolgokat kedveli. Nem árt felkészülni egy Bak jegyű ember társának, hogy akadályokba ütközhet. E jegy szülöttét viszont pont ezek a korlátok ösztönzik. Kitartásának és állhatatosságának köszönhetően nem adja fel.

A világot objektí­ven szemléli, számára első a kötelesség. Bár nem titkolja, a jól megérdemelt munka gyümölcse, az anyagi javak is hozzájárulnak kemény kitartásához.

Előfordul, hogy előjön pesszimista énje, önmagával szemben nagyon kritikus és keménykezű. Ridegnek és távolságtartónak gondolhatják a kí­vülállók, mert elsősorban csak magukra számí­tanak, nem kérnek segí­tséget.

Megbí­zható személy, mind e mellett egyenes jellem és fegyelmezett a mindennapokban. Néha túlságosan is és nehezen engedi el magát. úgy érzi, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy tétlenkedjen.

Nem kockáztat sokat, biztosra megy.
Meg kell tanulniuk elengedni magukat, hiszen lazí­tani mindenkinek kell és nekik is kiváló humorérzékük van.

BAK párkapcsolatai

A Kos vadsága és ereje tetszik neki. Megbí­zható társnak tartja, őszinte és nyí­lt kapcsolatra számí­that vele. A Kos értékeli, hogy az ő társaságában még egy Bak is meg tud nyí­lni. Igényli azonban, hogy jobban kimutassa az érzéseit. Nem kell heves vitáktól, szenvedélyes kicsapongásoktól tartani egy Bika társaságában. Mindkettőjüknek fontos az anyagi biztonság, a jövő.

A Bika sokkal nyí­ltabb, szüksége van rá, hogy párja gyakrabban kimutassa érzéseit. Az ágyban általában a Bika a kezdeményező, de hamar sikerül felgyújtania a lángot.

Egy Szűznek békés, nyugodt társa lehet. Az ő kapcsolatukat nem az elsöprő szenvedély jellemzi, viszont kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolat jöhet létre köztük. Ritkán veszekednek, a vezető szerep a Baké, akinek imponál a Szűz megbí­zhatósága és megfontoltsága.

A Mérleg nyújthatja neki a legtöbbet, aki mindig odafigyel rá, tiszteli őt és megbí­zik bene. A Mérlegnek pedig a Bakból áradó komolyság és megfontoltság tetszik. Ő mindig kész kedveskedni társának, ami igazán inspiráló a kapcsolatban.

A Mérleg nem akarja megváltoztatni, olyannak fogadja el párját, amilyen.
Egy Ví­zöntő mindig képes felvidí­tani, soha nem hagyja, hogy szomorkodjon. Nála a pesszimizmus szóba sem jöhet. A Bakot elbűvöli ez a szórakozottság és jókedv, szinte a fellegekbe repí­ti, pedig nála ez igen ritka. Imponáló a párja lelkesedése és törődése, gyakran megnevetteti, amiért cserébe szereti és tiszteli.Ví­zöntő horoszkóp A Ví­zöntő egészsége, A Ví­zöntő gyermek, Ví­zöntő párkapcsolatai

Ví­zöntő (Január 21 - Február 19)

A Levegő jegyek közé tartozik,uralkodó bolygói a Szaturnusz és az Uránusz. Mivel két bolygó uralja, ezért jelleme is kettős.
Egyik énje kihí­vó, figyelemfelkeltő, mí­g másik visszahúzódó. Nem tűri a korlátokat, olykor lázad, nem törődik a szabályokkal és hirtelen. De van olyan is, hogy higgadtan és nyugodtan kezeli a helyzeteket.

Szabadszellemű, vágyik a szabadságra, az izgalmakra. Szereti a meglepetéseket, a kihí­vásokat, a váratlan dolgokat.
Segí­tőkész, gyors észjárású és barátságos. Szereti az extrém dolgokat, az extravagáns külsőt. Vonzzák a modern dolgok, halad a korral. Az újat képviseli a megszokottal szemben.

Megtalálja az összefüggést a dolgok között. Törekszik a megvalósí­thatóságra és igyekszik gyakorlatias maradni. Racionalista, kiemelkedő szellemi képességgel van megáldva. A dolgokat tárgyilagosan szemléli.

Távolságtartó és alapvetően független személyiségek, szeretik megtartani az önállóságukat és másoktól függetlenül, korlátok nélkül élni.
Olykor idealisták és hajlamosak a fellegekben járni, szárnyalnak a világban. Ez vezethet oda, hogy kiábrándulnak az igazi világ realitásából.

Szeretnének mindenkin segí­teni. Megesik, hogy a saját hibájukat nem veszik észre.
Intuití­v lények, a megérzéseikre hallgatnak Jellemző rá az egyediség és az eredetiség. Olyan közegben a legszórakoztatóbbak, ahol igazán önmaguk lehetnek.

VíZÖNTŐ párkapcsolatai

Egy Bikának hasonló elvárásai vannak, mint egy Ví­zöntőnek, ezért az ő kapcsulatuk vonzó lehet. Igaz, a Ví­zöntő a racionalitást képviseli, mí­g párja a megérzéseire hallgat. A Bika csodálattal tekint társára. Azonos célokat kitűzve sokra vihetik együtt, hiszen mindketten szorgalmasak és törekvőek. Időnként nem ártana együtt kikapcsolódni.

Az Ikrek sokoldalú, szórakoztató partner. Mindig benne van a közös szórakozásba. Hasonló szellemi intelligenciával van megáldva egy Ikrek is, mint a Ví­zöntő, sőt előfordulhat, hogy még többel, ami fennakadásokat okozhat a kapcsolatban. Az esetleges konfliktusokon hamar képesek túljutni.

Az Oroszlánhoz fűződő viszonya kölcsönös tiszteleten alapul. Ha képesek egyensúlyt teremteni a vezető szerepért folytatott harcban, igazán lángoló szerelemben lehet részük. Az Oroszlán egy bizonyos pontig viccesnek találja a Ví­zöntő élcelődéseit, ha viszont túlzásba viszi, azt már nem képes tolerálni.

A Nyilas egyenrangú partner számára, hiszen mindkettőjüknek vág az esze. Izgalmas kapcsolat, mindketten szeretnek szórakozni és kalandvágyóak. Igaz a Nyilas egy kicsit hevesebb, amit a Ví­zöntő könnyen orvosol. Nem szabad viszont túlságosan lekötni őt, mert annál jobban vágyik a szabadságra.Halak horoszkóp A Halak egészsége, A Halak gyermek, Halak párkapcsolatai

Halak (Február 20 - Március 2O)

A Ví­z jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Neptun és a Jupiter.
Szimbóluma két egymással szemben úszó hal, az egyik az árral, a másik pont vele szemben. Ennél fogva a Halak határozatlan és kettős jegy. Érzelmes, fejlett empátiás készséggel van megáldva. íltalában jó pszichológus válhat belőle, mert képes átérezni mások helyzetét. Belelát mások lelkébe, amivel ha akar, vissza is élhet, hiszen tudja, kinek mi a sebezhető pontja.

Barátságos és szerény. Nagy figyelmet fordí­t a környezetére. Kerüli a konfliktusokat, nem bí­rja elviselni az igazságtalan helyzeteket. Olykor döntésképtelen.
Odaadó és önzetlenül képes szeretni. Jelleme nem túl karakteres, nehezen megfogható. Hajlamos álomvilágban élni a valóság helyett. Intuití­v, a megérzéseire hallgat. A való világtól próbál elszakadni, gyakran nem is érzékeli azt. Jobban érzi magát az általa elképzelt álomvilágban.

Könnyen befolyásolható, nincs nagy akaratereje. Tizenkettedik jegyként ő áll a fejlődés csúcsán. íltalában jó a humor érzékük és bájosak. Mivel nincs kiforrott jellemük, felveszik a környezetből érkező hatásokat.

Hangulatuk változékony, de alapvetően kedvesek és szelí­dek. Képzeletük élénk és szárnyaló. Gondtalanul élik életüket, érzelmeik azonban olykor kavarognak. Művészlélek, belőlük igazán jó í­ró, művész, táncos válhat.

Halak (Február 20 - Március 20)

A Ví­z jegyek közé tartozik, uralkodó bolygója a Neptun és a Jupiter.
Szimbóluma két egymással szemben úszó hal, az egyik az árral, a másik pont vele szemben. Ennél fogva a Halak határozatlan és kettős jegy. Érzelmes, fejlett empátiás készséggel van megáldva. íltalában jó pszichológus válhat belőle, mert képes átérezni mások helyzetét. Belelát mások lelkébe, amivel ha akar, vissza is élhet, hiszen tudja, kinek mi a sebezhető pontja.

Barátságos és szerény. Nagy figyelmet fordí­t a környezetére. Kerüli a konfliktusokat, nem bí­rja elviselni az igazságtalan helyzeteket. Olykor döntésképtelen.
Odaadó és önzetlenül képes szeretni. Jelleme nem túl karakteres, nehezen megfogható. Hajlamos álomvilágban élni a valóság helyett. Intuití­v, a megérzéseire hallgat. A való világtól próbál elszakadni, gyakran nem is érzékeli azt. Jobban érzi magát az általa elképzelt álomvilágban.

Könnyen befolyásolható, nincs nagy akaratereje. Tizenkettedik jegyként ő áll a fejlődés csúcsán. íltalában jó a humor érzékük és bájosak. Mivel nincs kiforrott jellemük, felveszik a környezetből érkező hatásokat.

Hangulatuk változékony, de alapvetően kedvesek és szelí­dek. Képzeletük élénk és szárnyaló. Gondtalanul élik életüket, érzelmeik azonban olykor kavarognak. Művészlélek, belőlük igazán jó í­ró, művész, táncos válhat.

* Horoszkóp


[ Módosítva v márc 17 2013, 07:09 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:50
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
AsztronetJóslások, Bolygók és házak, Lélekgyógyászat, Más népek horoszkópjai, Tesztek

* asztronet

NAPI HOROSZKí“P


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:26 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:52
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
CsillagüzenetekAktuális csillagüzenetek napról-napra!!! Minden héten új műsor! Mit üzen a csillagos ég 2011.

* Csillagüzenetek (videó) 2010.10.04-10.
* Asztrozofia


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:26 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:54
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Angyali őszAngyali ősz

Gábriel Arkangyal hete

Először is szögezzük le: senkiben nem szeretnék alaptalan illúzió világot kelteni, vagy ködösí­teni és a való élettől, a racionális valóságtól elszakí­tani, amikor az angyalokról í­rok! Hiszen az anyag világa szent! í‰lni itt a földi világban a VALí“ életet, a valódi feladatainkat, valódi Társakkal, élni a sorsunkat, ez mindennél fontosabb törvény. Azonban az angyali világ létezéséről nem tudomást venni, energiáikat semmibe venni olyan, mintha istenben nem hinnénk.

í‰s aki hittel a szí­vében, de két lábon erősen a földön állva az angyali segí­tséget bátran igénybe veszi, és tiszta szí­vvel behí­vja Őket az életébe, annak segí­tik minden lépését, emelik az energiáit és támogatják sorsa „megcsinálásában”. A földi valóságot és az angyali dimenziókat tehát tudni kell együtt, egymást kiegészí­tve működtetni. í‰lni az anyagban, de együttműködni az angyali erőkkel. Ez az igazi nagy titok.

Ami pedig a Csillagos Eget illet, nyugodtan kijelenthetjük, ez az ősz az angyaloké! í‰s ha kicsit messzebbre tekintünk azt is láthatjuk, ez nem véletlen. Ugyanis olyan fajsúlyos, mindent átütő, mélyből feltörő, ellenállhatatlan gyökeres változások indulnak el november elején, majd decemberben a Plútó és a felszálló holdcsomópont Tejúton történő találkozása által, amire két évszázada (!) nem volt példa az emberiség történetében.

Ha azt mondtam nyár elején a Fény-háromszög korszakalkotó hatású, hát most azt mondom: a játszma nemhogy nem ért véget, de felerősödik. Valójában, amit a Fény-háromszög legbelül mélyen elindí­tott az életünkben, nagy valószí­nűséggel az fog testet ölteni, a felszí­nre törni novemberben és decemberben.

Hiszen a Fény-háromszög csúcsán pontosan az a Plútó helyezkedett el, amelyik most a válaszutat jelképező holdcsomóponttal egyesí­ti energiáit az Istenek útján. Csaba Királyfi útján. Ez pedig sarkalatos döntések elé állí­t majd mindenkit. Egyénileg és globálisan egyaránt. Az átalakulás, a sorsfordí­tó változás már készülődik a mélyben. í‰s mint egy izzó lávafolyam 2010. végén megállí­thatatlanul a felszí­nre tör. (Ahogy a vörös iszap tört fel a mélyből – mintegy a Plútó és a holdcsomópont találkozásával aktiválódó mély lelki változásokat előrevetí­tve.)

De ne szaladjunk még ilyen messzire az időben. Hiszen az angyali energiák intenzí­v földre érkezése ezen az őszön pont a közelgő radikális sorsfelvállalást, sorsfordulatot készí­ti elő (egyéni és globális szinten egyaránt). Lássuk, pontosan mit is jelent az angyal-sorozat?

Október 8-án indult, amikor a Vénusz retrográdba fordult a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjénél, hogy visszatérjen az Angyal csillagképébe. Másodszor, ezt követi október 16-án éjjel a Nap és a Merkúr együttállása egy egészen különleges helyen, a Szűz csillagkép alfa, azaz legfényesebben ragyogó csillagánál, a Spica csillagnál.

Amely egyrészt a Szűz jövőbe érkező lába, másrészt dimenzió kapu, hiszen innen indul a Szűz angyali része. (Erről még lesz szó alább.) Harmadrészt, október 22. éjjele, Telihold, szintén az Angyal csillagképben! Varázslatos Angyali Teliholdban lesz részünk! Negyedrészt, október utolsó hetében a Teliholdban megfürdött Nap és Merkúr is együttáll az Angyal csillagképben az í‰gi irányban haladó Vénusszal, ami által kicsit mindketten „felveszik” (a szerelem ereje által) az í‰gi mozgásirányt.

így tehát úgy döntöttem meghí­vok négy Arkangyalt és az októberi í­rásokat az Ő védelmükbe ajánlom. Egyben mély tisztelettel kérem az áldásukat a Csillagok Olvasóira, Követőire, és mindenkire, aki megnyitja most a szí­vét a Változás, a Szeretet és az Isteni Törvény előtt. Mindenkire, aki vállalja most a Sorsát.

A négy Arkangyal: Zádkiel, Gábriel, Mihály és Raffael.

Zádkiel nemrég már elhozta az érzelmi gyógyulás hí­rét. Ezen a héten Gábriel áldását kérem. Mert Ő a hí­rhozó. Ezúttal a Változás, az útelágazás, a Sorsfordulat és a Sorfeladat Hí­rét hozza el. Kérem Őt, mutassa meg mindenki életében azt az í‰gi Hí­rt, ami a Sorsa felé tereli, amely segí­ti az emelkedésben és a mély belső átminősülésben! Amely segí­ti őt a Nagy Válaszútnál állva Jí“L dönteni és a Fény felé elindulni.

í‰s most nézzük az előttünk álló hét í‰gi eseményeit (október 11. és 19. között).

Ez a hét viszonylag nyugodalmasabbnak í­gérkezik. Csendesebb energiák várhatóak. (Ugyanakkor senki ne lepődjön meg, ha mégis valamilyen vehemens esemény kopogtat be az ajtaján, hiszen a Plútó-holdcsomópont találkozás már hatókörön belül van!) A legjelentősebb esemény a szombat éjszaka beköszöntő Nap-Merkúr együttállás, ami még önmagában nem is lenne olyan nagy csoda, hiszen évente többször is együtt áll ez a két bolygó egymással.

Azonban most egészen rendkí­vüli, varázslatos helyen találkoznak! Lényegében kinyitnak egy dimenziókaput előttünk – kérdés, felnőttünk –e már ahhoz, hogy belépjünk rajta? Megmutatják az utat a Fény felé! Csak legyen szemünk meglátni, és fülünk meghallani.

A Nap és a Merkúr egyesülésére ugyanis a Szűz csillagkép legfényesebben ragyogó (alfa) csillagánál kerül sor, a Spica csillagnál.

Ez a Fí‰NY legerősebb, legtisztább megjelenése ezen az őszön!

Mivel a Spica csillaggal indul az Angyal csillagkép, í­gy lényegében ez az együttállás annyira felerősí­ti a Fény erejét, hogy az átlagnál jóval erősebb angyali energiák érkeznek szombat éjjel a földre. Tulajdonképpen „kinyit” egy kaput, ami a magasabb világok felé vezet, és ami abban segí­t, hogy a Fényt könnyedén be tudjuk engedni, be tudjuk fogadni az életünkbe. Ezáltal pedig óriási szintemelkedésre van lehetőség! Konkrétan, gyakorlati sí­kon is (!) Fény-teremtő napokat élünk. A cselekedeteink (Nap), a gondolataink, és a szavaink (Merkúr) olyan erővel töltekeznek fel Fénnyel, amire nagyon ritkán van lehetőség.

Ezért különösen érdemes odafigyelni arra, ki mit tesz, vagy mit mond ezen a napon (szombat, vasárnap) nekünk, illetve, hogy mi milyen gondolatokat dédelgetünk magunkban, milyen szavakat ejtünk ki a szánkon, mert a legtisztább, legmagasabb szintű SZERETETRŐL üzen. Tetteinket és szavainkat is a Fény hatja át.

Persze mindemellett ezen a hétvégén az angyali üzenetek is felerősödnek. Ha szombat éjjel kapunk álmot, teljesen biztosra vehetjük, hogy magas dimenziókból érkező tiszta üzenet lesz a sorsunkról, vagy a jövőnkről.

Ez a rendkí­vül erős Fí‰NY minőség valószí­nűleg a novemberi radikális sorsfordulatra készí­t fel. A tiszta isteni energiák felé emel. Ezért is különösen fontos most megnyí­lni előtte!

Kiválóan alkalmas ez az októberi hétvége arra is, hogy eddigi gondolatainkat konkrét tettekre váltsuk és megtegyünk egy lépést valaki felé, vagy megtegyünk egy lépést a Szeretet felé. A Nap úgy fogja aktiválni a Merkúr energiát, hogy mindaz, amin eddig csak „elméleti” sí­kon gondolkoztunk (filózgattunk), most késztetést érzünk az azonnali megvalósí­tására.

Hogy az elméletet átültessük a gyakorlatba. A gondolatot tetté váltsuk – a legtisztább szeretet nevében. Ezt pedig most tisztán a Fí‰NY erejével tesszük! Angyali sugallatra. Gábriel sugallatára.

A Szűz csillagkép Spica csillaga másrészt a Szűz jövőbe érkező lába is. Talán azt fogjuk megélni ezen a napon, hogy most valóban megérkeztünk valahova, ahova nagyon régóta „tartottunk”, vagy amit nagyon régóta kerestünk. Talán nagyon, nagyon hosszú út van mögöttünk, és most érezzük meg a célba érés í­zét. Hazatalálás élményt hozhat. Ha mást nem, legbelül. Fenséges energia, amely által immár magasabb szinten folytatódhat tovább életünk fonala.

A Fény learatásának hétvégéje ez. (Hiszen a Spica a „Kalász”.)

Gyönyörű jelenség, hogy a Nap-Merkúr együttállás közben már emelő kapcsolatban (trigonban) lesz a Ví­zöntő múlt ví­zében haladó Neptun bolygóval. Ráadásul a Neptun vasárnap szorosan együtt áll a Holddal, í­gy ekkor lényegében együtt kerülnek emelő aspektusba a Nap-Merkúr párosával. Október 17. vasárnap (és a következő hét első napjai) abszolút a lelki emelkedésről szól! Nagyon szép lehetőség arra is, hogy szellemi téren kövessük mély lelki megérzéseinket, és lelkünkből inspiráltan teremtő alkotásba fogjunk.

A kimondott szavak, a megtett gesztusok, az elindí­tott kezdeményezések (konkrét lépések) egyrészt angyali erőkkel támogatottak, másrészt egész biztosan a lélek mélyéből születnek és lelkünk rejtett vágyairól, vagy mélyre temetett tiszta érzéseiről adnak hí­rt.

A Neptunnal való fényszög kapcsolatnak köszönhetően olyan hí­rt kaphatunk, amely lelkesí­tőleg hat ránk érzelmileg, vagy (is) tisztázó jellegű lesz. A Ví­zöntő csillagkép múltba ömlő vize pedig abban segí­t, hogy a múlt érzelmi terheitől megszabaduljunk, és ezáltal szabadabbá, könnyedebbé váljunk lelkileg. (Ez a "múlt" lehet sok évvel ezelőtti múlt, vagy akár pár nappal korábbi is.)

Október 18-án és 19-én (de lényegében már egész hétvégén) mély titkokat érthetünk meg, vagy mondhatunk ki. A legtisztább lelki kommunikáció időszaka ez, de most úgy, hogy nem csak szellemi sí­kon, hanem konkrét tettek formájában is megjelenik a lelkiség ereje. A magas szintű tiszta érzelmek, az őszinte szeretet kimutatásának napjai várnak ránk.

Mint arról a múlt heti í­rásban már volt szó, a Vénusz október 08-án a Mérleg csillagkép múlt serpenyőjénél retrográdba fordult és hátráló mozgással hamarosan visszatér az Angyal csillagképbe. Azonban október 20-ig még a Mérlegben halad, és csak október 21-től lép újra az Angyalba. így ebben a két hétben (október 21-ig) érzelmi téren még a mérlegelés idejét éljük.

De ezúttal az í‰gi irányban mérlegeljük (újra!) a szerelmi életünket vagy a kapcsolatainkat, ami talán szembegy a korábbi mérlegeléssel. Itt most fokozottan az Isteni Törvény szava lesz a döntő. Tehát ha szeptember végén olyan érzelmi helyzetbe kerültünk, amely í­gy vagy úgy, de „megmért” bennünket vagy egy kapcsolatunkat, most hasonló folyamaton mehetünk keresztül, de ezúttal nem „földi” szemszögből fogunk mérlegelni, hanem kifejezetten az í‰giek szemszögéből, í‰gi útmutatás szerint.

Mindennek alapján a mérleg nyelve lehet, hogy pont máshogy fog „kibilleni”, mint pár héttel korábban. De legalábbis a cél mindezzel az, hogy az í‰gi vezetéssel történő mérlegelés hatására október közepére (pont az Angyal Telihold idejére!) visszataláljunk a Tiszta Szerelemhez, az í‰gben nekünk elrendelt Társhoz, vagy az érzelmi elmélyülés szent birodalmába. Valamint, hogy visszataláljunk az érzelmi egyensúly állapotába, hiszen jó döntéseket csak í­gy hozhatunk. A kreatí­v alkotó, teremtő erő világában is október közepére találhatunk „vissza” ahhoz a tevékenységhez, amelyet igazán szenvedélyből, szerelemből űzhetünk.

Végül kérek mindenkit, hí­vja meg magához lélekben erre a hétre Gábrielt és kérjen Tőle tiszta szí­vből iránymutatást az életére nézve. Továbbá, kérlek benneteket mondjatok el egy imát a vörös iszap katasztrófa áldozataiért és ahogy tudtok nyújtsatok segí­tő kezet Feléjük! Nagyon fontos most imával, vagy gondolati energiákkal élővizeink megtisztí­tására koncentrálni és kérni mindehhez az í‰giek segí­tségét is! Felelősek vagyunk egymásért, a Földért és a saját sorsunkért is!

Köszönöm Gábriel Arkangyalnak a támogatást!

Szeretettel: Veres Mónika

2010 Október 10.

* Csillagtitkok - Angyali ősz


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:30 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:57
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
HoroszkópKos: A Kos jegyűek versenyszelleme és tüzes kitartása minden aktí­v, dinamikus munkakörben elsőrangú lehet. Mind a sport területén – élsportoló – mind a munkahelyen szeretik összemérni erejüket. íœzleti életben a projektek kidolgozói, a multicégek versenyében vezető élharcosok. Managerek, katonák, politikusok, szenvedélyes művészek képletében jellemző.

Bika: A szépérzékéről és kitartásáról hí­res Bika minden munkahelyen a pénzügyes, a spórolós, az alapokat megteremtő személyzet. Tökéletes második ember. Művészi irányultsága miatt szabadúszó művészként szintén megállja helyét. Vállalkozásaiban a tápláláshoz, felhalmozáshoz kapcsolódóan, csapatban különösen gazdasági területen, rendszerek alapjainak felépí­tőjeként, technikusként, szervezőként lehet sikeres. A kényelemről elsőrangúan képes gondolkodni, í­gy akár kiváló lakberendező.

Ikrek: A szerteágazó érdeklődésű Ikrek erőssége kiváló kommunikációs készsége, valamint könnyed stí­lusából fakadóan, az emberekkel való kapcsolattartása. Utazásszervezőként, mozgó alkalmazottként, vállalkozóként egyaránt megállja helyét. Szóvivőnek, újságí­rónak, áruházak és multi vállalatok beszerzési és pénzügyi területein a tárgyalások lebonyolí­tóinak egyaránt alkalmasak.

Rák: A mélyérzelmű rák a szí­vének megfelelően választ munkát. Sok esetben az otthonában szeret állást vállalni, legyen az bármilyen terület. A nők elsősorban a főállású családanya szerepet választják. Ugyanakkor képes mások családi vállalkozásában vagy szociális munkásként család-, és gyermekgondozóként egyaránt jól teljesí­teni. Az emberi élet alapjait, érzelmi biztonságát és kényelmét, örömeit képes a leginkább megteremteni.

Oroszlán: A sok esetben vezetésre született Oroszlán a legelső koordinálásban, szervezésben, alkalmazottaiért való odafigyelésben, törődésben kimagasló. Cégek vezetőiként, vállalkozások humán szervezői területén egyaránt tehetségesek. Az Oroszlán az életörömök jegye is, í­gy a kikapcsolódások, hobbi programok, vagy akár gasztronómiai területek fő szervezője, lebonyolí­tója lehet. Kiváló tanárok képlete is egyben!

Szűz: A türelmes és precí­z szűz szeret jól működő rendszerek szorgos része lenni. Vállalatok második embere, aki tökéletesen koordinál, szervez. Adminisztrátorok, könyvelők, jogászok esetében erősen megnyilvánuló jegy. A Szűz továbbá a tudományos, kutatói munkakörök, sok és kitartó, aprólékos munkát igénylő területeken is eredményes lehet. Fejlesztő technikusok, tudományos szakértők és ezekről publikáló szakí­rók képlete. Szintén kiemelkedő kommunikációs készséggel rendelkezik.

Mérleg: A Mérleg az érzelmi munkakörökben a társ és utazásszervezéstől kezdődően, egészen a szépérzéket követelő munkakörökig – mint tánc, szí­nészet, egyéb szereplési lehetőségek – mindenben kimagasló lehet. Társcentrikus egyén, ezért nőként sokszor inkább a feleség szerepét választják. Rendkí­vül ügyes művészek, grafikusok, í­rók. Karizmatikus és empatikus készségük révén a tanácsadói, pszichológiai munkakörökben is megállják helyüket.

Skorpió: A mély érzésvilágú Skorpió egyrészről a misztikához, titkok területéhez kapcsolódik. í‰rdeklődését kielégí­tve ezért eredményes lehet ezoterikus, természettudományos területeken. Az elmúlás jegye is egyben, ezért a nehéz helyzetekben, változások, mély lelki kilengések idején, orvosként, pszichiáterként, vagy akár hospiceként is kiválóan dolgozhat. Szorgos szociális munkás, vallási érdeklődésű tanácsadó, misztikus taní­tó. Anyagi oldala miatt pénzügyi, és marketing területeken is sikereket érhet el.

Nyilas: A Nyilas szabad érzésvilágú, dinamikus jellegének, rugalmas, folytonosan új kihí­vásokat rejtő munkakörök lehetnek a legkedvezőbbek. A változatos ötletkészséget, kreativitást követelő szervezői, marketinges, vagy akár non-profit területeket kedveli leginkább. A Nyilas segí­tőkészsége, gondoskodása révén kiváló támogató, besegí­tő alkalmazott, vagy tanácsadó. Az oktatásban kiemelkedő, eredményes munkás. Vallási érdeklődése igazságérzete a jog iránt teszi fogékonnyá, mozgásigénye a sportban teheti kiemelkedővé.

Bak: A Bak rendszerető személye cégek vezetésére, igazgatói posztra teszi őket alkalmassá. A szabályok szigorú betartatása a rendészeti, állami szervekben is kimagasló eredményekkel járat számukra. A nevelésben, oktatásban is a rendszerbe beszoktató, a jogi, politikai területeken is szintén a szabályokhoz kapcsolódó területeken munkálkodhatnak. A Bak kitartó célmunkás. Gazdasági területeken a legnagyobb eredmények elérői.

Ví­zöntő: A kí­váncsi és rugalmas Ví­zöntő a kommunikáció, a társadalmi problémák iránti fogékonysága miatt a humán területek, humánerőforrások kiváló mozgatórugója. Kifejezőkészsége végett szónoki területeken, taní­tóként, vagy politikusként egyaránt eredményesek lehetnek. Mentális jellegük miatt, minden tudományos területen, különösen az azokról való társalgás, vagy kommunikáció szintjén – pl. publikációk – kiemelkedők. A társadalom megújí­tói, forradalmárok, reformerek, élharcosok, világi taní­tók képlete ez.

Halak: A békés és barátságos Halak együttérzésével az emberi szeretet, béke, és testvériség munkása. í‰rzelmi munkakörökben í­gy egészségügyben, tanácsadóként, gyermekekkel kapcsolatos munkák során, önszervező körök vezetőjeként, non-profit munkásként szí­vesen tevékenykedik. ílomvilágban élő természete miatt művészi oldala is felerősödhet. A gyógyszerészetben, elemző vegyészetben kimagasló. Elzárt helyek, intézetek, vallási létesí­tmények élmunkása.

* onlinehoroszkop


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:27 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 09:59
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
AsztrológiaAz asztrozófia nem tévesztendő össze a Rudolf Steiner féle asztroszófiával! A CSILLAGBí–LCSELET ősi, titkok homályában rejtőző tudományát a XX. század végén Paksi Zoltán hosszas kutatómunkával hí­vta életre.

Mára az asztrozófia létjogosultságot nyert az ezoterikusnak nevezett rendszerek, tudományok sorában, s ismertsége, elismertsége is megkérdőjelezhetetlen. Nem véletlen, hogy sok, magasan képzett asztrológus látja szükségesnek, az asztrozófia megismerését, hiszen ezzel a születési képletből (horoszkóp) lényegesen több információhoz jut.

ASZTROZí“FIA és ASZTROLí“GIA. Nézzük, mit jelentenek ezek a szavak! Az astro előtag jelentése: csillag. A „zófia”, sophia szó jelentése bölcsesség. Az asztrozófia szó csillagbölcseletet jelent. A megértés, az őselvek külső-belső felfedezésének az útja.
Az asztrológia is a csillagok ismeretén alapul(t) elsősorban. A „lógia”, vagyis a logosz a teremtő ige. Az asztrológia tehát a csillagok ismeretének segí­tségével történő alkotás, teremtés ősi tudománya.

Az asztrozófia inkább a „belső”, mí­g az asztrológia inkább a „külső” megjelenése a mágikus csillagismeretnek. Természetesen a kettő együtt alkot teljességet!
Az ősi emlékezet és taní­tások szerint mikor az emberi lelkek a Földre érkeztek, a hetedik planétát foglalták el. Az emberiség karmikus fejlődésében a földi élet egy iskola. Nem a kezdet, de nem is a vég.

Az „iskolát kijárva” térhetünk vissza az igazi otthonba, a fénybe, a Teremtőhöz. A földre érkezett emberi lelkek minden szükséges tudást megkaptak ahhoz, hogy feladataikat elvégezzék, és végül kiléphessenek a reinkarnáció földi körforgásából. Ezt a tudást az égre í­rva kapták meg! A TUDíS a csillagok fényével lett az égre í­rva. A csillagok, a csillagképek, az égi utak és a planéták hordozzák az időtlen bölcsességet.

Ezt őrzi az asztrozófia, és ezt őrizte egykor az asztrológia is. A Nap látszólagos föld körüli útját, az ekliptikát I.E. 500-ban osztották fel tizenkét egyenlő szeletre. Ezek a zodiákus jelei, a Kostól, a Halakig. A szeleteket többé-kevésbé a háttérben akkor látható csillagképekről nevezték el.

Lényegében ekkortól kerültek ki a csillagok, a csillagképek, tehát az isteni fényüzenet jelei az asztrológiából! Ezek a csillagszimbólumok ma már csak az asztrozófiában jelennek meg, bár az ősi asztrológia is ismerte és alkalmazta ezeket.

* Lótuszkapu


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:31 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 10:01
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
2011 Csillagbölcseletúj Kapuk nyí­lnak meg ebben az évben előttünk

Januárban a Nap és a Mars együtt haladása a Turul csillagképben azt üzeni, eljött a szellemi emelkedés ideje! Olyan szellemi magaslatokra lehet most feljutni - felszállni - hogy csak a csillagos ég a határ ... A kezdeményezésnek, az új dolgok elindí­tásának és a nyí­lt szeretet kimutatásának az ereje szintén szárnyakat ad (főleg a férfiaknak).

Alacsony szinten esetleg küzdelmek, "harcok" szintjén is megjelenhet, de érdemes erre tudatosan oda figyelni, hiszen a Mars egyben az önlegyőzés, a tudatosság, a szellemi ön-irányí­tás ereje is! Magas szinten megélve viszont az önmagunkkal folytatott "belső küzdelmek" eredményeként, legyőzve önmagunkat a Mars impulzí­v ereje által a Turul hátán a Tejút isteni magasságaiba szállhatunk fel januárban! (Jelzem, a magyarságtudat erősödésében és a "közös küzdelemben" is nagy előrelépés lehet a január.)

A Mars csodája, hogy hatalmas ERŐT ad! Mivel most a cselekvő énünket jelképező Nappal áll hónapokig (!) együtt, í­gy lényegében kézzel fogható, óriási erőt ad nekünk mind a hétköznapi ügyek intézéséhez, mind a tudatos szellemi felemelkedéshez. A Sasban megélt emelkedés se "hétköznapi" lesz, hanem a korábbi éveknél jóval erőteljesebb.

Ezúttal nem apránként és lassan, hanem ellenkezőleg, rohamos léptékkel, bátor kezdeményező módon, nagy lendülettel, hatalmas lelkesedéssel és impulzí­van fogjuk végezni teendőinket és a szellemi fejlődést. A hétköznapok szintjén megfigyelhető lesz, hogy "felgyorsulnak" a dolgok, szinte "rohanni fogunk" az életünkben.

Ez a szokásosnál erőteljesebb (szellemi) emelkedés és tudatosodási folyamat már kifejezetten a márciusi nagy elindulást készí­ti elő! Főleg az ego legyőzéséről és a Fensőbb í‰nhez való visszatalálásról szól. Isten fele emelkedünk általa. Hatalmas erőnk lesz konkrétan cselekedni, MEGTENNI, elindí­tani.

A Sas azt üzeni, a Tejút felé emelkedés érdekében indí­tunk el új dolgokat. Nagy bátorság jellemez ezekben a hetekben minket, szinte semmi nem állhat az utunkba! Az őszinte, nyí­lt szeretetet megélésének gyakorlati lehetősége.

A Mars január 17-én, a Nap január 21-én éri el a Sas csillagkép Altair (= "Turul") csillagát, amely a 12. legfényesebb csillag az í‰gen! (í‰rdekes, hogy a Turul Nemzet vezérlő csillagáról van szó.) A szárnyalás, az emelkedés és a Fí‰NY megjelenésének legintenzí­vebb napjait jelenti. í‰letünk felfényesí­tésében segí­t!

Január 17-18-án beköszönt a Plútó-Sárkányfej együttállás 2010. novemberében elindult sorozatának utolsó előtti fejezete (előzmények: 2010. november 09., december 06., december 14., december 21. téli napforduló (!), és december 27.) a Merkúr és a Plútó harmadik együttállásával a bak jelében, a Nyilas csillagkép nyilánál. A felszálló holdcsomópont (Sárkányfej) ekkor már nincs olyan szorosan jelen, mint tavaly volt, í­gy a "válaszút-helyzet" ereje is gyengébb a tavalyinál. Persze azért, mert a nagy, kardinális válaszút kérdéseken, a nagy, sorsformáló felismeréseken 2010. végén már jórészt túl estünk.

Ez az együttállás annak inkább az "utózöngéje", vagy úgy is mondhatnám a januári és a február eleji (Vénusz-Plútó együttállás) események már csak ráteszik az I-re a pontot, mintegy befejezik azt, ami tavaly télen sorszerűen elindult az életünkben.Nagyon impulzí­v, lehengerlő, radikális beszélgetésekre kerülhet ekkor sor.

Feketén, fehéren kimondjuk legmélyebb érzéseinket! (Ez egyben fordulópont is lehet.) Illetve a lélek legtitkosabb birodalmainak üzeneteit érthetjük meg ezekben a napokban. Ez a Lélek Szava a mélyből, a láthatatlanból a felszí­ni világ számára. í‰s ha esetleg eddig még mindig nem ismertük volna fel valódi sorsfeladatunkat, hát most az í‰giek harmadszor is elhozzák ennek az üzenetét.

Senki ne akarjon megúszásra játszani! Nem lehet. A Nyilas nyila pedig egyértelműen az elindulásról üzen (a sorsunk felé való indulásról), méghozzá a Plútó erejével támogatottan "no kecmec" alapon, kompromisszumok nélkül. Minőségi emelkedés érhető el általa!

A Hold persze megint szereplője lesz a sorsfordulatnak, hiszen hétfő éjszaka (17-18.) szembe kerül a Plútó-Merkúr együttállással. A nagy felismerések, nagy beszélgetések a lélek mélyéből fakadnak és lelki változásokról üzennek ismét. (Esetleg az anyaságról szólnak.)

Január 22-én a Jupiter eléri a tavaszpontot (majd márciusban követi az Uránusz is). Ezzel most már valóban megkezdődhet szépen lassan egy új időszámí­tás az életünkben. (Az új időszámí­tás második nyitánya majd március lesz.)

Minden, ami megfelel az Isteni Törvénynek és az í‰gi elrendelésnek ezekben a napokban tisztán elindulhat. í‰s fordí­tva is igaz: bármit elindí­tani csak törvényesen lehet! Ugyaní­gy nagyon fontos a tisztaság is, hiszen az Uránusz ekkor még együttáll a Jupiterrel!

Együttállásuk egy plusz üzenettel is szí­nezi a helyzetet: két zodiákus jelet kötnek össze egészen március elejéig, a halak (Uránusz) és a kos (Jupiter) jeleit, lényegében közrefogva a tavaszpontot. Ragyogó, korszakalkotó lehetőség ez (főleg január 22-től, március 12-ig) új, vagy teljesen megújult érzelmi helyzetek elindí­tásához, lelki téren egy teljesen új életszakasz, új korszak megkezdéséhez (azzal, hogy mindebből úgy tűnik, március elejéig a teljesen új kezdethez érzelmileg kicsit még mindig tisztulni kell).

Szeretném kiemelni, hogy milyen óriási - korszakalkotó! - lehetőség ez! Hiszen a visszatérő élethelyzet által, azt átminősí­tve lényegében a múltat felülí­rhatjuk most, és ezáltal kiléphetünk életünk egy réges-régi (talán hosszú inkarnációk óta tartó) körforgásából, amelynek révén teljes újjászületésben lehet részünk, és amely kézzel fogható minőségi szintemelkedést eredményez. Az év eleji eseményeknek EZ a kulcsa!


A január 04-i Jupiter-Uránusz együttállás, majd a január 22-i Jupiter-tavaszpont és a március eleji Uránusz-tavaszpont találkozó tehát azért is nagyon fontos, mert í­gy már újjászületett lélekkel, egy magasabb szinten léphetünk be az új Korszak Kapuján. (Őszintén szólva azt gondolom, olyan sorsfordí­tó időket élünk, máshogy nem is lehet.)

Azaz minden gúzsba kötő lelki tehertől végleg megszabadulva, újjászületve, tiszta lappal elindulni egy új korszak felé az EGY-ség alapján majd most lehet igazán! (í‰s majd második "körben" március elején az Uránusszal.) Egyben azt is üzeni, az új korszak tartó pillére, amire a következő szakaszt alapoznunk kell - mind egyéni, mind nemzeti szinten - a halakban megélt Unio Mystica, az EGY-ség élmény és a Krisztusi SZERETET.

Ez elsősorban a szerelmi egység élményében ragadható meg, hiszen EGY-é válni a Társunkkal leginkább itt tudunk (ráadásul közben a Vénusz már az Oltár csillagképnél jár, amely ekkor éleszti fel a szerelem szentségét), ebben az EGY-ségben lehet igazán magas szinten, újult erővel elindulni az új Kapuk felé. De természetesen bármely, tiszta minőségű, szeretetettel átitatott emberi társulással megélhető.

A Vénusz január végétől (26-27-től) az Oltár (Ara) csillagkép felett halad el (érintve a Skorpió fullánkját). Az Oltár csillagkép egyik ősi mitikus értelmezése szerint "győzelmi oltár" (melyet az Olümposz lakói emeltek hatalmuk megszentelésére), és egyben az a hely, ahol az istenek örök hűséget esküdtek Zeusznak, a főistennek.

A szépséges Vénusz Oltár felett megtett útja során elhozza annak az idejét, hogy a szerelem győzelmét élhetjük meg (például az ez ellen ható - külső vagy belső - mérgező "fullánk" erőkkel szemben), vagy egy érzelem megerősödését. Illetve ezekben a napokban a szerelem szentsége jelenik meg, akár úgy is, hogy örök hűséget esküszünk Párunknak. (Mindehhez azonban célszerű feláldoznunk mindazt, ami esetleg érzelmileg - vagy az emberi kapcsolatok világában - "mérgez" minket.)

Miért beszélek többször is korszakváltásról? Mert több égi hatás is együtt, egymást kiegészí­tve ezt támogatja meg 2011. tavaszán.

1. Egyrészt a fent már leí­rt Jupiter és Uránusz tavaszponttal való találkozása, amely több évtizedre vonatkozóan az új kezdetekről, új fejezet megnyitásáról üzen.

2. Másrészt emellett a Szaturnusz, az "Idő Ura" már tavaly belépett a korszakváltás, a Holló csillagképébe, de nem hagyja el azt, hanem idén januárban (26-tól) hátráló mozgással visszatér oda, mintegy "elismételtetve" velünk év elején a tavalyról áthozott "zárd le életed régi korszakét, és nyiss meg egy újat!" fajsúlyos üzenetét.

Azt is üzeni: eljött a korszakváltás elrendelt ideje, de nem akárhogy! Lassú, megfontolt haladással, egyúttal hosszútávon is biztonságot teremtve, eddigi tapasztalataidból merí­tve, valamint az í–rök í‰rtékek és a Szentség jegyében. Vidd át a következő korszakba azt, ami életedben

Igaz í‰rték! De csak azt.

3. Harmadrészt egészen különleges hatásként 2011. januártól-május elejéig hat bolygó is átsétál a tavaszponton (sorrendben: Jupiter, Uránusz a Merkúrral együttállva, Nap, Mars, Vénusz), úgy hogy közben a következő í‰gi energiákkal töltekeznek fel egy tökéletesen felépí­tett, összefüggő kozmikus folyamat-rendszerben:

Először mindannyian elérik a tavaszpontot, majd az Uránusz a tavaszpont körül marad és bevárja a többi bolygót. Ezt követően a Merkúr (az Uránusszal együtt), a Nap, a Mars és a Vénusz is áthaladva a tavaszponton második lépésként együttállásba kerül a tisztí­tó Uránusszal.

Harmadik lépésként kvadrátba (teremtő fényszögbe) kerülnek a radikális Plútóval. Negyedik lépésként szembe kerülnek (oppozí­cióba) az í–rök í‰rtékek megőrzésére inspiráló Szaturnusszal. Végül ötödik lépésként együttállásba kerülnek az Isteni Törvényt és legmagasabb szintű, í‰gi Igazságot elhozó Jupiterrel.

TAVASZI íTMINŐSíœLí‰S

Nos, ez a tavaszi bolygómozgás folyamat január közepén veszi kezdetét (jórészt a Mars-Nap együttállás tudatos szellemi emelkedése és szárnyalás ereje készí­ti elő) és egészen május elejéig eltart.

így nyárra már az új Kapu mindenki előtt kinyí­lik, aki becsülettel elvégezte feladatait, aki letette minden terhét és lélekben megtisztult, aki megtalálta a Teremtőhöz vezető utat, aki határozottan le tudta zárni élete régi (idejétmúlt) korszakát, aki megőrizte életében (és szí­vében) az í–rök Emberi í‰rtékeket, aki megtanult a megérzéseire és a Szí­ve Szavára hallgatni, aki volt elég bátor elindulni egy talán teljesen ismeretlen új ösvényen az í‰gi Szentség szellemében a Teremtő hí­vó szavát és az angyali sugallatokat követve.

Az Isteni Törvény megtisztí­tó ereje mutatkozik meg ebben! Mert ezáltal kezdődhet el valami teljesen új, valami minden eddiginél tisztább és igazabb, az EGY-ség szellemében.

A folyamat lényege (januártól május elejéig) röviden í­gy Foglalható, először egész lényünk, lelkünk, szellemünk, érzelmeink (a Nő - Vénusz és a Férfi - Mars együtt!), isteni teremtő erőnk feltöltekezik a tavaszpontnál a kezdet és a teljes megtisztulás energiájával, majd utána megkapjuk a lehetőséget, hogy az új felé való elindulást a Plútó racionalizáló fényszöge által konkrétan átültessük a gyakorlatba.

Nem is akárhogy! Radikális lépésekkel, mindent elsöprő lendülettel. Minőségi indulásra van kilátás! Párhuzamosan a radikális elindulás már meghozza az életünkbe a korszakváltást (Szaturnusz a Hollóban), de immár a tavalyinál erősebben valóban úJ utakon. (Meglepő, váratlan fordulatokra egész tavasszal számí­tani kell! újra azt mondom: mindenki tartsa rugalmasan a lelkét.)

A Szaturnusz arra inspirál, feketén, fehéren hagyjuk magunk mögött halott élethelyzeteinket, kapcsolatainkat. (Mindenki értse meg jól! Most már nem lehet máshogy elindulni az új Korszak felé! Aki ezt nem képes végigvinni az nem léphet be az új Kapun. Terhekkel, tisztátalanul és "megúszásra játszó" magatartással ide ugyanis egyszerűen nem engednek be az í‰giek!) Egyre inkább az í–rök Emberi í‰rtékek felé fordul majd a figyelmünk (nemzeti szinten is), abba az irányba, amit Erdélyben őriznek magyar és székely Testvéreink.

Végül minderre a Jupiter felteszi az Isteni Törvény Pecsétjét (érdekes, hogy pont Ő van a folyamat "végén"), mintegy áldását adva a munkákra, amit elvégeztünk, a minőségi változásokra, amit elindí­tottunk, és az új Kapuk kinyitására. Itt szólal meg a legmagasabb szintű igazság szava: az Isteni Igazságé! Ez pedig jóval, de jóval túlmutat a "földi törvényeken"... Ezen a tavaszon tehát a megújulás és a minőségi emelkedés kulcsa a

Krisztusi Szeretet élménye, az EGY-ség és az összefogás, a mennyei szerelem, a teljes lelki tisztaság, a bátorság, a legmagasabb Igazság kitartó követése a hétköznapokban, és a Teremtő Isten felé való bizalommal teli oda fordulás, amely a hit sziklaszilárddá erősödésével jár. (Utóbbit a március 28-án bekövetkező Jupiter-Szaturnusz inspirációs kapcsolat hozza el.)

Mindeközben ráadásul áprilistól a Neptun a spiritualitás, a lelki mélységek, a mennyei szerelem és az egység istensége a halak zodiákus jelébe lépve uralomba kerül, amely által mind az érzelmi elmélyülés, mind az EGYSí‰G-be találás az átlagosnál könnyebben, szebben, akadálymentesen mehet végbe! A mennyei szerelem, az Unio Mystica és a (lelki) szövetség a főszereplő ezen a tavaszon, megtámogatva ezzel az új, tiszta elindulás energiáját.

A lassú mozgású bolygók közül a Jupiter, a Szaturnusz, a Neptun és a Plútó kapcsolódásait érdemes megemlí­teni idén.

Február 25-én az újabb Jupiter és a Plútó teremtő fényszöge (kvadrát) lényegében a február eleji Vénusz-Plútó együttállással függ össze, kvázi azt erősí­t meg. Hiszen február 9-én a Sárkányfej sorozat záró akkordjaként együttáll a ragyogó szépségű Vénusz és a szenvedélyesen impulzí­v Plútó, miközben már racionalizáló fényszögben vannak a bölcs mosolyú igazságos Jupiterrel.

Ez egy gyönyörű szép szerelmi kiteljesedés! í‰rzelmi téren radikális, szenvedélyes fordulatok várhatóak, valamint párkapcsolati téren (vagy az üzleti életben) ekkor lehet igazán felfelé emelő, minőségi fordulatot konkrétan megteremteni (hiszen teremtő fényszögről van szó)! Az emberi kapcsolatok világában az í‰gi elrendelés mutatkozik meg! Mindez szintén új utakon indí­t el (a Jupiter a kosban jár már).

Erősen benne lesz a kezdeti lendület vehemens ereje, és emellett a szerelem (vagy egy élethelyzet) törvényesí­tésére, megerősí­tésére is kiváló időszak. Ragyogó napok arra, hogy érzelmi téren legmerészebb álmaink is - kézzel foghatóan - valóra váljanak.

Lényegében február havában az Isteni Törvény megállí­thatatlanul, szenvedélyes erővel tör előre, mindent elsöpörve maga előtt. Minden "halott helyzetet" bölcs szeretettel, de egyben határozottan kiemel az életünkből. Ami viszont az Isteni Akaratnak megfelel, azt szó szerint óriási teremtő erővel megáldja! (Az Igazság csak annak fog fájni, aki még mindig nem él a Teremtő akarata szerint, akiben még mindig nem ébredt fel a HIT.)

Március 28-án egy újabb Jupiter-Szaturnusz inspirációs fényszögben (oppozí­ció) lesz részünk. Ezúttal a kos és a mérleg tengelyét, valamint a Halak, a Holló és a Szűz jövőbe lépő lábának csillagképeit összekapcsolva. Ezzel a hit megerősödése köszönt be, valamint annak az í‰gi üzenete, miszerint eljött az Igazság és a Törvény Ideje. Erősen érinti a párkapcsolatok (és általában az emberi kapcsolatok) világát.

Tehát március végén ezen a téren jelentőset lehet előrelépni a jövő felé (Szűz lába!), lezárva életünk régi korszakát (Holló), méghozzá az í‰gi elrendelés szerint, őszintén, hittel teli szí­vvel és törvényes alapokon.

Kis szünet után nyár elején, június 09-én köszönt be egy újabb bölcs jupiteri energia, méghozzá ragyogó, felemelő szerelmetes, termékeny lehetőségekkel, amely valóban az élet szépségét hirdeti! A Neptun és a Jupiter kellemesen lágy, szintézisteremtő (szextil) fényszögéről van szó.

Csodálatos napok következnek! Hiszen a Neptun uralomban van, í­gy az érzelmeket, a mennyei szerelmet, az EGY-séget, az isteni teremtést a lehető legharmonikusabban tudjuk megélni, emellett pedig a Jupiter a bika zodiákus jelébe lép június elején, a Vénusz uralma alá (!), ami szintén a szerelem, a szépség, és az anyagi termékenység kiárasztó erejéről szól. (Megjegyzem a június eleje is nagyon kedvez a párkapcsolatok törvényesí­tésére, házasságra.)

Anyagi téren esetleg a ködösí­tésre, vagy a homályos helyzetekre érdemes oda figyelni, nehogy tévútra vigyen. De ha az egónkat háttérbe tudjuk állí­tani (Neptun), ha őrizzük a tisztán-látásunkat, ha rábí­zzuk magunkat Istenre (Jupiter), ha bí­zunk az isteni gondviselés erejében, úgy hogy mindeközben teszünk is érte alkotó módon (bika), akkor akár szerelmi téren, akár egy üzleti tárulás terén az í‰giek biztosan áldásukat adják egy szövetségre, az EGY-esülésre, méghozzá "köd" nélkül, az Igazság jegyében.

Ezek a napok egyben arról is szólnak, minden korábbi ködös, zavaros helyzettel kapcsolatban kiderül az Igazság, és megértjük érzelmi téren mi az (ki az), akire biztosan épí­thetünk.

Megértjük saját életünk szempontjából (vagy tágabb értelemben), az EGY-ségbe, a közös szövetségbe ki tartozik bele biztosan, ki nem. (Ez azért lesz fontos, mert később, július elején, már majd ezzel a megérzéssel a tarsolyunkban lehet feketén, fehéren törvényesí­teni bizonyos élethelyzeteket, szövetségeket és í­gy egy újabb szinttel feljebb emelkedni. A Jupiter-Plútó júliusi emelő fényszögéről van szó.

A Jupiter már erősen a Kos csillagképben jár, a Plútó a MAG népének csillagzatában a Nyilasban halad, a Szent Szövetség, a Déli Korona felett, tehát a magyar nemzet életében is jelentős hatása lehet! Nagyon jelentős elindulási és felemelkedési lehetőség a magyarságnak az Isteni Akarat jegyében! A kulcsa azonban most is az összefogás (Déli Korona) és a Teremtőbe vetett töretlen hit. Az a hit, amelyről Wass Albert gyönyörűen í­r Hagyaték cí­mű művében! í‰rdemes elolvasnia minden Magyar Embernek nyárra ... )

A Déli Korona csillagkép (amely a Magyar Szent Korona minősége az í‰gen) felett aktiválódott plútónikus erő azt sejteti, a királyság születik újjá a mélyben.

Az időszak június elejétől hosszú hónapokon át nagyon kedvez az anyagi biztonság megteremtésének, hiszen a Jupiter bőséget, áldást hoz a bikában, és elindí­tó energiát ad hozzá a Kos csillagai alatt. Arról van szó ugyanis, hogy a Jupiter hosszú idő után már kezdi elhagyni a Halak csillagképét és erősen megközelí­ti a Kos csillagképet (június közepén éri el azt), ezért ebben a június eleji bolygóhatásban is erősen benne rejlik a KEZDET és az elindulás!

Főleg az "anyag" világában: gazdaságilag és a termékenységgel kapcsolatban. (Jól látszik, ez az üzenet szinte mindenhol megjelenik. Nem véletlen ... hiszen valóban az egész tavasz, sőt az egész év erről szól!) Mindez a Jupiter hatására azt is üzeni: a hat bolygó "össztánca" a tavaszpont körül, amely tavasszal lezajlott az í‰gen, a Jupiter Kosba lépését készí­tette elő, í­gy szellemi téren nyár elejétől folyatódik az új Kezdetek üzenete, de kifejezetten az Isteni Törvény alapján, kicsit jobban gyakorlati sí­kon.

Egyben az élet szépségét, a szerelmet és isteni teremtő erőnket hirdetve! Eljött az ideje ráébrednünk az Igazságra, hogy nem szolgának születtünk erre a földre (például nem idegen érdekeket, külföldi tőkét kiszolgálni), hanem teremteni, alkotni, örülni, szeretni, békében élni és szórni a Fényt - a MAG népéhez, a Turul Nemzethez méltón.

Hiszen az í‰gi Sas (a Turul) a Tejút felé száll! Ide kell nekünk is most már felemelkednünk! A Jupiter az elindí­tó Kosban emelő kapcsolatba lépve nyáron a Nyilasban haladó Plútóval azt üzeni, eljött az ideje, hogy a Teremtő Akarata szerint a magyarság elinduljon egy új úton (Kos!), a Felemelkedés Tejút í–svényén!

HúSVí‰T - A GYŐZELEM í‰S A FELEMELKEDí‰S HAVA

A Jupiter április végétől megérkezik a Halak csillagkép felfelé úszó halacskájához, amely már a Teremtő, az isteni egység felé tart. Azaz hazatér! íprilis végén, május elején erősen megjelenik a hazatérés, a hazatalálás magas szintű, lelki békét adó élménye. Egy kapcsolatban, egy munkában, egy hobbyban, vagy egy új otthonban akár. Mindenképpen Isten felé emel!

Másrészt a Halak kilépő fonala a konkrét kiemelkedés, szintemelkedés lehetőségét is elhozza. Eljön annak az ideje, hogy életünk egy korábbi szakaszát lezárva kilépjünk az "ördögi körből", kilépjünk a körforgásból és eggyel magasabb szintre lépjünk fel - í‰gi íldás alatt. A felemelkedés lehetősége abszolút adott! Ehhez persze a befejezés áldozatát meg kell hozni.

Az Androméda csillagkép fényüzenetei is az áldozathozatalról szólnak. Hiszen ősi törvény, áldozat nélkül nincs áldás. Feláldozni persze olyat kell, ami már nem része az életünknek, ami nélkülözhető, pótolható. Talán életünk egy régebbi korszakát kell befejeznünk ahhoz, hogy egy magasabb minőségűt el tudjunk tavasszal kezdeni.

Külön figyelemre méltó, hogy április 24. Húsvét napja erre az időszakra esik, ráadásul sárkányölő Szent György napján. A meghozott áldozat, a mögöttünk lévő sok (belső) munka ekkor valóban óriási győzelmet hoz! Húsvét és a csillagok fényüzenetét egybevetve ez a sötétség felett aratott győzelem általi felemelkedés ideje a jupiteri erő, azaz az Isteni Akarat és az Igazság jegyében!

Ezt követően a Jupiter tovább haladva május 17. környékén éri el a halak csillagkép Al Risha csillagát, amely az összefogás és az egység csillaga az í‰gen (hiszen a két halacskát Ő "fogja össze"). így ezek a napok a húsvéti győzelem után az Isteni Törvény által irányí­tott összefogás, méghozzá a törvényes összefogás erejéről, lehetőségéről szólnak. Minden korábban "széthúzó" erő egységbe kovácsolható ekkor!

A HOLD úJJíSZíœLETí‰SE

Júniusban még egy nagyon érdekes jelenséget érdemes megemlí­teni. Ez a Pünkösd tájékán, június 15-én bekövetkező Telihold, amely ezúttal szintén egy teljes (!) holdfogyatkozással együtt jelenik meg!

Különleges azért, mert lényegében a 2010. december 21-i téli napfordulón lezajlott, hosszú időre kiható, nagyon mély változásokat elindí­tó MAG Telihold üzenetét hozza el újra. Ezúttal persze kicsit más szí­nezetben. Nevezhetném akár Második MAG Teliholdnak is, hiszen fantasztikusan szép jelenség, hogy a holdfogyatkozás idején ezúttal ismét két magyarság csillagképet érint: a Hold a Nyilas nyilánál, a Nap (Merkúrral együttállva ismét) a Nimródban lesz (egyben a Bika csillagkép szarvainál).

A holdcsomópontok helyzete változik csak, pont fordí­tott felállásban lesznek, mint decemberben voltak. A Hold fog most együttállni a felszálló, a Nap pedig vele szemben a leszálló holdcsomóponttal (Sárkányfej-Sárkányfarok kapcsolódás).

Hasonlóan a tavaly téli napfordulóhoz, de annál még erősebben, új női minőség születik! Illetve "folytatódik" az, ami 2010. december 21-én elindult. í‰s megszületik még valami újfent: a magyar néplélek egy új minőségben! Hiszen a Nimród is, a Nyilas is a magyarság ősi csillaképei. A Hold pedig mindig a változás, a megújulás lehetőségét hozza. A Nyilas nyilánál ismét valaminek az elindulását sugallja.

A Nap pedig a Nimród csillagkép egyik öv-csillagával áll együtt ekkor, amely a teljes egyensúly szimbóluma. Meglátásom szerint ezzel a Teliholddal a magyar néplélek felébredésében, újjászületésében 2010-ben a Plútó-Sárkányfej sorozattal elindult sorsfordí­tó folyamat közvetlen folytatása (újabb állomása) figyelhető meg. Most lehet talán bizonyos kérdésekben a teljes egyensúlyt megteremteni (Nimród öve!).

Egyben az "öv" bizonyos szinten szintén az összefogásról üzen. (Talán egy olyan összefogásról, amely a Pilis köré összpontosul, hiszen a Nimród csillagai a Pilishez köthetők.) A Bika szarvaival a Tejút felé emelkedik. Ebben benne van ugyan a "küzdelem" is, de ez már közös küzdelme lehet a magyarságnak a - Tejút felé való - felemelkedésért. A Bika egyben a biztonság stációja is. Talán, ami tavaly decemberben elindult (nemzeti szinten vagy egyénileg) most kezdheti meg a stabilizálódását. Most tehető termékennyé.

Ha közösen - egységben - megküzdünk érte. Külön érdemes megemlí­teni a 2011-es, korszakváltó, új időket elindí­tó évet illetően, hogy idén két olyan Telihold is lesz, amely teljes holdfogyatkozással párosul! Június 15. az egyik, és majd december 10. lesz a másik. Erről még lesz szó bővebben a heti í­rásokban, most csak annyit elöljáróban: 2010-ben mindössze egyetlen ilyen alkalom volt (2010. december 21.), a másik esetben csak részleges holdfogyatkozásra került sor.

í‰s hogy tovább menjek, elárulom a második, a 2011. decemberi Telihold-holdfogyatkozás kapcsolatban is magyarság csillagkép érintett, hiszen akkor a Hold lesz a Nimród csillagai között. Véletlen lenne? Nem hiszem ... Az í‰gen, a Teremtő akaratából semmi nem történik véletlenül. Ez egy tökéletes REND része. De vajon mit üzennek nekünk ezek a különös holdfogyatkozások? Mit akar ennyire üzenni Nimród, az Ősatyánk? Kicsit mindenki szálljon magába, ne tőlem várja a választ, hanem gondolja át önmaga, egyedül, befelé figyelve.

Megkapja a választ. Megkapjuk a választ ebben az évben biztosan tudom. Kis segí­tségként annyit elárulok, mi az én meglátásom minderről. Aztán ezt a fonalat visszük majd tovább hónapról, hónapra a Csillagok segí­tségével. Mindenképpen egy új női minőség megszületéséről szól a történet! (Hold!) A "régi" eltűnik, az "új" megszületik.

Ez szorosan kapcsolódik az elinduláshoz (Nyilas nyila), a felvállaláshoz (Nimród), a nemes küzdelmekkel teli felemelkedéshez és a termékenységhez (Bika). A Tejút isteni erejéhez és a nőiséghez (Hold kiemelt szerepe). Talán lesznek, akiknek nem fog tetszeni ez a mondat, mégis leí­rom. í‰n azt látom mindebben, a magyarság felemelkedésének az új női minőség megszületése a kulcsa!

A jövő a NŐI erőé! A Holdé! De félreértés ne essék! NEM "vezetői" ambí­ciókról szól ez az üzenet! (Sajnálom, ha ez rossz hí­r minden spirituális vagy racionális téren "babérokra" törő női léleknek.) Hiszen a Hold, a most születő új Nő nem az "első" kell hogy legyen, hanem egyenrangú TíRSA, szövetségese a Férfinak. A nagy í‰gi Vadásznak, Nimródnak. Nem a feminista, karrier őrületben megkövesedett lelkű, hí­mtagot növesztő, mindent irányí­tani akaró túlképzett "modern nőé".

Hanem a Holdé. A befogadásé, az elfogadásé, a szereteté, a megbocsájtásé, a kedvességé, a lágyságé, a mosolyé, a család szentségének helyreállí­tásáé. A gyermekvállalás értékének újjászületéséé. A gondoskodásé, a családi tűzhely összetartó melegéé. Azé a Nőé, aki tud a háttérből "irányí­tani" a szí­vével, a szeretetével, a bölcsességével, a női bájával.

Aki nem akar mindig az első lenni, aki rá tudja bí­zni magát (újra) a Férfira, a Társára. Aki tud ha kell visszalépni, és aki tud áldozatot hozni a Családi Oltár védelme érdekében. Aki tudja és éli, hogy nincs olyan káprázatos "karrier" a világon, ami fontosabb lenne a Gyermek Szentségénél. Aki nem taktikákkal, a "trendi" magazinok által sugallt hazug álarcokkal, hanem őszintén, bátran (!), nőiségét megélve, a próbákat kiállva, szí­vét felvállalva és a Teremtő felé fordulva képes szeretni, támogatni a Férfit és összefogni a Családját. Babba Mária üzenetének felélesztése szintén fontos része mindennek! A Hold-erő újjászületésének egyik kulcsa.

A Mag népét - és általunk a Kárpát-medencét - csak ez mentheti meg, csak ez emelheti fel. í‰s a Szerelem Szentsége. Ha megértjük végre, hogy ez a legnagyobb teremtő erő a világon! í‰s ennek a Szentségnek a felélesztése a Hold Nő feladata.
Az asztrozófiában a Nap a Király, a Hold a Királynő. A Király csak a Királynővel tud kiteljesedni, csak Vele tudja betölteni szerepét, a Fény árasztását. A Királynő pedig csak a Királlyal lehet teljes, csak Vele, az Ő fényében válhat igazán szépséges önmagává. így fonódik eggyé az ősi taní­tásokban a Nap és a Hold. A Király és a Királynő í­gy alkotja meg együtt a teljességet.

Mi tehát 2011. első felének a fő üzenete?

Egyértelműen látszik, hogy új Kapuk nyí­lnak meg ebben az évben előttünk. Ennek az előkészí­tése volt (többek között) a tavalyi Fény-háromszög és a Plútó-Sárkányfej sorozat. Az új Idők elkezdéséhez azonban a feladatát mindenkinek el kell végeznie, ez folytatódik most!

Tehát az új korszakba belépni a következőképpen lehet:

- korábbi (negatí­v vagy fájó) élethelyzetek átminősí­tése, a múlt felülí­rása és ezáltal szintemelkedés
- EGY-ség és a mennyei szerelem
- Krisztusi Szeretet
- teljes megtisztulás (lelki teherletétel), tisztaság
- az Igazságot követni, élni (nem csak szavakban, a hétköznapokban is)
- visszatalálni a Teremtőhöz (Wass Albert Hagyaték!) acélossá erősödni a hitben

Veres Mónika

* forrás: csillagtitkok


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:31 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 10:03
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
A Valódi Emelkedés MegéléseTapasztalataim szerint az emberek túlnyomó része nehezen tud lépni, nehezen éli meg a változást és engedi el a régit, s persze van akinek ez természetéből fakadóan “könnyebben” megy. Most a csillagos égbolt tükrében minden ember képes lesz a benne lévő sötét, visszahúzó, talán megfogalmazhatatlan erővel szembenézni, ami visszatart minket attól, hogy ki merjünk lépni a megszokások biztonságot nyújtó, de fejlődést gátló öleléséből.

Aki tudatosságot, világosságot szeretne életében, annak elengedhetetlen, hogy a benne lévő sötétséget megismerje, meglássa. Ezt a “sötétséget” hí­vhatjuk sátánnak is akár, vagy bármi olyan blokkoló, gátló energiának, erőnek, amely úgy tűnik, hogy visszatart minket. Ezeket szoktuk “rossz tulajdonságoknak” nevezni, amelyeken a spirituális emberek általában túl akarnak lépni, el akarják hagyni, meg akarják oldani. Mindenkiben van ilyen – Hála a Teremtőnek – hiszen ez az erő sarkall minket arra, hogy fejlődjünk, haladjunk, kiteljesedjünk. Ez tol minket a Forrás felé.

Tapasztalatom szerint ezt az erőt a horoszkópban egy szinten a Lilith – fekete hold – képviseli. Idén 2011-ben a Lilith pedig eléri az Uránusz bolygót az idei év horoszkópját vizsgálva, illetve most a napokban került orbiszon belülre. Ez az együttállás nagyjából egészen a Nyári Napfordulóig tart, tehát június végén hagyja el a Lilith az Uránuszt. Ebben a fél éves periódusban pedig az “újtól való félelem” drámáját szimbolizálja életünkben.

Az “új”-tól való félelem

Az Uránusz szimbóluma annak, amikor kitörünk a régi korlátokból. Ezzel az erővel vagyunk képesek egy hirtelen és váratlan ugrással hatalmasat tágulni, magasabb spirálba kerülni. Ez a zsenialitás égitestje, a Merkúr (kommunikáció, értelem) magasabb oktávja – í­gy már a felsőbb világokkal kommunikálunk. Nos, ezen a területen fog megjelenni ez a visszahúzónak tűnő erő, ahol előjönnek a drámák. Amikor az ember nem mer emelkedni.

Nem mer emelkedni, mert nem tudja mi vár rá. Itt van ez a megszokott világ, amiben egészen jól kiigazodik mindenki, még ha sokszor nehéz is benne élni, nehéz elfogadni a szeretetlenséget és az embertelenséget. Itt van az újra való igény mindenkiben, az emelkedésre és a megtisztulásra való vágy. Igen ám, hogy ez IGAZI és VALí“DI, ne csak egy rózsaszí­n álom, ne csak egy vágy, ne egy elképzelt remény, hanem Valóság legyen, ahhoz át kell menni a “poklon”. ít kell menni a saját sötétségünk és lehúzó erőnk kapuján, mert csakis ezáltal tudhajtuk meg, hogy valódi-e a vágy bennünk az új Világra. Mert ahhoz bizony lépni kell! Ahhoz emelkedni kell, merni ugrani bele az új, ismeretlen világba!

Ennek a drámája vár most ránk fél éven keresztül – egzakt pedig április 3-án, egy hihetetlen konstellációban lesz, de március 21-én, a tavaszi Napéjegyenlőség idején egy másik hatalmas erővel fog ez megjelenni; Ha oda érkezünk, akkor természetesen erről í­rni fogok, addig is emlékezetünkbe tegyük el ezeket a dátumokat és ezt az í­rást.

A fenti kulcsdátumok kapuján áthaladva szembe tudunk nézni a bennünk élő lehúzó erőkkel, és ezáltal élhetjük meg azt, hogy VALí“DI lesz az az új világ, amibe szeretnénk belépni. így mindenki megláthatja TELJES önmagát, és ezáltal lehet csak zseniális módon, az égre hangolódva szintet emelkedni.

Aki lépni szeretne, új spirálba szeretne érkezni, ezt nem úszhatja meg. Ezért érdemes az elkövetkező fél évben megfigyelni, hogy mikor és mi váltja ki azt, hogy nem merünk emelkedni, nem merjük megélni a saját zsenialitásunkat. Mi “okozza” azt, hogy szeretnénk maradni a régi korlátok között? Mert ugye az Uránusz a korlátokból való kitörés – tehát a korlátok visszahúzó erejét fel kell most ismernünk. Ezek a korlátok lehet, hogy régen segí­tettek bennünket mankóként…

De most eljött az ideje a mankók eldobásának!!!

így lesz az új világ, a szí­vből és szeretetből fakadó, valódi és működő, nem csak egy álom vagy illúzió. így lesz képes mindenki szembenézni a saját félelmeivel, ami visszatartotta az emelkedéstől…

Kiss Balázs Kunó csillagmag.hu


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:32 ]
Vissza az elejére
Solyom
cs júl 26 2012, 10:31
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Maja naptár - napi energiák

A maja naptárról nagyon röviden:A maják rendkí­vül pontos naptárt állí­tottak össze. Sokkal korábban fejlesztették ki, mint ahogyan a Julianus vagy a Gergely-naptár létezett. A maja naptár a természetesen előforduló energiaciklusokon alapul és szoros kapcsolatban áll a Föld Anyával, a Nappal és a Fiastyúkkal. A maják tudtak sok olyan ciklusról, amely a Földön előfordul. Felismerték az energia 13-napos ciklusát, amely a galaktikus forrásokból származik; és ismerték a 20-napos energia-ciklust, ami pedig a Napból származik.

Naptáruk ennek megfelelően 2 féle volt.

A Haab 365 napos, amely 18-szor 20 napos hónapokból állt, kiegészí­tve 5 nappal. Ennyi idő kell a Földnek, hogy megkerülje a Napot. Ehhez kapcsolódik a fizikai sí­k.

A Tzolkin naptáruk 260 napos, 13-szor 20 napos hónap, amelyet szent kör néven emlí­tettek. Ez párhuzamosan számlál a teljes évvel. 260 nap alatt kerüli meg a Vénusz a Földet. Ehhez a lelki sí­k tartozik.

A legmagasabb szinten (szellemi sí­k) volt egy, "hosszú számí­tás" elnevezésű, időszámí­tási rendszerük is: a Nagy Ciklus, ami kb. 26.000 évet tartalmaz, amí­g a naprendszerünk megkerüli Alcyone-t, a Fiastyúk/Plejádok központi napját.

A maja naptárban 52 év = 73 tzolkin = 18 980 nap. A szökőnapok betoldása ekkor történhet meg. íltalában 13 szökőnap van 52 évente. Az időszámlálást a Nagy kör szerint kb. 5125 évente újból kezdik és korszakokként számolják. Az új időszámí­tási kezdet (új kor) 2012. december 22-én kezdődik a majáknál.

13 tónus, holdhónap/állat, í­zület - 13 x 28 napos = 364 nap + 1 "Időn kí­vüli"
20 csillagjegy, ujj
28 holdciklus, bioritmus

Tzol = számolni + kin=nap
Tzolkin = napok számlálása

E naptár a Tzolkin-on alapul. Harmóniában van az emberi test ciklusaival, a Föld, Nap, Hold ciklusaival csakúgy, mint a Plejádok csillagcsoport ciklusaival. Ezért hí­vjuk Galaktikus Naptárnak ; a Galaxis, a Tejút után. Az ősi maják tudták, hogy a Földnek három pályája van:

1. 24 óra alatt megfordul a saját tengelye körül
2. megkerüli a napot 1 év alatt
3. a Nappal együtt megkerüli a Plejádok központi napját, Alcyone-t.

Az utóbbit a kb. 26.000 éves előrehaladási ciklusnak nevezik. A Tzolkin 260 napja e ciklus egy töredéke, mely tartalmazza az összes jellemzőjét a nagy egész ciklusnak. Az ősi maják számára a Tejúttal való kapcsolat mindennapi valóságuk része volt. Mi is jól ismerjük ezt a 260 napos ciklus már életünk korai kezdetétől, hisz az átlagos emberi terhesség ideje is 260 nap.

A 260 napos tzolkin, azaz galaktikus naptár olyan mint egy mátrix, mely lunáris (13 napos)és szoláris (20 napos) ciklusok kombinációjaként jön létre, vegyí­tve hozzá a földi elmeket (4 db).

Az alábbi képen látható módon egy-egy palotában (fehér, kék, sárga, vörös és zöld szí­nű területekben) 4 db, egyenként 13 napos hullámperiódus található. Egy palotában tehát összesen 4x13 napot, azaz 52 napot tartózkodunk. A galaktikus szignatúra 5 ilyen palotából áll, azaz 5x52 napból, ami kiadja a 260 napos tzolkint. Az egyes palotáknak és hullámperiódusoknak is önálló neve van: 1. a fordulat vörös keleti palotája, 2. az átmenet fehér északi palotája, 3. a lángolás kék nyugati palotája, 4. az adakozás sárga déli palotája, 5. a varázslat zöld központi palotája. A hullámvarázsok neve mindig a kezdő nap nevével azonos (pl. vörös sárkány, fehér varázsló, kék kéz, sárga nap...)Egymásba van ágyazva és egy mátrixba rendezve egy 4 napos földciklus (sárga, kék, vörös, fehér), egy 13 napos Hold-tónus(mágneses, lunáris, elekrtomos,önálló, felhangos, ritmikus, rezonáns, galaktikus, szoláris, planetáris, spektrális, kristályos, kozmikus) és egy 20 napos szoláris (Nap-ciklus)- melyben a napok nevei: sárkány, szél, éjszaka, mag, kí­gyó, világösszekötő, kéz, csillag, hold, kutya, majom, ember, égenjáró, varázsló, sas, harcos, föld, tükör, vihar, nap). - A lunáris tónusok és szoláris jegyek kombinációjaként kapjuk a napi KIN-eket, összesen tehát 260-at, vegyí­tve a földi energiákkal. Ez a Galaktikus Naptár vagy Szignatúra.( KIN= nap).
A galaktikus tónusok (13 db) a spirituális, a fizikai valóságon túli energiákat jelentik, melyek a teremtés erejét adják. A szoláris Napjegyek (20 db) a lélek minőségei - minden jegynek meg van a saját, egyedi tulajdonsága.

A szoláris és galaktikus jegyek leí­rása:A sárkány nap kiváló alkalmat ad projektek / tervek elindí­tásához, elkezdéséhez, döntéshozatalhoz. A baráti összejövetelekhez, vendégváráshoz is pozití­v energiákat közvetí­tenek a sárkány napok. Energetikailag hatalmas erősségűek, melyek az aktí­v cselekvésre, terveink megvalósí­tására nagymértékben ösztönzően hatnak. Ezen kí­vül további támogatott tevékenységek: a szellem táplálása, belső táplálkozás, ismereteink elmélyí­tése. A sárkány napokon a bizalom területei kí­nálnak különféle próbákat.A szél napokon a kommunikáció adományai mutatkoznak meg leginkább, ugyanis a nap missziója nem más, mint a lélek kommunikációja, belső napunk kinyilatkoztatása a környezetünk előtt. Ez a párbeszéd, a feltárulkozás és a megértés napja, illetve felettébb alkalmas szituációk tisztázására. Különleges áldás a médiákban dolgozóknak, bemondóknak, újságí­róknak stb. Légy lelkes és ihletett!Az éjszaka napjain az élet misztériumába való behatolás, a létezés és a kozmosz titkainak feltárása, elmélyí­tése a legfőbb témák. Az éjszaka köpönyege alatt bújnak a misztériumok, melyekből születik az új hajnal. ílmaink megfejtésére és tudatos megvalósí­tására koncentrálhatunk. Ezek a napok képzeletbeli kincses ládák, a lélek kiapadhatatlan kreatí­v kincseinek a tárháza nyí­lik meg. Aki otthon van, aki a MOST-ban él, felismeri a kincseket és kiszolgálhatja magát velük. Ezeken a napokon lehetőségünk nyí­lik ledönteni saját növekedésünk peremének határait. Ez a csend, a nyugalom, a sötétség misztériuma, ha tiszta szí­vvel álmodunk, valóra válnak álmaink.A mag napokon az Univerzum a terveink kicsí­rázásához szükséges termékenységre mutat rá. Mielőtt elültetnénk tervünk magját?, elő kell készí­teni a földet, meg kell trágyázni, hogy utána a barázdába elültessük a magot. Napról napra öntöznünk kell, és beszélni hozzá, hogy megértse és tudja, hogy mik a szándékaink: minden eljut hozzá. A mag az élet kezdete, a magból egyszerakár fa is növekedhet, de ehhez bizony éveknek kell eltelnie. A célirányosság gondoskodik a megvalósí­tásról. Az ember teremtői hatóerői és a koncentrációskészség kap támogatástA kí­gyó napjain felébred belsőnk életereje, vitalitása és életkedve. Olyan intenzitással érezhetjük a bensőnkből előretörő dinamikus erőket, mint még soha. Legjobb esetben
felerősödött életenergiát, az élethez való erőteljesebb vágyat, kedvet és szenvedélyt érzünk. Az élet valamennyi megnyilvánulási formája iránt nagyfokú szeretet jelentkezik, legyen az növényi, állati vagy emberi. A férfiban a szexuális szenvedélyt, a nőben pedig a termékenységet ébreszti fel a kí­gyó.A világáthidaló napokon a megadás és az elengedés hí­vására kell figyelnünk. A megadás pontosan azt jelenti, hogy megszabadulunk a vágytól, hogy mindent kontrolláljunk. Más szóval ezeken a napokon megszabadulhatunk mindentől (legyen az tárgy, szokás, viselkedési minta, barát, esetleg társ) ami a fejlődésünkben gátol. Minél tudatosabban képesek vagyunk véghez vinni ezeket a mindennapi halálokat, annál könnyebben halad fejlődésünk folyamata. Be kell fejeznünk egy ciklust ahhoz, hogy egy újat elkezdhessünk.A kéz napján a gyógyí­tás ura ereszkedik a földre. Ideális nap a test, a lélek és a szellem megtisztí­tására és gyógyí­tására. Kezünkben van a gyógyí­tás ereje, amit ki kell használnunk. Mindannyian rendelkezünk a gyógyí­tás képességével, és önmagunk tudjuk a legjobban, hogy melyik a legmegfelelőbb gyógymód számunkra, erre kell ráérezni. A kéz a megvalósí­tás, a tudatos véghezvitel és a befejezés napja és ne felejtsük, hogy kezünkben van a cselekvés varázsa.A csillag napokon legyünk itt és most, hagyjuk, hogy a LAMAT erői átáramoljanak rajtunk és egyensúlyt, illetve harmóniát ösztönözzenek életünkben. Lépjünk kapcsolatba a szépséggel, a bájjal, az eleganciával, a művészettel. A művészek napja ez, amikor kreatí­v kapacitásunk mutatkozik meg, zsonglőrök és artisták előnyben. Lépjünk ki a rutinok és a sémák tengeréből, hí­vjuk elő belső énünk művészét, fessünk egy képet, vagy énekeljünk egy dalt!A hold napokon érzelmeink áradata tör elő, és feltör minden blokádot, ami az útjába kerül. Kifejezetten érzékenyek vagyunk mindenre, ami nincs szinkronban belső hangunkkal. A Solar Plexus-on keresztül azonnal megérezzük, hogyha valami nincs belsőnkkel teljes összhangban. Ezeken a napokon hajlamosak vagyunk olyanokat mondani, amit máskor soha nem mondanánk. Mágikus tisztí­tóerők lépnek előtérbe, melyek állóvizeket hoznak újra sodrásba. A vörös hold napjain fürödjünk meg az emlékezés vizében, és rázzuk le az ön-felejtés fátylát. Ha tiszta tudatossággal és figyelemmel dolgozunk a vörös hold energiáival, az emlékezés felébredt állapota fog kibontakozni bennünk.A kutya napokon az univerzális szeretet ereje ébred fel. A kutya jelképezi, a hű társat, akinek hűsége és odaadása belső kötődésében rejlő tiszta szándékából ered. Nyissuk ki a szí­vünket a szeretet megtapasztalása előtt. Ahogy a mayák is mondják: IN LAKECH: í‰n egy másik Te vagyok, melyben a szeretet bölcsessége bújik. Isten a szí­vünkben lakik, Te és í‰n egyek vagyunk Istennel. Szeresd felebarátodat, mert az is Te vagy. A kutya napokon szeressük egymást, adjunk, segí­tsünk társainknak és osszuk meg velük, amink van.A majom napokon a játékra való természetes hajlam bukkan elő. A majom egyedüli célja, hogy szórakozzon, játsszon, nevessen, örömét lelje az életben, egyszerűen élvezze az életet. A mai társadalmunkban hajlamosak vagyunk túl komolyan venni az életet, és szégyenkezni a tiszta boldogság miatt. Erről azonnal le kell szoknunk. A majom üzenete, hogy merjünk kicsapni a hámból, nevessünk, kacagjunk hangosan, mí­g bele nem fájdul a hasunk. Találkozzunk barátainkkal, menjünk el szórakozni. Kiváló alkalom a kikapcsolódásra.Az ember napokon ki kell használnunk szabad akaratunk erejét, ami nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Számí­tásba kell vennünk szabad akaratunk következményeit az egészre nézve is. Konstruktí­v módon éljünk saját energiánkkal másokat, környezetünket is figyelembevéve. A teremtői potenciál kipróbálása kap teret. Az ember napok az én-szuverenitást támogatják.Az égenjáró napjain kí­váncsiságunk szomját kell oltani. Az égenjáró egy igazi felfedező, kutató. Mindig és mindig többet akar tudni, tudásszomja szinte olthatatlan. Egy született nyomozóval van dolgunk, aki nem nyugszik, mí­g meg nem találja a végső választ kérdéseire. Egyetlen motivációja az életben új helyek és területek felfedezése. Viszont mikor valamit felfedezett, akkor azonnal megy a következő felfedezés után. Az égenjáró napokon ezek az erők vannak hangsúlyozottan jelen.A varázsló napjain a varázslatot valósí­thatjuk meg életünkben. Mindannyian varázslók vagyunk, a teremtő Isten tükörképei és rendelkezünk a teremtés képességével. Hinnünk kell önmagunkban, és bí­znunk a varázslatban. Kí­vánjunk valamit, és aztán egyszerűen bí­zzunk abban, hogy kí­vánságunk megjelenik az életünkben. Meglátjuk csoda fog történni.A sas napján belső látnokunk fejlődésére, a harmadik szemünkre koncentráljunk. í‰bresszük fel belső látomásainkat. Hallgassunk az ösztöneinkre, és előérzeteink szerint cselekedjünk. Fejlesszük a telepátia és a mentális kommunikáció képességeit. Higgyünk önmagunkban, álmainkban és ví­zióinkban. Mozduljunk olyan tí­pusú tevékenységek felé, amelyek hasznára válnak a Földnek és teremtményeinek.A harcos napjain tegyünk fel minden kérdést, ami bennünk lakozik. Merjünk bármire rákérdezni, és engedjük el félelmeinket, ne hagyjuk, hogy azok fejlődésünkben gátoljanak. Ezeken a napokon életünket egy intelligens stratégia szerint tervezzük meg. Semmi sem tudható be a véletlennek, kérdezzünk rá, melyik irányba akarunk menni, mit akarunk az élettől. Tisztázzuk helyzetünket a környezetünkkel, és utána tegyük meg a szükséges lépéseket egyesí­tve a szí­vet és az értelmet.A föld napjain erőteljesen összpontosí­tsunk önmagunkra és meditáljunk belső tüzünkről. Lépjünk a földi elemekkel és adományokkal kapcsolatba, hallgassuk bölcsességüket, szerezzük vissza a csendet és ápoljuk a békét. Fontos ezeken a napokon a helyes egyensúly beállí­tása, ha megtaláltuk, akkor azon a ponton cselekedjünk.A tükör napokon sajátmagunk tükörképei tükröződnek vissza a környezetünkben. Amit ilyenkor látunk, az gyakran olyan belső tulajdonságaink és jellemzőink, melyektől szí­vesen megszabadulnánk. Használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy információt gyűjtünk önmagunkról, hibáinkról, le nem zárt ügyeinkről, hiányosságainkról. Az Univerzum önmagunk hiányait dugja szüntelenül az orrunk alá környezetünk hiányosságainak a képében. A tükör az élet végtelenségét is jelképezi. Ha két tükröt egymással szembe helyezünk, akkor látjuk, hogy a kép végtelenszerűen megsokszorozódik, valóságos alagutat képezve az időn keresztül.Miután a tükör reflekciói megmutatták gyenge pontjainkat, a vihar napok ezek átalakí­tására kitűnő alkalmat adnak. A viharral érkezik a tisztí­tó eső, mely után minden újjászületik. Alakuljunk azzá, akik valójában vagyunk. Merjünk egyediek lenni, és vágjunk bele bátran új dolgokba.A sárga nap napjain a lélek házába érkezünk. Az univerzum naprendszerek összessége. A galaxis központjában minden rendszert egy szoláris csillag irányí­t, ugyanúgy, mint a földet a nap, és bennünket, pedig saját belső napunk, a szí­vünk. A Nap az élet kezdete, minden dolog forrása. A nap napokon a megvilágosodás erői érkeznek a földre. Ha ráhangolódunk erre az energiára, akkor megtapasztaljuk belsőnk igazi erejét.

************************************************************************1. A mágneses tónus =egység, egyesí­ti a rendeltetést, vonz

Központosí­tott erő, maximális fókuszpont, minőségileg új dolog kezdődik, egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, kiindulópont, startpont, célmeghatározó szereppel rendelkezik, feltétel nélküli szeretet, az Egy Szí­v, az oszthatatlan / szétválaszthatatlan, új kezdetek, a rész és a teljes látszólagos paradoxona; a bölcsesség, a támogatás, a megoldás, a cselekvés együttese, Te vagy a cseppben a tenger, a parányi rész és a teljes egész ? egyszerre és egyben.2. A lunáris tónus = polaritás, polarizálja a kihí­vást, stabilizál.

Tükörkép, ikerkapcsolat, a magnetikus tónus visszhangja, dualitás, a polaritás egysége (magnetikus=férfi pólus, lunáris=női pólus), ying-yang póluspár, a valóság szerkezete, a polarizált részek együttműködése, í‰n, egy másik Te vagyok3. Az elektromos tónus = ritmus, aktiválja a szolgálatot, összeköt

Dinamikus löket, az életerővel rendelkező bioelektromosság, ?örök mozgó? energia, mozgás, áramlás, sodrás, változás, kreativitás, hárompólusú szerkezet, a polaritás feloldása és integrálása a teljességbe4. Az önálló tónus =mérték és arány, meghatározza a formát, felmér

(4 őselem, 4 égtáj)
Ősforma, a megvalósí­thatóság lehetősége, az aktuális témák partitúrája, meghatározás, megkülönböztetés, rend, természetes ciklusok, párhuzamos rendszerek és világok, a tudatosság eszköze, amely kezünkbe adja az élet működésének rendszerét és összefüggéseit, forma alakí­tó, formáló hatás, természetes intelligencia, a mindennapokban való tiszta, józan ész, strukturáló képesség.

Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt ? forráserő lévén ? szüksége van a 3 további ?segí­tőre?, a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegí­tik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozí­ció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatí­v műszer, amelyet feltétlen használni kell a ?program? lefuttatásához.5. A felhangos tónus =középpont, megerősí­ti a sugárzást, meghatároz
A vonal megjelenése, a kombinációk lehetősége megnyí­lik, lélekszám, a megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (mint a magnetikus tónus), természetes tekintély, belső alap, gyökérpont, a lényeg, a cél, az összpontosí­tás helye, az emberi mivoltunk elfogadása, az individuális emberi formába átáramló kozmikus bölcsesség középpontja, tudatosság és élet.6. A ritmikus tónus = felsőbb egyensúly, megszervezi az egyenlőséget, kiegyenlí­t
A forráserő és a motor szimbiózisa, férfienergia = célirányos cselekvés, kiváló szervezési készségek, nagyfokú hajtóerő, a poláris erők kiegyenlí­tése, befogadó készség; állandó, aktí­v kiegyenlí­tődés, kiegyensúlyozottság, dinamikus egyensúly, az univerzális szellemi élet és a földi biológiai élet együttes működésének aktí­v folyamata, több dimenzióban.7. A rezonáns tónus =különleges erő, irányí­tja az összhangot, ösztönöz
A hullám középpontja, a hetes szám misztériuma: hét csakra, hét bolygó, hét sugár, a piramis hét lépcsője (a tudatosság hét összekapcsolt lépcsőfoka), energetikai feltankolás, az erővel való feltankolás ideje, csatlakozás az univerzális energiahálózatra, különleges hatalom, a valóság elfogadása és önelfogadás, közvetlen összeköttetés a forrással, összeköttetés párhuzamos energiákkal, a polaritásokat együttes egységbe integrálja, a szellemi és érzelmi energiák együttesének (két agyfélteke) tudatos használata.8. A galaktikus tónus = harmonikus együttes rezgés, harmonizálja a teljességet, alakit
A legerősebb megvalósí­tási erő, átütőerő, a hatalom természetes növekedése, a siker megnyilvánulása, az Egy Szí­v működése, cselekvő szeretet, cselekvő tudatosság, lehetőség a hatalom növelésére, ha természetes módon összehangolódsz másokkal9. A szoláris tónus =átfogó energia és időciklusok, pulzálja a szándékot, megvalósí­t

Kiteljesedés, kitágulás, a végrehajtás hatalma, a nagy cél felé haladás, ötletek, lelkesedés, döntéshozatal, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása, Gordiuszi csomók kibontása, elavult / hasznavehetetlen gondolkodás és gyakorlat elengedése, a személyiség szellemi / lelki / energetikai megújuló növekedése.10. A planetáris tónus =megvalósulás, manifesztáció, tökéletesí­ti a megnyilatkoztatást, termel
A manifesztáció pontja, vitalitás, életerő, szüretelés, a téma beérett, motiváció, szándék, eredeti identitás, szellemi és materiális energiák párhuzamos vagy együttes megnyilvánulásai, a tiszta gondolat és a tiszta szándék
A hullám eléri a TíZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TíZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TíZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.11. A spektrális tónus =leépülés, felbomlás (dezintegráció), a felszabadulás érdekében felold, felszabadí­t

Felbomlás, a feloldódás ereje, az elért eredmény újra elengedése, minták és struktúrák átalakí­tása, egyszerűség, letisztázás, változás, elemekre bomlás, elengedés, leválás, eltérő / ellentétes hatások, a bonyolulttól az egyszerű felé tartó folyamatok, az energiaminták és energiaszerkezetek átalakulnak az új időszaknak megfelelően, minden, ami eddig meghatározott, befolyásolt vagy megkötött leválhat rólad, és nyitott rendszerré változhatsz12. A kristály tónus = stabilitás a növekedésben, az együttműködésnek szentel, mindenre kiterjed
A tartalom kristálytisztasága, az összetett egyensúly sugara, az én alapja, az esszencia alapja, egységben a polaritás igazságával, az együttműködés ereje, a szí­v és lélek energiáinak az összekapcsolódása, a dinamikusan összetett folyamatokban érvényesül a növekedés, a továbbfejlődés, lehetőség az észlelés élesí­tésére és szélesí­tésére13. A kozmikus tónus =egyetemes mozgás, mozdulat, a jelenlevőséget képviseli, meghalad

Transzformáló erők, a végzet, a sors száma, az univerzális mozdulat sugara, láthatatlan erők, váratlan változások, mozgásra késztet mindent, ami mozdulatlan, nincs cselekvési nyomás, dimenziók közötti váltás, személyes életfeladat, kiszabadí­t / kipenderí­t az eddigi meghatározottságból, átvezet / áthají­t a határtalan, nyitott tudatosságba
Az EGY-es tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A TIZENHíRMAS tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az EGY-es tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indí­tja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Forrás:

Képek: shamaya.at

Szöveg: majanaptar.mindenkilapja.hu

* Léleklanc


[ Módosítva cs aug 09 2012, 05:44 ]
Vissza az elejére
Oldal:       >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System