:: Fórumok :: 2012. Vajon mi fog történni? :: New Age - Az új világrend
 
<< Előző téma | Következő téma >>
új világrend?
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Ernő
szo febr 13 2010, 05:15

Regisztrált tag #1
Regisztrált: sze jún 23 2010, 03:46
Üzenetek: 4
Szex és az új világrend
Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok számára tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik elíµadó Dr. Richard Day egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 fíµnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkí­vüli témájú elíµadást tartott. Beszéde elíµtt felkérte hallgatóit, hogy se jegyzeteket, se magnófelvételeket ne készí­tsenek és vegyék bizalmas jellegű belsíµ tájékoztatásnak mondanivalóját.
Dr. Dunegan egyike volt a hallgatóknak és 1988-ban Randy Engel ismert média személyiség kérésére emlékezetbíµl felidézte, és szalagra rögzí­tette, amit 1969-benhallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, sokkal inkább a jövíµt vázolta fel. Elíµadásának célja az volt, hogy felkészí­tse az orvosokat a várható változásokra, és ily módon megkönnyí­tse alkalmazkodásukat az új helyzethez. Meg volt róla gyíµzíµdve, hogy információival segí­ti orvoskollégáit. Dr. Day állandóan hangsúlyozta, hogy az embereknek hozzá kell szokniuk a folyamatos változáshoz, mert semmi nem marad a jelenlegi állapotában.
Gyakran ismételte: „az emberek annyira bí­znak egymásban, hogy fel sem teszik a legfontosabb kérdéseket.” Többször is elmondta: „Mindennek két célja van. Egyik az állí­tólagos cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely valójában az új rendszer létrehozását segí­ti elíµ.” Hozzáfí»zte azt is, hogy „nincs más lehetíµség az emberiség számára.”

A népszaporulat elleníµrzése
Dr. Day ebben az idíµben aktí­van részt vett a népességszaporulat elleníµrzésére törekvíµ csoportok
tevékenységében. Elmondotta, hogy a lakosság létszáma túlságosan gyorsan níµ, éppen ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég élettér az emberiség számára. Nemcsak az élelmiszerellátás biztosí­tásához fog hiányozni az elegendíµ termíµföld, de a hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy lakhatatlanná válik.
Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert akarják, vagy azért
mert könnyelmí»ek voltak. Ahhoz nyújtanak segí­tséget, hogy a házaspároknak egy gyerekük legyen, és csak a kiemelkedíµ teljesí­tményt nyújtó kiválasztottaknak lehet három. Az átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik.
Ez a születésszabályozási mérce abból adódik, hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak minden tizedik házaspárnak lehet három gyereke.
Világossá vált, hogy a népesség-elleníµrzés nem egyszerí»en születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó.

A szexuális kapcsolat átértékelése
A cél olyan szexuális magatartás kialakí­tása, amely nincs kapcsolatban a fogamzással, továbbá olyan
gyermeknemzési gyakorlat elterjesztése, amely nincs kapcsolatban a szexszel. Dr. Day szerint el kell választani a szexualitást szaporodástól. Mivel a szex örömet okoz és túl eríµs rá a késztetés, ezért nem várható, hogy az emberek lemondjanak róla. Bizonyos, az élelmiszerbe és a ví­zbe elhelyezett hatóanyagokkal lehet csökkenteni a nemi vágyat, de ez nem praktikus. Ezért a háttérhatalom stratégái azt a megoldást választották, hogy csökkentés helyett inkább növeljék a szexuális aktivitást, de oly módon, hogy az ne eredményezzen fogamzást.
Ezért az elsíµ szempont, amit megvizsgáltak, az a terhesség-megelíµzés. Ezt eríµteljesen népszerí»sí­tik majd.
Tudatilag annyira összekapcsolják a védekezést és a szexuális tevékenységet, hogy az emberek szinte ösztönösen alkalmazni fogják a fogamzásgátló eszközöket, amikor szexuális kapcsolatra készülnek. Ezért gondoskodnak arról, hogy a különbözíµ terhesség megelíµzíµ eszközök és módszerek ismertek és könnyen elérhetíµek legyenek. Az ilyen eszközöket minden patikában és kozmetikai üzletben jól látható helyre teszik ki, együtt a cigarettával és a rágógumival. Ez a fajta nyí­ltság azt sugalmazza majd fiataloknak és felníµtteknek egyaránt, hogy az ilyen védekezíµ eszközök az élet természetes tartozékai. Ezt kiegészí­tik azzal, hogy az iskolákban könnyen elérhetíµek lesznek az úgynevezett szexuális nevelés keretében.

Szexuális nevelés, mint a világkormányzat eszköze
A szexuális nevelés célja hozzászoktatni a fiatalokat ahhoz, hogy a nemi élet és a fogamzásgátlás összetartozik. Ezt tudatukba kell vésni, mielíµtt megkezdik az aktí­v szexuális életet.
Dr. Day elíµadása és Dr. Dunegan visszaemlékezése között eltelt 19 évben az Egyesült íllamok számos iskolájában „iskolai klinikákat” hoztak létre, amelyek elsíµsorban terhesség megelíµzéssel, születésszabályozással és a népszaporulat kontrolljával foglalkoztak. Az egyik cél az volt, hogy a szexualitás és a fogamzás elleni védekezés össze legyen kapcsolva, és az iskolai megeríµsí­tés nyomán a házasságban is folytatódjék. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermeknemzés felelíµsségétíµl megszabadí­tott szexuális kapcsolat csökkentse magának a házasságnak is a jelentíµségét. Ilyen kapcsolatot könnyedén lehet házasságon kí­vül is folytatni. Nyilvánvaló, hogy továbbra is lesznek olyanok, akik elíµnyben részesí­tik a házastársi kapcsolatot, de a többség ezt már nem fogja a rendszeres nemi élet elíµfeltételének tekinteni.
Dr. Day természetesen az abortuszra is kitért és hangsúlyozta, hogy az nem miníµsül többé bí»ncselekménynek, hanem elfogadott és normális jelenség lesz. Az abortuszt közpénzbíµl fogják finanszí­rozni azok számára, akiknek ehhez nincs pénzük. A védekezíµ eszközöket szintén közköltségen biztosí­tják, hogy anyagi okokból senkinek se kelljen lemondania róla.
Ha az iskolai szexuális felvilágosí­tó programok korai terhességhez vezetnek, az se okoz problémát. Azok a szülíµk, akik erkölcsi vagy vallási alapon ellenzik az abortuszt, ilyen esetben - szükségmegoldásként - elfogadják, mert nem akarják, hogy gyermeklányuk terhes maradjon. Ez lehetíµvé teszi az abortusszal szembeni társadalmi ellenállás megtörését.

A homoszekszualitás bátorí­tása
A háttérhatalom hosszú távú társadalom-átalakí­tó programját beavatottként ismeríµ Dr. Day közölte: támogatni fogják a homoszexualitást, és az embereknek meg lesz engedve, hogy azonos nemí»ekkel létesí­tsenek nemi kapcsolatot. Nem kell többé az ilyen fajta hajlamot elrejteni. Az idíµsebb embereket is bátorí­tani fogják, hogy aktí­v szexuális életet éljenek még idíµs korban is. Mindenkinek meg fogják engedni, hogy tetszése szerint élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva.
Dr. Day ezzel kapcsolatban külön kitért az öltözködésre. Ennek sokkal izgatóbbá és provokatí­vabbá kell válnia. 1969-ben már meghódí­totta a nyugati világot a miniszoknya és a harisnyanadrág. Dr. Day a következíµket mondta: „Nem csak az teszi az öltözködést szexuálisan csábí­tóvá, ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész válik láthatóvá. Más, kifinomult fogások is izgatóak lehetnek.” Itt számí­tásba jöhet a ruha kivágása, anyaga, átláthatósága, elhelyezkedése, stb.
Azóta természetesen már meghódí­totta a világot a farmer, amely szorosan testhezálló változatban megfelelíµen irányí­tja a szemet bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak elkövetkezett az „égesd el a melltartódat” divatja is.

A megtermékenyüléssel kapcsolatos technológiákat is kifejlesztik. Mivel a szexualitás el lesz különí­tve a szaporodástól, ezért bátorí­tva lesz nemcsak az, hogy az utódok nemzése nélkül lehessen nemi életet élni, hanem az is, hogy normális szexuális élet nélkül lehessen utódokhoz jutni. Ezt laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák alkalmazásával érik el.
A családok létszámát korlátozzák. E célból megkönnyí­tik a válást. íltalánossá teszik, hogy az emberek többsége élete során többször is házasodjék. Sokan lesznek olyanok, akik egyáltalán nem lépnek házastársi kapcsolatra. Az úgynevezett "single", vagyis egyedülálló emberek hotelekben fognak lakni, és kollektí­van együtt élni. Ez olyannyira megszokottá válik, hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek.
Lényegesen több níµ fog az otthonától távol munkát vállalni. úgy alakí­tják a munkakörülményeket, hogy sok férfinak a lakóhelyétíµl távol lévíµ városokban kelljen dolgoznia. Ez megnehezí­ti majd a családok együtt maradását. A házassági kapcsolatok kevésbé lesznek stabilak és csökken majd az emberek hajlandósága arra, hogy gyermekeket akarjanak. Ennek eredményeként kisebbek lesznek a családok. Arra is törekedni fognak, hogy miközben az egyik házastársnak távol kell lennie, sokat kell utaznia, addig a másik az otthonához legyen kötve munkája által. Ez elíµsegí­ti a kí­vánt hatást, vagyis a házastársi kapcsolat elgyöngülését.

Eutanázia és a könyörületi halálba-segí­tés
Mindenkinek csak addig lesz joga élni, amí­g hasznos az élete. Az öregember már terhet jelent. Ezért arra kell nevelni az idíµseket, hogy fogadják el a halált. Megfelelíµ idíµpontban korlátozzák az emberi életet. Amikor már valaki nem munkaképes, és nem járul hozzá a társadalom fenntartásához, akkor félre kell állnia, és át kell adnia a helyét a következíµ nemzedéknek.
A feleslegessé vált öregektíµl úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. E célból szükséges az egészségügyi ellátás költségeinek a nagyarányú megemelése. Az orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni, és jelentíµsen meg kell drágí­tani, hogy bizonyos kor után az emberek ne engedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok. El kell ültetni a fiatalok fejében, hogy az öreg emberek eltartása méltánytalan teher rájuk nézve. így el lehet fogadtatni velük szüleik humánus és méltóságteljes halálba-segí­tését. Például el lehet terjeszteni az ünnepélyes „búcsú parti” megrendezését. íœnnepelni lehet az idíµs anyukát és apukát, akik nagyszerí» munkát végeztek, s akik a parti végén engedelmesen beveszik az altatópirulát és távoznak az élíµk sorából.

Elleníµrzés alá kell venni az egészségügyet és a gyógyszerellátást
Dr. Day a leghatározottabban állí­totta, hogy az amerikai törvényhozás - a washingtoni Kongresszus - nem fogja bevezetni az általános egészségügyi biztosí­tást. Erre nincs szükség, mert vannak jobb módszerek az egészségügy kézbentartására. Fokozatosan valamennyi egészségügyi ellátás szoros elleníµrzés alá kerül. Ha valaki nem dolgozik, vagy nem képes munkát vállalni, akkor nem juthat hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Eljárt a felett az idíµ, hogy a kórházak ingyen ellátásban részesí­tsenek bárkit is. Az egészségügyi költségeket úgy fel kel emelni, hogy az átlagember ne legyen képes kifizetni a biztosí­tó intézetek közremí»ködése nélkül.
Ha pedig valaki nem képes fizetni a saját egészségügyi ellátásáért, akkor rászorul arra, hogy mások fizessenek helyette. így lehet kikényszerí­teni az emberektíµl, hogy térdet-fejet hajtva hálásan megköszönjék, mint egy különleges kegyet, ha orvosi ellátásban részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges, hogy valaki a maga anyagi lehetíµségeire támaszkodva önállóan dönthessen saját egészségügyi ellátásáról. A magas kórházi és egyéb egészségügyi számlákat csak a biztosí­tók lesznek képesek kifizetni. Ily módon minden egyes ember kényszerí­tve lesz, hogy egész életén keresztül fizessen a biztosí­tóknak.

Dr. Day azt is elmondotta, hogy megszigorí­tják a kórházakba való bejutást. Aki belép, annak igazolnia kell személyazonosságát. Azért, hogy ezeket a megszigorí­tó intézkedéseket bevezessék, bizonyos lopásokat még bátorí­tani is fognak, mert ezzel igazolni lehet a szigorú elleníµrzés bevezetését. Ily módon is hozzá lehet szoktatni az embereket ahhoz, hogy mindenhová magukkal vigyék személyazonosságuk igazolására a megfelelíµ dokumentumokat.
Megváltozik az orvosok szerepe is. Többé nem egyéni professzionális vállalkozók lesznek, hanem magasan képzett, bérbíµl és fizetésbíµl élíµ alkalmazottak. Diplomás szakmunkások. Az orvosi tevékenység részévé kell tenni, hogy adott esetben a halálba-segí­tíµ injekciót is beadják. Az orvost, mint független, nagytekintélyí» személyt ki kell iktatni. Dr. Day szerint az orvosok túl sokat keresnek, ezért rá kell szorí­tani íµket, hogy ugyanúgy reklámozzák szolgáltatásaikat, ahogy más termékeket és szolgáltatásokat is reklámoznak. A magánpraxis fokozatosan el fog tí»nni. Helyüket a csoportpraxis, továbbá az egészségügyi korporációk foglalják el.

Ismeretlen betegségek lépnek fel
Dr. Day szerint olyan új betegségek jelennek meg, amelyeket korábban nem ismertek. Igen nehéz lesz ezeket diagnosztizálni, és még nehezebb kezelni, legalábbis egy bizonyos ideig. Itt Dr. Dunegan az AIDS-t emlí­ti, de mi a magunk részéríµl hozzátehetjük az ebolát, és ki tudja, esetleg azt a ví­rust is (Severe Acute Respiratory Syndrome, azaz SARS), amely most járványosan terjed elsíµsorban Kí­nában, Tajvanon, Kanadában és oly sok áldozatot szed.
Dr. Day azt is kijelentette, hogy „mindenféle rákbetegséget gyógyí­tani tudunk. Az erre vonatkozó tudományos ismeretanyag a Rockefeller Intézetnél van elzárva, és ha valaha döntés születik erríµl, akkor nyilvánosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe, ha az emberek nem halnak meg többé rákban, akkor milyen gyors ütemben válik a Föld túlnépesedetté. Az ember éppen úgy meghalhat rákban, mint bármi másban.” Ebbíµl a megfontolásból a rák kezelését elsíµsorban olyan irányban fejlesztik, hogy csökkentsék a betegek szenvedéseit. Az a kommentár is elhangzott, hogy esetleg a rák gyógyí­tására vonatkozó dokumentációt mégis csak nyilvánosságra kell hozni, mert elíµfordulhat, hogy független kutatók is hozzájutnak ezekhez az ismeretekhez. (Mindenesetre napjaink valósága Magyarországon is az, hogy egyelíµre csak korlátozottan lehet eredményesen gyógyí­tani különbözíµ rákbetegségeket.)

Mesterségesen elíµidézett szí­vinfarktus
Dr. Day elmondta orvos hallgatóságának, hogy ma már megoldható a szí­vinfarktus mesterséges kiváltása, amely minden fontos orvosi tünet szempontjából hí»ségesen szimulálja a valódi szí­vinfarktust. Ezt álcázott – halálos kimenetelí» â€“ merényletek végrehajtására is fel lehet használni. Csak a rendkí­vül képzett patológus szakorvosok, akik pontosan tudják, hogy a halál okát keresíµ boncolás során mit kell megnézniük, képesek arra, hogy megkülönböztessék a valódi szí­vinfarktust a mesterségesen elíµidézett szí­velégtelenségtíµl.
Dr. Day ezután rátért a táplálkozás, az egészséges életmód és a megfelelíµ testmozgás összefüggéseire. Részletesen ecsetelte, hogy mit kellene enniük az embereknek, és hogyan kellene megtartaniuk megfelelíµ testgyakorlással fizikai eríµnlétüket. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az iparilag gyártott élelmiszerek nem felelnek meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, mert a túlságosan sós és zsí­ros ételek magas vérnyomáshoz és korai szí­vbetegségekhez vezetnek. Azok az emberek, akik azonban nem elég képzettek ahhoz, hogy ezt megértsék, vagy túlságosan lusták ahhoz, hogy megfelelíµ testgyakorlást végezzenek, fokozottan kiteszik magukat ezeknek a kockázatoknak.
A megfelelíµ táplálkozási ismeretek rendelkezésre fognak állni, de a korlátolt emberek ezt nem veszik figyelembe, és ezért tulajdonképpen helyes, ha rövidebb ideig élnek. Tervszerí»en növelni kí­vánják az ipari jellegí» étkeztetéssel foglalkozó üzlethálózatokat. A hamburger, a McDonalds, a Kentucky Fried Chicken és ehhez hasonló üzlethálózatok lehetíµvé teszik, hogy egyre több ember a saját otthonán kí­vül étkezzen, és ez csökkenti az étkezés szempontjából a családi együttlét fontosságát. Az emberek egyre kevésbé függnek saját otthoni konyhájuktól. A fogyasztott élelem többsége félkész, vagy teljesen kész áru lesz, amit a legkülönfélébb modern technikai eszközökkel, mint például a mikrohullámú készülékekkel, gyorsan el lehet készí­teni. Aki azonban rászokik az ilyen elíµre elkészí­tett konfekció étkekre, annak még inkább mozognia kell, mert ezek az ételek ("junk food") egyben egészségtelenek is. Mindazok, akik elég kényelmesek ahhoz, hogy ilyen ipari készí­tményeket fogyasszanak és ahhoz is lusták, hogy megfelelíµen mozogjanak, nem érdemlik meg, hogy hosszabb ideig éljenek.
Ami a testgyakorlást illeti, sokan fognak futni, kocogni. Ehhez nincs szükség különösebb sportfelszerelésre és képességre. De megfelelíµ reklámmal és divatba-hozással rá lehet íµket kényszerí­teni szinte észrevétlenül, hogy milyen ruhában és cipíµben tegyék ezt. Ezzel is lehet növelni a keresletet és fokozni az üzleti forgalmat.

A pubertás felgyorsí­tása
Szükség van a nemi érés felgyorsí­tására, és ehhez az egyik leghatékonyabb eszköz a nevelés. Az egyén fejlíµdését és az egész emberi faj átalakí­tását is fel kell gyorsí­tani. Ezzel kapcsolatban az elíµadó kitért a vallások szerepére, amelyeket - noha meggyíµzíµdéses ateista volt -, hasznosnak miníµsí­tett. Sok embernek van szüksége vallásra, a hittel járó misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetíµen meg kell változtatni, mert nem egyeztethetíµek össze a bekövetkezíµ nagyarányú változásokkal. Bizonyos régi vallásoknak el kell tí»nniük. Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legeríµsebb egyházát, a római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakí­tható. Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. í‰ppen ezért az új vallás meg fog íµrizni bizonyos taní­tásokat, szokásokat a régiekbíµl, hogy könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szükséges vallásra, í­gy ez a változás íµket nem érinti.
Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni. í“vatos technikával át kell í­rni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokon-értelmí» a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idíµ múlásával azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kis árnyalattal eltéríµ jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átí­rására, csupán bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni. í‰s mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van, ezért az új szavak segí­tségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakí­tani, hogy az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni ezt a változtatást.
Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely elíµadása során többször is elhangzott: „The few who do notice the difference, won’t be enough to matter. – Az a néhány, aki észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számí­tson.”
Az elíµadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószí­ní»leg azt gondolják, hogy az egyházak ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segí­teni fognak minket – mondotta Dr. Day.
Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megeríµsí­ti, hogy e változások bekövetkezését valóban elíµsegí­tették sokan a különbözíµ egyházakban.

A nevelés, mint a manipuláció eszköze
Megfelelíµ technikákkal változtatni kell a klasszikus irodalmi alkotásokon. Példaként Mark Twain mí»veire utalt. Az alkalmi olvasó, amikor elíµször kézbe veszi ezeket a klasszikus alkotásokat, nem fogja gyaní­tani, hogy azokban bizonyos változtatásokat hajtottak végre. Felkészült tudósnak kell lennie annak, aki szóról-szóra végig akar menni a klasszikus szövegeken, hogy ezeket a finom változtatásokat észrevegye. A változtatások célja az lesz, hogy az olvasókban - elsíµsorban a fiatalokban - természetessé tegye az új világrend másfajta kultúrájának az elfogadását.
A gyermekeknek és fiataloknak a korábbinál lényegesen több idíµt kell az iskolában eltölteniük, de a legtöbb iskolában semmit se fognak tanulni. Ha mégis elsajátí­tanak bizonyos ismereteket, az meg se fogja közelí­teni azt a mennyiséget, amit korábban kellett tanulniuk a diákoknak. Természetesen lesznek jobb környékeken miníµségi iskolák a gazdagabbaknak, és ezekben valóban tanulniuk kell a diákoknak. Síµt e jobb iskolákban még fel is kell gyorsí­tani a tanulási folyamatot és az átalakulást.
E felgyorsí­tás eredményeként az ilyen elit nevelésben részesülíµ gyermekek agya fejlettebb lesz, és több ismeret rövidebb idíµ alatti elsajátí­tására lesznek képesek már fiatalabb korban is, mint korábban. A hosszú-távú nevelési program része az iskolaidíµszak egész évre történíµ kiterjesztése, illetve egész napra való meghosszabbí­tása. E szerint nyár folyamán is lesznek szemeszterek, és a hosszú nyári szünidíµ a múlté lesz. A felnövekvíµ nemzedékek számára hosszabb idíµre lesz szükség ahhoz, hogy iskoláikat befejezhessék.
Ami eredetileg az elsíµ fokozatú egyetemi képzéshez tartozott (bachelor degree) az a jövíµben már csak újabb egyetemi fokozatok (master degree, illetve ph.D) megszerzése után lesz lehetséges. Ebbíµl az következik, hogy az elnyújtott iskolázási idíµszak jelentíµs része csak üresjárat lesz. A kevés miníµségi iskola azonban rendkí­vül igényessé válik.
A diákoknak már fiatalabb korban dönteniük kell arról, hogy mit akarnak tanulni, és milyen pályát választanak, ha képzésüket be akarják fejezni. Egyre nehezebbé válik egyik területríµl egy másikra átváltani. A tanulmányokat szí»k területre specializálják, vagyis mélyebb tudást adnak, de korlátozottabb területen. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak a saját területén jut hozzá a megfelelíµ kutatási anyaghoz és eszközökhöz. A saját területén túlmeníµen már csak engedéllyel teheti ugyanezt.
(E sorok í­rója itt arra utal, hogy szí»klátókörí», úgynevezett „szakbarbár” értelmiség kinevelése a cél, amelynek nem áll módjában számos más irányú ismeret szintetizálásával a nagyobb összefüggések felismerése. A háttérhatalom ezt a programját a szovjet birodalom felbomlása után a kelet-európai országokban is érvényesí­teni kí­vánja.
Ezt támasztja alá az a hí­r, amelyet Bencsik András a „Demokrata” cí­mí» hetilap fíµszerkesztíµje hozott nyilvánosságra 1997. májusában, és az Interneten is közzétett:
„Február végén zártkörí» tanácskozást tartott a budapesti Soros Egyetemen a Világbank. Az elíµadók elmondták, hogy elképzelésük szerint Magyarországon csak 8 millió lakosnak kellene élni. Ebbíµl 2 millió úgynevezett „narrow minded” szakember legyen, a többi 6 milliónak pedig a hátteret kellene biztosí­tania. Az elíµadók úgy vélték, azokat a magyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek, ösztönözni kellene a kivándorlásra.”)

Az iskola, mint a közösségi élet tengelye
Az iskola és a tanulás egész életén át végig kí­séri a jövíµ emberét. De már gyermekkorban is az iskola elleníµrizni fogja a tanulók teljes életét. Csökkenteni kell a fiatalok spontán öntevékenységét és a sportolástól kezdve a szabadidíµ eltöltésének minden egyéb fajtájáig az iskolai szervezésnek és elleníµrzésnek kell meghatározó szerepet játszania. A miníµségi oktatást végzíµ iskolákban egyre níµ a diákokra nehezedíµ nyomás, amellyel csak a legtehetségesebbek, a legállóképesebbek tudnak megküzdeni. Aki nem képes elviselni a nagy terhelést, az kihullik.
Az í­gy kirostálódott diákok szervezett pszichológiai segí­tségnyújtásra szorulnak. Akik azonban segí­tségnyújtással sem képesek versenyben maradni, a perifériára szorulnak, és az „expendable”-nek, azaz feláldozhatónak, eldobhatónak miníµsí­tettek közé kerülnek. A tanulás élethossziglanná válik, és a felníµtteknek is folyamatosan tovább kell képezniük magukat. A rendszer gondoskodni fog újabb és újabb információkról a felníµttek számára, amivel lépést kell tartaniuk. Aki ezt az ütemet nem képes tartani, az már túlságosan öreg. Ez az egyik módja tudatni bizonyos korosztályokkal, hogy eljött az idejük a távozásra és itt az ideje, hogy bevegyék a „demise pill”-t, az elmúlást, a „méltóságteljes távozást” elíµsegí­tíµ tablettát.

Az új világrend stratégiájának az is a része, hogy bizonyos könyveknek észrevétlenül el kell tí»nniük a közkönyvtárakból és a könyvüzletekbíµl. Erre azért van szükség, mert bizonyos könyvek olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek miatt nem kí­vánatosak. Az egyik eltí»ntetési módszer az lesz, hogy erre kiképzett szervezett csoportok az egyetemi könyvtárakból és egyéb közkönyvtárakból egyszerí»en kivesznek bizonyos könyveket.
Mindezt persze titokban, a nyilvánosság megkerülésével teszik. Közvetett módszerekkel egyrészt le kell szoktatni az embereket az olvasásról, másrészt nem mindenkinek lesz megengedve, hogy bizonyos könyvekhez hozzájusson.
Egyes könyvek pedig senki számára sem lesznek elérhetíµek. A jogszabályok megváltoztatása1969-ben, amikor az elíµadás elhangzott, számos amerikai tagállamban még vasárnap zárva voltak az üzletek és bizonyos tevékenységek be voltak tiltva. Ezek közé tartozott, hogy szerencsejátékot nem lehetett folytatni. A háttérhatalom stratégiája ezzel kapcsolatban úgy hangzott, hogy ezeket a tiltó szabályokat enyhí­teni kell, vagy meg kell szí»ntetni, és növelni kell a különbözíµ szerencsejátékok engedélyezését, a kaszinók mí»ködését.
Dr. Day jelezte, hogy a kormányzatokat is be kell vonni a szerencsejáték üzletbe. Az elmúlt évtizedekben valóban beindultak országszerte különbözíµ lottó- és szerencsejátékok. Az igazolás úgy hangzott, hogy miért kellene a szerencsejátékból befolyó jövedelmet magánkezekben hagyni, amikor abból az állam is nagy hasznot húzhatna. í‰s különben is az embereknek meg kell engedni, hogy szerencsejátékot í»zhessenek. Ezt normális polgári tevékenységnek kell elismerni, nem pedig valamiféle illegális cselekménynek.
Dr. Day szólt arról is, hogy meg kell változtatni a csíµdre vonatkozó különbözíµ jogszabályokat. Ugyancsak szólt a tröszt-ellenes szabályok átértelmezéséríµl, illetve megváltoztatásáról. Arra hivatkozott, hogy szükség van a verseny fokozására, de azt nem a monopólium-ellenes szabályok megtartásával, hanem másféle elleníµrzés alatt tartott körülmények között kell folytatni. Vagyis nem a valódi szabadversenyre van szükség. úgy tí»nik, hogy a gazdasági életben is olyan fajta verseny maradhat csak meg, mint amilyet egy zárt klub tagjai egymás között folytatnak. De a klubon kí­vül senki számára nem megengedett a rivalizálás.

A kábí­tószer fogyasztás bátorí­tása
A kábí­tószerek használata is könnyebbé válik és fokozódik. Ugyancsak bátorí­tják az alkoholfogyasztást. Egyidejí»leg a kábí­tószer-ellenes intézkedéseket is megszigorí­tják. A kábí­tószer fogyasztás bátorí­tása és az ellene való harc fokozása csak látszólag jelent ellentmondást. Az egyik magyarázat, hogy a kábí­tószerek könnyebb elérhetíµsége lehetíµvé teszi, hogy azok a gyenge emberek, akik a drogok rabjai lesznek, kirostálódjanak. Hiszen a Föld is, mielíµtt túlnépesedetté vált, keresztül ment azon a korszakon, ahol a dzsungel törvénye érvényesült, és csak a legéletképesebbek bí­rták a versenyt. Ekkor az embernek még az idíµjárás viszontagságai, a vadállatok és a betegségek ellen kellett védekeznie. Csak a legrátermettebbek élték ezt túl. Most, hogy a világ civilizálódott, ma már az alkalmatlan egyének is életben maradhatnak azoknak a költségén, akik íµket eltartják.
A kábí­tószer függíµség bizonyos értelemben helyreállí­tja a dzsungel törvényét, mert segí­t a legalkalmasabbakat kiválasztani. Dr. Day szerint a kábí­tószer kereskedelem és fogyasztás fokozott üldözése pedig folyamatosan ráirányí­tja a közvélemény figyelmét erre a problémára. Ez egyben csökkenti az amerikaiak önelégültségét, miszerint az Egyesült íllamok biztonságos és kellemes hely.
E sorok í­rója azzal kí­vánja ezt a magyarázatot kiegészí­teni, hogy a pénzgazdasági rendszerben minden pénz a kábí­tószer termelésbíµl, kereskedelembíµl és fogyasztásból származó pénz is a nemzetközi pénzügyi közösség bankjaihoz vándorol. A kábí­tószer iparág egyik feltétele, hogy a termelésen túlmeníµen legyen sokmilliós fogyasztói réteg, amely kábí­tószerfüggíµként biztos keresletet jelent. Mivel a kábí­tószer olcsón elíµállí­tható értéktelen anyag, ezért nagy üzleti hasznot csak akkor lehet rajta elérni, ha az államok milliárdos ráfordí­tással keményen üldözik. E miatt az üldözés miatt az önmagában értéktelen kábí­tószer piaci értéke a sokszorosára növekszik és ekkor már nagy hasznot lehet a forgalmazásából bezsebelni. Ez a pénz pedig nem a kábí­tószer kereskedíµk szalmazsákjába kerül, hanem többszöri átmosással a nemzetközi pénzügyi közösség pénzintézeteibe.
Az üldözés másik célja a kábí­tószerpiacra befurakodott kí­vülállók eltávolí­tása. Magyarországon az teszi aktuálissá ezt a kérdést, hogy az enyhébb kábí­tószerek, í­gy a marihuána használatát bizonyos körök meg kí­vánják könnyí­teni. Ez azért veszélyes törekvés, mert ahol ezt a gyakorlatban is kipróbálták, például Hollandiában és Svájcban, ott bebizonyosodott, hogy az enyhébb kábí­tószerek fokozatosan az eríµsebb kábí­tószerek fogyasztásához vezetnek és végül is a kemény drogok terjedését segí­tik elíµ. Nagyon félrevezetíµ az az érvelés, hogy engedtessék meg egy embernek, hogy önmagát beteggé tegye, vagy károsí­tsa.
Számos olyan cselekményt tiltanak és büntetnek a magyar jogszabályok, amelyek elsíµsorban azt az illetíµt veszélyeztetik, aki az elkövetíµ. így például, ha valaki motorkerékpározik, és nem használja a kötelezíµen elíµí­rt bukósisakot, akkor kemény büntetésben részesül, holott itt sem arról van szó, hogy másnak árt, hanem arról, hogy a saját maga érdekei ellen cselekszik. Azok, akik Magyarországon könnyí­teni óhajtanak az úgynevezett könnyí» drogok fogyasztásán, valójában üzleti érdekeket szolgálnak, csak ezt nem hajlandók nyí­ltan elismerni.
Ami a kábí­tószerekre érvényes, az érvényes az alkoholfogyasztásra is. A háttérhatalom stratégái egyszerre kí­vánják támogatni és korlátozni. íltalában a gyengébb jellemí»ek, a sebezhetíµbbek lesznek alkoholfüggíµk. Az ilyen személyek veszélyessé válnak a közlekedés számára és közülük igen sok elveszí­theti autóvezetíµi jogosí­tványát. Ez kifejezetten kí­vánatos fejlemény, mivel a háttérhatalom amúgy is korlátozni kí­vánja hosszú távon az emberek mozgásszabadságát.
Dr. Day erríµl azt mondotta, hogy az Egyesült íllamokban sem kell mindenki számára biztosí­tani a teljesen szabad utazási lehetíµségeket. Nincs szükség arra, hogy az emberek annyit utazzanak. Ez valójában elíµjog, ami csak meghatározott rétegeknek jár. A kábí­tószer és az alkoholfüggíµség elíµsegí­tése segí­ti a gyengébbek és alkalmatlanabbak kiválasztódását. Ugyanezt a célt szolgálja az alkoholisták és a kábí­tószer élvezíµk gyógykezelése. Ha az illetíµ olyan karakter, hogy ilyen segí­tséggel megszabadulhat ettíµl a függíµségtíµl, akkor alkalmas a túlélésre. Ha még ilyen segí­tséggel sem képes rá, akkor nem jelent veszteséget a társadalom számára.

Több börtönre van szükség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a meglévíµkhöz újabbakat kell épí­teni, hanem azt is, hogy a kórházakat bizonyos körülmények között kényszertartózkodási helyként, azaz szabadságvesztési intézményként mí»ködtetik majd. Ezért úgy kell megépí­teni a kórházakat, hogy erre a célra is alkalmasak legyenek.

íllandó változás
Az embereket folyamatosan sokkolják az állandó változásokkal. Az utcák útvonalát megváltoztatják, átnevezik, a korábban ismert környékek idegenné válnak. Ez elíµsegí­ti, hogy az idíµsebb emberek közérzete megromoljék, és úgy érezzék: elérkezett az idíµ a távozásukra. Lehetíµvé kell tenni, hogy üresen álljanak épületek, és fokozatosan tönkremenjenek. Ugyanilyen sorsra kell jutniuk bizonyos városrészeknek. A cél városi dzsungel létrehozása, amely depressziót okoz.
Dr. Day arról is szólt, hogy bizonyos épületeket és hidakat úgy kell megépí­teni, hogy azok egy idíµ múlva összeomoljanak. Egyre több baleset lesz nemcsak a közutakon, de a légi közlekedésben is. Mindez hozzájárul a bizonytalanság érzéséhez, ahhoz, hogy semmire sem lehet szilárdan támaszkodni. Dr. Dunegan, a visszaemlékezíµ, ezzel kapcsolatban megjegyzi: tényleg leszakadt a lakóhelye közelében több új hí­d az elmúlt két évtizedben. Megemlí­ti azt is, hogy az egyik, környékükön lévíµ bevásárlóközpont épülete egész idíµ alatt vibrált, miközben sok vásárló tartózkodott benne. Amikor épí­tészeket és mérnököket kérdezett erríµl, azzal nyugtatták meg, hogy valójában jó, ha ily módon rezeg egy épület, mert azt jelenti, hogy rugalmas és nem merev.
Dr. Day szerint azonban a városok egyes részeit nagyon is jó állapotban maradnak, nem engedik, hogy piszkos-romos nyomornegyedekké váljanak. Azok, akik e rendezett környékeken élhetnek, ezt jobban meg fogják becsülni. Olyasmi lesz számukra, mint amikor valaki a dzsungelból érkezik a civilizációba. Ily módon büszkék lehetnek elért eredményeikre. Ehhez az elíµadó még azt is hozzátette, hogy a nyomornegyedekben uralkodó bí»nözést korlátok között lehet tartani, ezért az nem fog érezhetíµen átterjedni a jobb környékekre. Ugyanakkor íµrzíµ-védíµ szolgálatokra lesz szükség a jobb környékeken a nagyobb biztonság szavatolására. Ez eríµsebb rendíµrséget jelent. A lakóhelyi biztonsági rendszerek mí»ködtetésére egész új iparágat hoznak létre a riasztóberendezésektíµl a speciális zárakig és biztonsági berendezésekig azért, hogy a társadalom jómódú rétegeinek az élete és vagyona biztonságban legyen. Ez arra utal, hogy a leromlott negyedekbíµl a bí»nözés mégis csak behatol a jobb környékekre, de ez is alkalmas az emberek manipulálására. Azt lehet nekik mondani, hogy ha megfelelíµen alkalmazkodsz, beállsz a sorba, eredményt mutatsz fel, akkor biztonságban élhetsz, mert aki kiszolgálja az új rend irányí­tóit, az számí­that a nyomorból való kiemelkedésre és a biztonságra.

A kölcsönös függés globális rendszere
A „global interdependence”, vagyis a világméretí» kölcsönös függíµség és egymásrautaltság tervezett stratégiája szerint az egységesí­tett világrendszerben a világ különbözíµ részei meghatározott ipari és kereskedelmi tevékenységre lesznek kijelölve. Az Egyesült íllamok megkülönböztetett helyzete fennmarad, de változtatni kell viszonylagos függetlenségén és öneríµre támaszkodásán. Dr. Day itt hangsúlyozta, hogy új struktúra létrehozásához elíµször le kell bontani a korábbit. Erre példaként az amerikai ipart emlí­tette. Azért kell csökkenteni az Egyesült íllamok ipari kapacitását, mert különben mások nem lesznek képesek vele versenyezni. Ez különösen igaz a nehézipar tekintetében, amelyet Amerikában korlátozni kell, miközben ugyanezeket az iparágakat más országokban, például Japánban eríµteljesen fejleszteni célszerí». A hazafiságra már nincs szükség.
Dr. Day itt kitért az autógyártásra és hangsúlyozta, hogy Japán az amerikaival hasonló miníµségben és mennyiségben fog autókat gyártani. Az amerikai kocsik miníµségét csökkentik, í­gy érik el, hogy inkább az importált gépkocsikat vásárolják az emberek. Elég ehhez, ha kisebb hibákat épí­tenek egy Fordba, egy GM gyártmányba, vagy egy Chrysler-ba, és az amerikaiak máris inkább a japán vagy a német kocsikat fogják elíµnyben részesí­teni.

A munkahelyek tömeges elvesztése
Az elíµadó többször is visszatért rá, mennyire fontos, hogy az emberek ne érezzék gondtalan biztonságban magukat. Az Egyesült íllamok továbbra is eríµs marad a kommunikáció, a csúcstechnológia, az iskolaügy és a mezíµgazdaság terén. A nehézipar azonban leépí­tendíµ. Erre az egyik elhangzott érv az volt, hogy a „gyárkémény ipar” rengeteg környezeti szennyezíµdést okoz, és az ipari hulladék is túlságosan sok.
Az ipar leépí­tése természetesen munkahelyek megszí»nésével jár. Emiatt sok amerikait át kell képezni, és új helyre költöztetni. Nagy tömegeknek kell a Sun Belt-re (a napos övezetre) költözniük, ahol gyökértelen jövevényként könnyebb szokásaikat megváltoztatni, mintha szülíµföldjükön maradtak volna. Ez többek között az orvosi ellátás átalakí­tását is megkönnyí­ti. Ha valaki, például, egy északkeleti ipari városból a déli napos övezetbe költözik, vagy pedig délnyugatra, Kaliforniába, Arizonába, akkor könnyebben hajlandó bármilyen újat elfogadni.
Ezek közé tartozik a szigorúan elleníµrzött egészségügyi ellátás, amely egyre kevésbé támaszkodik a családi környezetre. Ami ténylegesen bekövetkezett az az, hogy az Egyesült íllamok középnyugati államaiban még fennmaradtak a hagyományos módszerek szinte az élet minden területén. Ha azonban az iparosodottabb térségeket vesszük szemügyre, akkor gyöngülnek, síµt eltí»nnek ezek a hagyományok, hiszen igen sok a munkanélküli és a szegény, akik bármit elfogadnak, csakhogy túlélésük biztosí­tva legyen.

A világpolgárok világsportja
Dr. Day kifejtette, hogy a nehézipar nagy része lebontásra kerül, de egyes részeit a tervek szerint meghagyják. Ez elegendíµ ahhoz, hogy bizonyos ipari és termelési ismeretek, jártasságok megíµrzíµdjenek, és ha felmerül rájuk a szükség, akkor ezekre támaszkodva gyorsan növelni lehessen a szakképzett munkaeríµ kapacitását.
Ez azonban csak egyfajta szükségmegoldás. E stratégia tervezíµi szerint hosszú távon és világszinten kell szakosodást végrehajtani. A kölcsönös egymásra utaltságnak és függíµségnek ebben az új rendszerében a nemzeti önazonosság veszí­t fontosságából. Minden világtérség rá lesz utalva a másikra, és az élet minden eleme más térségektíµl is függeni fog. Ez hozza létre azt a helyzetet, hogy az emberek inkább világpolgárok lesznek, nem pedig egy bizonyos ország állampolgárai.
Ilyen elgondolás figyelembe vételével kell megváltoztatni a sport társadalmi szerepét is. Az Egyesült íllamokban is úgy kell átalakí­tani a sportvetélkedíµket, hogy csökkenjen bennük a nemzeti jelleg. A labdarúgás, mint a legkozmopolitább világsport fontos szerephez jut az Egyesült íllamokban, amely Dr. Day elíµadása elhangzásának idején, 1969-ben még jelentéktelen sportág volt Amerikában. Az eltelt idíµ bebizonyí­totta, hogy a háttérhatalom a labdarúgást olyan nemzetközi sportnak tekintette, amellyel gyöngí­teni kellett a kifejezetten amerikainak számí­tó baseball fontosságát.
A baseball visszaszorí­tására is programot dolgoztak ki. Ennek egyik változata szerint a játékosokat rosszul fizetnék, és í­gy egyre kevesebben vállalnák ezt a sportágat. Dr. Day azonban elmondotta, hogy egy másik módszerrel, a játékosok javadalmazásának az aránytalan megnövelésével könnyebben tönkre lehet tenni ezt a sportágat. Ha ugyanis a baseball játékosok fizetése nevetségesen magas, ez elégedetlenséghez vezet a többi sportágban, hiszen például az atléták fizetése messze le fog ettíµl maradni. Mindez olyan feszültségeket gerjeszt, hogy elidegení­theti a baseball rajongókat, és ez nagy veszteségeket okozhat a sportcsapatok tulajdonosainak. Ezt követíµen a baseball pályákat át lehet alakí­tani labdarúgó pályákká.
Mint tudjuk az események nem pontosan í­gy alakultak, de majdnem í­gy. Ma már a labdarúgás az egyetemeken és a hivatásos sportegyesületekben az egyik legnépszerí»bb sportág. Az úgynevezett amerikai futball, a rugby fennmarad, mert rendkí­vül eríµszakos sport és ez által bizonyos lelki és társadalmim feszültségek levezetésére alkalmas.
Ehhez hasonlót terveznek a jéghokival is. A hokit tovább kell nemzetköziesí­teni és népszerí»sí­teni. Egyre több nemzetközi bajnokságot kell szervezni a jéghoki csapatok és természetesen a labdarúgó csapatok számára.
Dr. Day elíµadásából azonban egyértelmí»en az derült ki, hogy a felfuttatandó sportág, amit a háttérhatalom favorizál, az a labdarúgás. Ennek legfíµbb oka az, hogy ez máris egy globalizálódott sportág, mivel Dél-Amerikában, Európában, részben ízsiában is, de már az Egyesült íllamokban is gyökeret vert. Az í­gy létrejövíµ nemzetközi sportversenyek elíµsegí­tik az emberek tudatának és emócióinak a leválasztását a nemzeti közösségtíµl és átvezetik íµket egy nagyobb kötíµdéshez: azaz segí­t világpolgárrá átalakí­tani íµket.

A vadászatra is kitért az elíµadó. Ez a sport, vagy kedvtelés fegyverhasználathoz kötíµdik. A fegyverek birtoklását azonban olyan privilégiummá kell átalakí­tani, amely nem illet meg mindenkit. A vadászszenvedély nem adhat elíµjogokat a fegyverek birtoklására. Mindenkivel szemben érvényesí­teni kell a korlátozott és elleníµrzött fegyverviselést. Vadászat céljára például rendszeresí­teni kell a vadászfegyverek bérlését, vagy kölcsönzését, az erre rendelt hatóságoktól.

Ne legyenek níµiesek a leánysportok
A lányok sportolása is rendkí­vül fontos, és rá kell szoktatni íµket az atlétikára, valamint a többi kemény sportra. Ezeknek a sportoknak kell a babajátékokkal való foglalatosságot, a kézimunkázást és az egyéb níµies foglalatosságokat helyettesí­teni. Ha maradnak is babajátékok, a számukat csökkenteni kell. A babajátékok hangsúlyozzák a lányok számára az anyai szerepet és a gyermeknevelést. Ezt háttérbe kell szorí­tani. A lányoknak ugyanazokat a sportokat kell í»zniük, mint a fiúknak. Fiúk és lányok ebbíµl a szempontból sem különbözhetnek. Az olyan konyhai és étkezéssel kapcsolatos játékok, amelyek hagyományosan a leányjátékok közé tartoztak, fokozatosan kiiktatandók, és a lányokat rá kell venni a sokkal fiúsabb kedvtelésekre.
A leánycsapatok által játszott meccsekríµl ugyanúgy be kell számolniuk a sportlapoknak, mint a fiú csapatokéról. Ma már mi is tanúi lehetünk, hogy nemcsak rendszeresen tudósí­tanak a níµi csapatok labdarúgó mérkíµzéseiríµl, de níµi birkózó versenyekríµl és ökölví­vó versenyekríµl is. A níµi nehézatlétika polgárjogot nyert és ma már ugyanolyan gyakran tartanak a níµk számára is súlyemelíµ versenyeket, mint a férfiak számára.
A sport ilyen irányú megváltoztatásának a célja, hogy a níµk sokkal inkább úgy tekintsenek magukra, mint egy atlétára, vagy sportolóra, nem pedig mint egy leendíµ feleségre és anyára.

Szex és még több szex
Dr. Day elmondta hallgatóságának, hogy a filmeknek fokozatosan rá kell térni a szex nyí­ltabb bemutatására, de a filmen használt nyelvet is át kell alakí­tani. A szexuális tevékenység és az arra utaló vulgáris beszéd a reális élet része, miért kellene akkor ezzel kapcsolatban félénknek és szemérmesnek lenni. A filmszí­nházakban és a televí­zióban pornográf filmeket is kell játszani. 1969-ben még nem volt videorecorder, de az elíµadó ennek ellenére már jelezte, hogy ilyen készülékek lesznek, olcsón bárki beszerezheti íµket, és í­gy otthon is vetí­thetíµk lesznek a bíµségesen kapható pornográf filmek. Ezeknek a filmeknek az egyik hatása az lesz, hogy „a filmekben látható szereplíµk mindent megtesznek, amit csak el lehet képzelni.” Ennek az a célja, hogy a szexualitást nyí­lttá tegye és hangsúlyozza.
De nem csak a szexualitást kell nyilvánossá tenni, hanem az eríµszakosságot is. Ez utóbbit teljes részletességében és hosszan kell bemutatni. Ezek célja a nézíµket érzéketlenné tenni a legdurvább eríµszak látványával szemben is. Hiszen eljön az az idíµ, amikor az embereknek valódi eríµszakossággal kell szembesülniük. Ha tehát a szórakoztató iparban meghonosodik a reális élethez hasonló, vagy azt még meg is haladó eríµszak, akkor az elíµsegí­ti, hogy a lakosság könnyebben alkalmazkodjon a mindennapi életben megtapasztalt tényleges eríµszakhoz.

A halálhoz való viszony megváltoztatása
íltalánosságban meg fog változni az emberek beállí­tottsága a halállal és az életbíµl való távozással szemben. Ez a jövíµben nem lesz olyan félelmetes, mint korábban, és a halott, vagy súlyosan sérült emberek látványa már nem kelt akkora rémületet. Dr. Day elmagyarázta hallgatóságának, hogy nincs szükség olyan finom lelkí» lakosságra, amely megbénul a halál látványára. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy ezt mondják maguknak: „well, I don’t want that to happen to me”, azaz nem akarom, hogy ez velem megtörténjék. Az elíµadónak ez a kijelentése jelzi, hogy a háttérhatalom terve szerint számos olyan emberi tragédia fordul majd elíµ, amelyeket a túlélíµknek látniuk kell. Megértik e terv embertelenségét azok a szülíµk, akik késíµbb gyermekeikkel gyanútlanul beültek egy film megtekintésére, vagy ugyanezt tették a televí­zió bekapcsolásával. Megtapasztalhatták, hogy milyen durva és eríµszakos jelenetek megnézésének teszik ki gyermekeiket.
A zene is legyen egyre ócskább.Dr. Day szerint a zenének is ní­vótlanabbá kell válnia. 1969 után a rock zene egyre primití­vebbé és durvábbá alakult át fokozatosan. Dr. Daynek az a kifejezése, hogy rosszabbá kell válnia a zenének, egyben annak a beismerését is jelentette, hogy ezek a gépesí­tett ritmusok és primití­v, dallam nélk

[ Módosítva v febr 14 2010, 02:39 ]
Vissza az elejére
Ernő
szo febr 13 2010, 05:32

Regisztrált tag #1
Regisztrált: sze jún 23 2010, 03:46
Üzenetek: 4
Folytatás:
1969-ben már elkezdíµdött a hitelkártyák használata, de még széles körben nem volt forgalomban a plasztik-pénz. Az elektronikus fizetési módok elterjesztése azonban olyan program volt, amelyet a háttérhatalom által elleníµrzött bankrendszer gondosan végrehajtott. Eleinte az átlagpolgár több kreditkártyát is használt, illetve még használ ma is, de ezt fokozatosan egy kombinált kártyává alakí­tják át. Az újabb nagy ugrást az jelenti, amikor ezt a kombinált kártyát miniatürizált formában a bíµr alá ültetik. Mí­g egy kombinált kártya ellopható, vagy el lehet veszí­teni, addig egy ilyen beültetett miniatí»r eszköz se el nem veszí­thetíµ, se meg nem hamisí­tható, se át nem ruházható. Dr. Day elíµadásának e részénél utalt a bibliai újszövetség János Jelenések Könyvére, amelyben ehhez hasonló jövendölések olvashatóak. Határozottan tagadta azonban ezen elképzelések bármely kapcsolatát a bibliával, állí­tva, hogy a józanész miatt mí»ködik í­gy a rendszer, és nincs semmi szükség misztikus bibliai magyarázatokra. A Nagy Testvér figyeli a tévénézíµtEgyes beültetett miniatí»r szerkezetek rádiójeleket fognak kibocsátani. Ezek a bíµr alá helyezett, vagy fogba beépí­tett implantátumok meghatározott rádiófrekvencia segí­tségével könnyen lokalizálhatóak és megtalálhatóak lesznek. Ez különösen hatékony módja lehet a büntetésvégrehajtási intézetek lakóinak az elleníµrzésére. Ami a televí­ziózást illeti, a készülékek úgy lesznek megkonstruálva, hogy egy központi megfigyelíµ állomásról elleníµrizni lehet a TV-nézíµket. A televí­zió készülékeket direkt erre a célra kifejlesztett alkatrészekkel látják el. Ahhoz, hogy ezt a funkcióját a TV készülék elvégezze, nincs szükség a bekapcsolására. E megoldás segí­tségével elleníµrizni lehet, hogy mit néznek az emberek, és hogyan reagálnak arra, amit látnak. (Ma már ismeretes, hogy még inkább erre a célra fejlesztették tovább a számí­tógépek berendezéseit, a hardware-t és a software-t egyaránt, valamint az Internet egész rendszerét. Olyan rejtett programok mí»ködnek és rögzí­tíµdnek eltávolí­thatatlanul, amelyek pontosan jelzik, hogy az adott terminál használója a világháló milyen szolgáltató helyeit látogatta meg, onnan mit töltött le, és e-mail-en hová mit küldött, illetve maga mit kapott. Ezen túlmeníµen, ha a megfelelíµ optikai kiegészí­tíµ berendezésekkel is fel van szerelve az adott komputer, akkor még nézni is lehet az illetíµ tudta nélkül, hogy mit tesz. Ehhez jön, hogy olyan programok továbbí­thatók, amelynek segí­tségével az adott komputer merevlemezén tárolt valamennyi fájl leolvasható, megváltoztatható, síµt törölhetíµ és az egész winchester struktúrája összetörhetíµ. Mindez ma már napjaink valósága, és még nem tartunk a folyamat végén, inkább az elején.)

Dr. Day 1969-ben még csak arról beszélt, hogy az emberek meg fogják vásárolni ezeket a televí­zió készülékeket, de már akkor jelezte, hogy a TV antenna helyét a kábeltévé szolgáltatás veszi át. A kábelszolgáltatókat fejlesztik úgy, hogy ezt a megfigyelést végrehajtsák és elleníµrizzék. Idíµvel a lakosság rájön ezekre a módszerekre, de akkor már annyira rá lesz utalva az elektronikus technikára, mind a tévézésre (és még inkább a számí­tógép, valamint az Internet használatára) hogy nem lesznek képesek róla lemondani, ahogy nem tudnak lemondani a telefon (és ma már a mobiltelefon) használatáról sem. Az elíµadó már ekkor részletezte, hogy az elektronikus eszközök fokozatosan a bevásárlás és a banki mí»veletek elvégzésének az eszközeivé is válnak. Elektronikusan lehet majd egyre inkább elintézni a bevásárlást, a hivatalos ügyeket is.A múlté lesz a saját tulajdonú otthonA magántulajdonban lévíµ lakások és családi házak fokozatosan megszí»nnek. A lakásépí­tés és vásárlás költségei fokozatosan olyan magasak lesznek, hogy az emberek többsége többé már nem engedheti meg magának. Azok, akiknek már van saját tulajdonú házuk, megtarthatják, de az évek multával a fiatalabb nemzedékeknek egyre nehezebbé válik az, hogy saját otthonhoz, lakáshoz és családi házhoz jussanak. Az a cél, hogy egyre több fiatal csak bérlíµ legyen, lakásokat és kondominiumokat használjon. (A kondominium olyan lakóépület, vagy nyaraló, amelyben a lakások magántulajdonban vannak, a közös helyiségek pedig közös tulajdonban. Hasonlí­t a társasházhoz.) Ennek következtében egyre több eladhatatlan ház válik üressé. Nem azért, mert nem lenne rájuk szükség, hanem azért, mert az embereknek már nem lesz elég pénzük ahhoz, hogy megvásárolják azokat. Ennek ellenére az otthonhoz jutás, illetve használat költségei nem fognak csökkenni. Azaz a kereslet-kí­nálat piaci törvényei nem fognak mí»ködni. így el lehet érni, hogy a lakosság egyre szélesebb rétegei kisebb méretí» lakásokba költözzenek, amelyekbe viszont már nem lehet megfelelíµen egy-két gyereknél többet felnevelni. Ily módon a saját tulajdonú családi házzal rendelkezíµk száma jelentíµsen csökkenni fog. Ezeket a saját tulajdonú házakat magas adóval fogják megterhelni, amelyeket más szabályozókkal egészí­tenek ki azért, hogy a lakosság többsége ne akarjon saját tulajdonú házban lakni. Az egyik cél az, hogy ki lehessen jelölni, hogy hol éljenek az emberek, és ahhoz is hozzá kell szoktatni íµket, hogy a lakásban a családhoz nem tartozó személyek is éljenek. Az egész lakás-ügy egy központi lakáshatóság elleníµrzése alá kerül. (Ma már az amerikai élet valóságához tartozik, hogy különbözíµ hatóságok megkérdezik az állampolgárokat, hány hálószoba van az otthonukban, hány fürdíµszoba a házukban, hogy van-e kondicionáló terem, stb.)

Amikor ez az új rendszer felváltja a korábbit, sokan lakás és otthon nélkül maradnak. A központi lakáshatóság számukra speciális helyeket jelöl ki, ahol feltehetíµen már nem élnek sokáig. Akik nem alkalmazkodnak az új rendszerhez, azokat ejtik, vagyis „disposed of humanely”-vé válnak, akikríµl emberiesen lemondanak. Az elíµadó ismét emlí­tette, „there would not be any martyrs” (nem lesznek többé mártí­rok), azaz nem úgy kerülnek eltávolí­tásra ezek az emberek az életbíµl, hogy mártí­romságukkal hatást gyakorolhatnának a többi emberre. „People will just disappear” – az emberek csak úgy el fognak tí»nni. Dr. Day 1960-ban még arról tájékoztatta orvos hallgatóságát, hogy az új rendszerre való áttérést szinte észrevétlenül fogják bevezetni. Egy téli hétvége után hétfíµn már úgy mennek majd dolgozni az emberek, hogy az új rendszer a helyén van. Azt hangsúlyozta, hogy minden a folyamatos változás állapotába kerül. Megváltozik a befektetések módja. íllandóan változni fognak a kamatok és a különbözíµ értékpapí­rok is.
Kitért a gépkocsik szerepére is. úgy fog tí»nni, mintha sokféle állna rendelkezésre. Ha azonban közelebbríµl szemügyre vesszük íµket, egymás utánzatai lesznek. Külsíµre különbözni fognak, de valójában ugyanazt a tí­pusú gépkocsit több cég is gyártja majd. Dr. Dunegan, aki 19 év elmúltával emlékezetbíµl idézte fel Dr. Day elíµadását, végül utal rá, hogy az eltelt két évtized során a felvázolt elképzelésekbíµl igen sok meg is valósult. Az elíµzíµekben Dr. Richard Day orvos egyetemi tanár elíµadását foglaltuk össze, amelyet 1969-ben tartott az új világrendríµl. Dr. Day hallgatói között volt az a Dr. Larry Dunegan orvos, (D.L.D) aki erre 1988-ban visszaemlékezett. Ezt követíµen Randy Engel (R.E.) a U.S. Coalition for Life (Amerikai koalí­ció az életért) igazgatója interjút készí­tett 1991. októberében Dr. Dunegan-nal. A továbbiakban ebbíµl a beszélgetésbíµl ismertetünk egyes részleteket. Randy Engel beszélgetése Dr. Dunegan-nalDr. Day – emlékezik vissza Dunegan – a Pittsburgh-i egyetem gyermekklinikájának az elnöke volt 1959-tíµl 1964-ig, majd pedig a Planned Parenthood Federation of America (Amerikai Születésszabályozási Szövetség) orvos-igazgatója lett 1969-ig. A Pittsburgh-i Gyermekorvosi Társaság évente szakmai tanácskozást tart február végén, vagy március elején. 1969. márciusában a Lamont neví» vendéglíµben került sor erre az összejövetelre Pittsburgh-ban. A 80 fíµnyi hallgatóság többsége orvos volt, a legtöbbjük gyermekorvos, de más szakmák is képviseltették magukat.

Randy Engel ezután a rákbetegségek kezeléséríµl tett fel kérdést: Dr. Day emlí­ti, hogy a rák gyógyí­tására vonatkozó kutatási anyag a Rockefeller Intézet rendelkezésére áll. Nos, tette fel Engel a kérdést, csak lehetett néhány rákbeteg gyermeket kezelíµ orvos a hallgatóság soraiban, aki ezt nyugtalansággal hallgatta. Mennyi ideig tartott az elíµadás?
D.L.D: Két órán át, hosszabban beszélt, mint a többi elíµadó és nem fejezte be elíµadását. Késíµre járt és csak annyit mondott, „még nagyon sok van hátra, egész éjjel itt maradhatnánk, de itt az ideje, hogy befejezzem”. Dr. Day figyelmeztetett elíµadása kezdetén, hogy sok mindent el kell felejtünk, amit ma hallunk. Erre a felejtésre sor is került, hiszen amikor évek múlva egyik vagy másik kollégámat emlékeztettem Dr. Day szavaira, akkor már nem tudott rá visszaemlékezni. Amit a rák kezeléséríµl mondott, nem keltett mélyebb benyomást. Azzal kapcsolatosan, hogy a doktorok túl sokat keresnek, emlékezetes az, amit az orvosi szerep megváltoztatásáról mondott. „Jól fizetett technikusok lesznek, semmint önálló hivatásos szakemberek, akik függetlenül tevékenykednek a független beteg érdekében. Számos kijelentésnek sértenie kellett volna az orvosokat, meglepíµdésemre azonban csak csekély reagálást váltott ki.
R.E: A tekintélye miatt volt ez?
D.L.D: Ebben egyfajta tiszteletadás is közrejátszhatott. Gyakran hallottam ezt a kifejezést „ez egy rendes ember, nem hiszem, hogy íµ ténylegesen í­gy gondolja a dolgokat…” Ebben az idíµben még hitetlenség fogadta ezeket a nézeteket. úgy fogták fel, hogy ez valamiféle meseszerí» elképzelés, amely soha nem valósul meg. Ma már tudjuk, hogy lépésríµl-lépésre valósággá vált és válik.

Az interjú készí­tíµje ezután arról kérdezi Dr. Dunegant, hogy az emberek nem tesznek különbséget állí­tólagos és valóságos ok között: Ha rá akarok valakit venni valaminek a megtevésére, akkor erkölcsi és vallási meggondolásokból ellenállhat, ha megmondom az igazi okot. Ha azonban ezt egy elfogadhatóbbal helyettesí­tem, akkor már megteszi. Dunegan válaszában emlékeztet arra, hogy Dr. Day szerint az emberek nem teszik fel a helyes kérdéseket, túlságosan hiszékenyek és bí­znak a másikban. Az amerikaiak többsége ilyen. Az volt az érzésem, hogy az európaiak szkeptikusabbak és kifinomultabbak.
R.E: Tekintettel az í­télíµképességnek erre a csaknem teljes hiányára könnyí» íµket rászedni, mert túlságosan bí­znak. Például az iskolákban milyen gyorsan be lehetett vezetni az AIDS oktatását? Ha nyilvánosan közlik, hogy a szodómia koncepcióját, vagy a szexuális tevékenység megkezdését kí­vánják egyre fiatalabb életkorban bevezetni, akkor a szülíµk többsége ellenezte volna. Ezért helyesebb más okot megjelölni, az úgynevezett AIDS felvilágosí­tást, amelynek célja a gyermekek egészségének védelme. De ténylegesen nagy támogatást nyújtott a homoszexuális hálózat számára, mert ma könnyebben hozzáférnek a legfiatalabb korosztályokhoz is. Az elíµadó szólt az idíµsebbekríµl is, mégpedig hogy félre kell állniuk, de a hangsúly az új világrend szálláscsinálói számára valójában a fiatalságon van.
D.L.D: Valóban. Ez szó szerint is elhangzott. Egy bizonyos koron túl az embereket már nem lehet megváltoztatni. Szilárd értékekkel rendelkeznek, amelyekhez ragaszkodnak. De a fiatalok még hajlí­thatók, befolyásolhatók. A kí­vánt irányba lehet terelni íµket. Ezért a fiatalokra összpontosí­tanak. Ami a homoszexualitást illeti, az elhangzottak szerint elíµször azt népszerí»sí­tik, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez abnormális magatartás.
De ez a dzsungel törvényének csak egy másik eleme, mert ha valaki olyan ostoba, hogy enged a homoszexualitásnak, akkor nem alkalmas arra, hogy benépesí­tse ezt a földgolyót.

Dr. Dunegan azután megemlí­ti, hogy Dr. Day szólt bizonyos betegségek létrehozásáról. úgy véli, hogy az AIDS-t is laboratóriumban kí­sérletezték ki, és ennek egyik célja lehet azoktól az ostoba emberektíµl megszabadulni, akik elfogadták a homoszexuális életvitelt. Dunegan szószerint í­gy foglalja össze a Dr. Day-tíµl hallottakat: „Ha olyan buta vagy, hogy a homoszexualitás népszerí»sí­tése meggyíµzött, akkor nincs helyed a Földön, és elíµbb-utóbb kihullassz. Kiválasztunk és megszabadulunk tíµled. Azok lesznek a túlélíµk, akik elég okosak ahhoz, hogy ne hagyják magukat a propagandánk által félrevezetni”. A Dr. Day által ismertetett program gyökerei. Mi úgy látjuk, hogy az ember és a társadalom radikális átalakí­tása összefügg a háttérhatalom és az általa létrehozott illuminátus-mozgalom megszervezíµdésével, és stratégiai céljainak a fokozatos megvalósí­tásával. A modern társadalom számos beteg tünete, a családi struktúra fokozatos felbomlása, az abortusz korlátlan elterjedése, a pornográfia virágzó iparággá válása, mind fellelhetíµk az illuminátusok alapvetíµ taní­tásaiban. Az illuminátus rend alapí­tója, Adam Weishaupt, amikor teherbe ejtette sógorníµjét ragaszkodott az abortuszhoz, amelyhez egy vegyszert használt. Weishaupt a francia forradalmat megelíµzíµen olyan pornográf mí»veket í­ratott, amelyek a kicsapongó életmódot népszerí»sí­tették az olvasók körében. A francia forradalmat követíµen a pornográfiára még úgy tekintettek, mint ami elíµsegí­tette a szexuális emancipációt. Az egyházi korlátoktól mentes szexuális magatartás fokozta a népesség szaporodást. Mindez hozzájárult a nem kí­vánt terhességek megszakí­tásához, a csecsemíµgyilkosságokhoz és a gyermekek elhagyásához.

A XIX. század végén pedig már a túlnépesedés szolgált a népességkorlátozás indokául. A túlnépesedés nem a modernkor sajátja, hiszen nemcsak a modern társadalmakban, de az ókorban is gyakran kellett szembe nézni az éhí­nséggel. A XIX. században még magas volt az elhalálozási arányszám, mégis a Föld egyes részein nem állt rendelkezésre elegendíµ élelmiszer. A problémát megkí­sérelték olyan szexuális magatartás elterjesztésével befolyásolni, amely a reprodukció kizárásával történíµ nemi kapcsolatot részesí­tette elíµnyben. Ennek ellenére Európában, Indiában és Kí­nában az egész XIX. század folyamán tömegesen fordultak elíµ a csecsemíµgyilkosságok. Ezek nyilvánvaló célja a népességszaporulat alacsonyan tartása volt.

John Robison skót egyetemi tanár, aki behatóan tanulmányozta Weishaupt taní­tásait, megállapí­totta, hogy az illuminátus befolyása alatt álló szabadkíµmí»ves páholyok gyakran elíµsegí­tették azoknak a nézeteknek és viselkedési formáknak a terjedését, amelyek aláásták az erkölcsöt. Az illuminátusokkal kapcsolatban szó szerint ezt í­rja "Proofs of a Conspiracy" (1798. Boston: Western Islands, 1967 – Egy összeesküvés bizonyí­tékai) cí­mí» mí»vének a 6-7. oldalán: „Végül az illuminátusok társasága azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy leromboljon minden vallási intézményt, és megdöntse Európa valamennyi létezíµ kormányát.” A kicsapongó életmódra vonatkozó illuminátus nézetek fokozatosan terjedtek el. Robison ezzel kapcsolatban megállapí­tja idézett mí»vének 50. oldalán, hogy: „a laza erkölcsí» és bujaságra hajlamos szí­ví» szerzíµk bátorí­tást kaptak ahhoz, hogy büntetlenül í­rjanak a leglealacsonyí­tóbb hajlamokról, feltüzelve a szenvedélyeket, és igazolva a kicsapongást… í‰s ezek a könyvek igen gyorsan piacra találtak.”
Robison dokumentálja, hogy ezeket az í­rókat Philanthropine-nak elnevezett iskolákban képezték ki, valamint olyan az általános nevelést és oktatást szolgáló akadémiákon, amelyeket a Grand Orient szabadkíµmí»vesek irányí­tottak. Amikor ezek a diákok iskoláik végeztével munkába álltak, országos szinten érzékelni lehetett az erkölcsök gyors hanyatlását. A francia forradalom után a promiszkuitásra – válogatás nélküli nemi életre - rászoktatott brit társadalomban a népesség-szaporulat elleníµrzésének a célkití»zése a szabadkíµmí»vesség részéríµl is támogatásra talált. A népesség-szabályozás apjának Thomas Malthus (1766-1834) anglikán lelkészt tekintik. Dr. John Coleman állapí­tja meg Malthusról, hogy nagytekintélyí» szabadkíµmí»ves volt, aki meglehetíµsen sötéten látó dokumentumot í­rt a népesség szabályozásról, miután befejezíµdött képzése a szabadkíµmí»ves Lord Shelburn részéríµl. „A népesség fogalmáról” cí­mí» esszéjében Malthus nem kevesebbet állí­t, minthogy a népesség-szaporulat mindig nagyobb lesz, mint a rendelkezésre álló eríµforrások. Nem látott más kiutat ebbíµl, csak azt, ha a kölcsönös elleníµrzések rendszerével kontrollálják a népesség növekedését. Egy ilyen rendszer természetesen elsíµsorban a szegények ellen irányulna, mert hiszen íµk alkotják a lakosság számbeli többségét.

Az 1860-as években egy másik angol szabadkíµmí»vesnek, George Drysdale-nek, a vezetésével megalakult a Malthusiánus Liga, amely Malthus népesedésre vonatkozó elméleteit kí­vánta terjeszteni. Ezt a Ligát 1874-ben az az Annie Besant irányí­totta, aki az egyik legkiemelkedíµbb níµi szabadkíµmí»ves volt és nemcsak a kábí­tószer fogyasztást, de a teljesen szabad szexuális magatartást is támogatta. Az az Albert Pike, aki az Egyesült íllamok Déli Területeinek a legfíµbb szabadkíµmí»ves vezetíµje volt, majd pedig az Egyesí­tett Világszabadkíµmí»vesség élére került, egyike volt Annie Besant szeretíµinek. Annie testvére, Sir Walter Besant, pedig az a személy, aki javasolta egy szabadkíµmí»ves kutatási központ létrehozását, amelyre aztán sor is került a Quator Coronati páholy létrehozásával.
A születésszabályozás abból a níµk szexuális felszabadí­tására törekvíµ mozgalomból bontakozott ki, amelyet Annie Besant kezdeményezett. A túlnépesedést arra használták, hogy rákényszerí­tsék a vezetíµ nyugati országok törvényhozó szerveit a születéskorlátozó és fogamzásgátló gyógyszerek, valamint eszközök elfogadására.
A háttérhatalommal szövetkezett, és annak szolgálatában álló szabadkíµmí»vességnek tehát kulcsszerepe volt a születésszabályozás, a fogamzásgátló eszközök és az abortusz elterjesztésében. Annie Besant és társai elérték, hogy egy korábban obszcén pornográf pamflettnek miníµsí­tett, fogamzásgátlással foglalkozó tanácsadó könyv törvényesí­tve legyen. Ez a jogi gyíµzelmük megnyitotta az utat a még nyí­ltabb és még merészebb pornográfia számára. Amikor aztán a szegény és házasságon kí­vüli níµk esetében ugrásszerí»en megníµtt a szülések száma, a Malthusiánus Liga fokozta eríµfeszí­téseit azért, hogy minden jogi akadályt elhárí­tson a születésszabályozással kapcsolatos kérdések megvitatása, és az ezzel kapcsolatos módszerek elterjesztése útjából. A liga nemcsak Angliában, de egész Európában tevékenykedett. Az orvosok egy része jó pénzért természetesen közremí»ködött olyan fogamzásgátlók elíµállí­tásában, amelyek segí­tik az abortuszt.

Az Egyesült íllamokban a születésszabályozást a háttérhatalom ösztönzésére Margaret Sanger (1883-1966) népszerí»sí­tette rendszeresen megjeleníµ folyóiratában a Woman Rebel-ben (A lázadó níµben). Az elsíµ születésszabályozással foglalkozó társaság 1915-ben jött létre. Ez alakult át 1942-ben a „Planned Parenthood” (Tervezett születésszabályozás) neví» szervezetté. Margaret Sanger munkássága eredményeként létrejött 1948-ban az angliai Cheltenham-ben a Családtervezés Nemzetközi Bizottsága (International Committee on Planned Parenthood) neví» szervezet, amely 1964-ben az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a hivatalos tanácsadójává vált. Központja a New York-i United Nations Plazan a Lucis Trust mellett van. Mi is ez a Lucis Trust?Az összeurópai szabadkíµmí»vesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy engedélyezi níµi tagok felvételét is. A két leghí­resebb níµi szabadkíµmí»ves Heléna Petrovna Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetíµjeként vált kiemelkedíµ személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetíµje, Giuseppe Mazzini - aki hosszabb idíµn át az illuminátus mozgalom világvezetíµje is volt - ösztönzésére azonosult az illuminátusok világátalakí­tó forradalmi nézeteivel. A Teozófiai Társasághoz sok szabadkíµmí»ves, köztük a legmagasabb rangú Albert Pike is csatlakozott. A Társaságnak azonban olyan nem szabadkíµmí»vesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és íµt tisztelték valódi istenként.

1887-ben, miután a korábban már emlí­tett Quatuor Coronati neví» kutatásra specializálódott páholy létrejött, Blavatsky Londonba költözött és elindí­totta teozófiai folyóiratát a „Lucifer the Light-bringer (Lucifer a fény hordozója) cí­mí» lapot. Blavatskynak a szocialista szabadkíµmí»ves Herbert Burrows mutatta be Annie Besantot. Madam Blavatsky 1891. május 8-án meghalt és ezután olyan 16 év következett, amikor is senki nem tudta megszerezni magának a Teozófiai Társaság vezetését. Végül is a Quatuor Coronati páholy Annie Besantot nevezte ki a Társaság elnökévé. Az új elnök számos szabadkíµmí»ves irányí­tású társasággal tartott kapcsolatot, köztük a rendkí­vül nagy jelentíµségre szert tett Fábiánus Társasággal, (a szociáldemokrácia elíµdjével) az Ordo Templi Orientis-el, az OTO-val, valamint az Aleister Crowley vezette Stella Matutina-val. Annie Besant csatlakozott ez utóbbihoz, miután az kivált az ugyancsak nagy befolyású Golden Dawn-ból (Arany Hajnalból).

1913-ban a Teozófiai Társaságból kivált a 33-as fokozatú szabadkíµmí»ves Rudolf Steiner irányí­tása alatt álló Antropozófiai Társaság. Steinernek ez a Társasága kapcsolatban állt az orosz bolsevik forradalom több vezetíµjével is. Annie Besant azt a feladatot kapta a Teozófiai Társaságtól, hogy találjon egy alkalmas vezetíµt a világ szellemi irányí­tására. Elsíµ ilyen irányú kí­sérlete kudarcba fulladt. Második próbálkozására az indiai származású Krishnamurtit ajánlotta.
Madam Blavatskynak azonban egy másik taní­tványa is volt a Teozófiai Társaságnál, Alice Bailey. í• alapí­totta meg 1922-ben New Yorkban a Lucifer Publishing Company-t, amelynek jelenlegi neve Lucis Trust. Lucis latinul azt jelenti, hogy Lucifer. Alice Bailey második könyvében, az Externalization of the Hierarchy-ban (A hierarchia láthatóvá válásában) azt állí­tja, hogy tulajdonképpen a szabadkíµmí»vesség indí­totta útjára a New Age mozgalmat. Valószí­ní»leg az illuminátusok tevékenységének a beindulására céloz, amikor azt állí­tja, hogy „a pusztí­tás munkája 1775-ben kezdíµdött. 70 évvel késíµbb Albert Pike újjáélesztette az általa beindí­tott Palladian ritusban az összeesküvést. A századforduló idején ez a bizonyos rejtett hierarchia otthonra talált az Ordo Templi Orientis-ben. Ma viszont ez a hierarchia az Alice Bailey által irányí­tott Lucis Trust-ban található. 1982-ben a Lucis Trust - mint már utaltunk rá - a United Nations Plaza-n volt található, (866 United Nations Plaza, Suite 566/7 New York, NY 10017-1888) de azóta a világváros egy másik részébe költözött. 1982-ben Robert S.

McNamara állt az élén, aki Kennedy elnök idején védelmi miniszter, késíµbb pedig a Világbank elnöke lett.
A Lucis Trust tagjai közé tartozik David Rockefeller, aki a háttérhatalom informális állama államfíµjének tekinthetíµ, és a világ egyik leggazdagabb családjának az élén áll, amelynek a vagyonát 1998-ban a szakértíµk 11450 milliárd dollárra becsülték. Tagja volt a Lucis Trustnak Cyrus Vance is, aki Carter kormányában külügyminiszterkén szolgált. A prominens Lucis Trust tagok közt megtaláljuk Marc Tannebaum nevét, aki az Amerikai Zsidó Bizottság elnöke, továbbá a Marschall Field családét, az anglikán püspök Paul Moor-ét, Walter Cronkite-ot, a neves TV személyiséget, Ted Turnert, a CNN létrehozóját és egykori tulajdonosát, valamint Barbara Marx Hubbardot a New Age mozgalom egyik szóvivíµjét, akit az egykor elnökjelölt Walter Mondale mellett alelnökjelöltként vettek figyelembe. De a Lucis Trust tagja Henry Clausen 33-as fokozatú szabadkíµmí»ves, az Egyesült íllamok Déli Területei Legfíµbb Tanácsa korábbi elnöke. A Lucis Trustnak vállalatok és jogi személyek is a tagjai lehetnek. így a tagokhoz tartozik a Rockefeller és a Carnegie Alapí­tvány, az ENSZ Társaság, a Szolgálat Teozófiai Rendje, a Findhorn Alapí­tvány, a Greenpeace USA, az Greenpeace United Kingdom, az Amnesty International és természetesen a Skót Ritusú Szabadkíµmí»vesség Déli Joghatósága.

Amikor McNamara irányí­totta a Lucis Trustot, akkor a Reader’s Digest neví» lapban teljes lapot betöltíµ hirdetéssel népszerí»sí­tette a New Age-t. A Lucis Trustot tehát igen nagy valószí­ní»séggel az Adam Weishaupt által beindí­tott illuminátus mozgalom egyik utódjának lehet tekinteni, de folytatja Albert Pike Palladian mozgalmát és a Kellner által kezdeményezett OTO hagyományokat is. A Római Klub és a családtervezésA háttérhatalom 1969-ben a francia Grand Orient szabadkíµmí»vesek közremí»ködésével létrehozta a Római Klubot, kifejezetten azzal a céllal, hogy tanulmányozza a földgolyó túlnépesedésének a problémáit. A Római Klub számos szakértíµ bevonásával 1973-ban közzétette a „Limits to Growth” (A Növekedés Határai) cí­mí» tanulmányát. Lényegében ez indí­tja útjára azt a Háromoldalú Bizottságot (Trilateral Comission), amely jelenleg is a háttérhatalom egyik legfontosabb koordináló intézménye. Amikor a Háromoldalú Bizottsághoz tartozó Jimmy Carter volt az Egyesült íllamok elnöke, akkor a Római Klub által kidolgozott jelentést kiegészí­tették egy másikkal, amelyet azonban egy Washingtonban létrehozott, magasrangú kormányzati tisztségviselíµkbíµl és kiváló szakemberekbíµl álló csoport készí­tett el. Ezt a jelentést, amelynek a cí­me „The Global 2000, Report to the President” (A Global 2000, jelentés az elnöknek) 1980. július 24-én tették közzé. A két kötetet kitevíµ tanulmány felvázolja a következíµ 20 évre vonatkozóan a követendíµ világszintí» gazdasági trendeket. Ez a kétségtelenül alapos munkával elkészí­tett és átfogó jelentés, sötét jövíµt vázol fel arra alapozva, hogy bolygónk kapacitása nem elégséges annyi ember eltartására, mint amennyire a népességrobbanás rákényszerí­ti.

Hat hónapra rá elkészült a „Global Future: A Time to Act” (Globális jövíµ: Idíµ a cselekvésre) cí­mí» dokumentum, amelyet a Council on Environmental Quality (A Környezetünk Miníµségét í•rzíµ Tanács) publikált. Ez a dokumentum már konkrét politikai intézkedésekre tesz javaslatot arra hivatkozva, hogy a „Global 2000” csak meghatározta a problémákat. A „Global Future” a népesség szaporulat elleníµrzését jelölte meg a legfontosabb feladatnak ahhoz, hogy meg lehessen birkózni a „Global 2000”-ben körvonalazott világproblémákkal. Eszerint az emberiséget csak úgy lehet megakadályozni abban, hogy egyre rövidebb idíµ alatt megkétszerezze önmagát, ha egy agresszí­v és hatékony sterilizációs programot érvényesí­tenek a fogamzásgátlás valamennyi eszközrendszerének a felhasználásával, és az abortusz szabaddá tételével. Amennyiben a világ illetékes döntéshozói ezt nem fogadják el, akkor - rémisztgetnek a „Global Future” szerzíµi - emberek milliói fognak meghalni éhí­nség és a túlnépesedéssel kapcsolatos eríµszakosságok következtében.

A két elnöki jelentés olyan politikai szándéknyilatkozatnak fogható fel, amelyben a háttérhatalom informális államának vezetése és árnyékkormányának döntéshozói, azaz a Council on Foreign Relations, a Trilateral Commission, valamint a Nemzetközi Valutaalap, hogy csak a legfontosabbakat soroljuk fel, közlik a világgal: készüljön fel a jelenlegi népesség radikális csökkentésére. A jelentésekben elíµre jelzik 170 millió ember várható elpusztulását, de azt is, hogy rövid idíµ alatt szükség van a föld népességének kétmilliárddal való csökkentésére. Az elnöki jelentés készí­tíµi a népesség szám korlátozására számos módszert terjesztettek elíµ, amelyek között szerepel az abortuszok növelésének a száma és a mesterségesen elíµidézett éhí­nségek is azokban az országokban, ahol túlságosan sok a „useless eaters” (a haszontalan élelmiszerfogyasztó). Ehhez még azt is hozzáteszik, ha ezek a módszerek nem hozzák meg a kí­vánt eredményt, akkor szükségessé válhat korlátozott és stratégiailag meghatározott helyekre lokalizált nukleáris háború is.

Miként az ókorban és azt megelíµzíµen is, a szexuális szabadosságot favorizáló pogányok feláldozták gyermekeiket, hogy korlátozzák a népesség szaporulatot, és ahogyan a XVIII. Századi Európában hasonló motí­vumokból széles körben meggyilkolták a csecsemíµket, most a XX. Század végén és a XXI. Század elején még mindig az a háttérben meghúzódó hatalom egyik fíµ törekvése, hogy a világ problémáit a Föld lakosságának a kétmilliárddal való csökkentésével oldja meg. Az egyes ember lelki struktúráinak az átalakí­tásaA háttérhatalom az általa megtervezett „új világrendet” modernizált erkölcsi értékrendként is felkí­nálja az emberiségnek. Ennek is az a valódi célja, hogy segí­tségével csökkenthetíµ legyen a világ népessége.

Ahhoz, hogy az új világrend megvalósulhasson, többek között el kellett távolí­tani az elmúlt 250 év során a világcivilizáció centrumának számí­tó Európában a hagyományos uralkodóházakat a születési arisztokráciával együtt. Elíµször a brit uralkodóház került lecserélésre, majd a francia Bourbonok következtek. A XX. század elején elí»zték az ottomán uralkodókat, a Hohenzollerneket, a Habsburgokat és a Romanovokat. De távozásra kényszerült Portugália uralkodóháza, és átmenetileg a spanyol Bourbon dinasztia is. Az új világrendhez azonban nemcsak új pénzügyi, gazdasági és uralmi rendszerre van szükség, hanem a régi rend alapját képezíµ erkölcsi értékrend és kulturális hagyomány eltávolí­tására is. A kulturális és erkölcsi rendnek viszont fontos részét képezik az élet reprodukcióját szabályozó alapvetíµ szexuális magatartási normák, hagyományok és szokások.

A keresztény értékrendhez tartozó szemérmesség, erényesség és erkölcsösség, párosulva a szerénységgel, egyszerí»séggel és mértékletességgel lehetíµvé teszi, hogy az adott személy képes legyen saját lelki struktúráin belül a magasabb szintek által vezérelt magatartást tanúsí­tani. A szemérmességhez hozzá tartozik a hallgatás, a diszkrét önmegtartóztatás, a harsány magamutogatástól és tolakodó kí­váncsiságtól való tartózkodás. Ez a diszkréció valamikor igen nagy becsben állt: a lányok és fiatal hölgyek egyaránt igényt tartottak rá. A keresztény értékrend fokozatos aláásását jelzi az a körülmény, hogy Eve Ensler „The Vagina Monologues” cí­mí» provokatí­v darabját az Egyesült íllamok egyházi irányí­tás alatt álló több egyetemén is bemutatták. Köztük jó hí­rí» katolikus egyetemeken is, ahova a szülíµk abban a reményben küldik leányaikat, hogy a keresztény erkölcs szellemében kapjanak nevelést, miközben elsajátí­tják a szakmai ismereteket. Eve Ensler darabja azt szí­nleli, hogy a feministák által szorgalmazott níµi egyenjogúságról szól. Ez az idíµközben Magyarországon is publikált és bemutatott darab azonban nem más, mint a níµi homoszexualitás szí­npadi megnyilvánulása. A „Vagina Monológok” a leszbikusságot ünneplik. A leszbikusság pedig nem egyéb, mint az utódok nevelésével járó felelíµsségtíµl elszakí­tott, kizárólag az örömszerzést hajhászó, öncéllá vált nemiség níµi változata. A háttérhatalom által birodalommá átalakí­tott Egyesült íllamok a hanyatló Római Birodalomhoz hasonlóan elindult a dekadencia útján. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy ma már a homoszexualitás kultuszát is exportálja.
Azok a népek, amelyeknek a kultúrája nem hajlandó befogadni ezt az egyszerre enervált és agresszí­v, morbid és dekadens exportcikket, valójában a háttérhatalom új világrendjét utasí­tják el.

Többek között azért szállnak szembe a terjeszkedésével, mert meg akarják íµrizni az utódnevelés felelíµsségével párosult szexuális élet diszkrécióját, intimitását, síµt szentségét. Ha elterjedne más világkultúrákban is a háttérhatalom által szorgalmazott homoszexualitás, akkor a leszbikus níµk - legalább is formailag – a férfiakéhoz hasonló „függetlenségre” tennének szert. Ha például a hagyományait íµrzíµ iszlám világ átvenné ezt az amerikai lobogóval takaródzó, de valójában a nemzetközi pénzhatalmat képviselíµ kozmopolita értékrendet, akkor a születési arány éppen úgy lecsökkenne az iszlám országokban is, ahogyan a mesterségesen dekadenciába hajszolt Nyugat társadalmaiban. Ebben az esetben az iszlám kultúrkörhöz tartozó családok is elindulnának a hanyatlás és a szétesés útján.
A „Vagina Monológok” szomorú képet nyújtanak a feminizmus zsákutcájáról. Ezeket a monológokat úgy is felfoghatjuk, mint a níµi nem jelenlegi nemzedékének a segélykiáltását a valódi szerelem iránt, miután ennek a nemzedéknek szembesülnie kellett a feminizmus csalásával. Ez a csalás rávette, hogy elidegení­tse magát természetes társától, a férfitíµl, és hogy a magány elíµl a leszbikus kapcsolatba meneküljön.

Eve Ensler hatásvadászó szövegei a valódi szerelemre éhes níµk számára egyfajta hamis ingert jelentenek, a szexuális intimitás mesterséges pótlékát. Az életre készülíµ fiatalabb leányok számára pedig bevezetíµ tanfolyamként szolgálnak a níµi homoszexualitásba. Eve Ensler az általa készí­tett interjúkra hivatkozva azt állí­tja, hogy segí­t megmenteni a níµi nemi szerveket a kulturális elhanyagolástól. így például a „szí­nmí»â€ bemutat egy oktató szemináriumot (workshop-ot), ahol a níµk kézitükörrel vizsgálják önmagukat. Intim testrészüknek beceneveket adnak, és képzeletben felöltöztetik íµket. A New York-i Madison Square Garden-ben 18.000 níµ kiáltotta szinte extázisban saját nemi szervének a nevét. Ha azonban belegondolunk, akkor valójában arról a bizonyos férfi testrészríµl volt szó, amelyet elveszí­tettek, és az élet természetes rendje szerint, hiányzik nekik.

A háttérhatalom már gyermekkoruktól arra szoktatta íµket, hogy tagadják meg níµiességüket, legyenek olyanok, mint a férfiak. Mindez nem maradt szexuális következmény nélkül níµk milliói számára. Az elmúlt 20 év során az új világrend szorgalmazóinak sikerült megszilárdí­taniuk elleníµrzésüket az egyetemek, különösen a campusok-ban élíµ diákok felett. A feministák de Sade márkihoz hasonlóan (arról a francia arisztokratáról van szó, akiríµl a szadizmust elnevezték) azt vallják, hogy a níµ â€žgyönyört nyújtó gépezet”. Abban különböznek csak a kegyetlen de Sade márkitól, hogy kinek nyújtson gyönyört ez a gépezet.
Ensler darabja feminista párti szemináriumként agitál a leszbikusság és a maszturbáció mellett. Szereplíµi a fogamzást és a megtermékenyülést a legmegvetíµbb kifejezésekkel illetik, és a darabban a normális férfi-níµi kapcsolat is kimerül a megeríµszakolás és a szexuális brutalitás emlegetésében. Az elitélendíµ heteroszexuális kapcsolat jelképe Ensler darabjában a boszniai tábor, ahol tömegesen megeríµszakolták a níµket. A leszbikusság viszont végig a legdicséretesebb és leghí­zelgíµbb módon van bemutatva. Még a gyermek pornográfia is megengedett, ha annak elkövetíµje és fogyasztója egy felníµtt níµ és nem egy felníµtt férfi.

Az elmúlt két évtized során a pornográfia terjesztíµi és védelmezíµi meg tudták szilárdí­tani helyzetüket az egyetemeken arra hivatkozva, hogy információt nyújtanak az élet egyik eddig elhallgatott oldaláról. í‰s minthogy az egyetemek elsíµdleges feladata az ismeretek továbbadása, ezért a pornográfiát, mint ismeretek és tapasztalatok közvetí­tíµjét, szintén nem szabad távol tartani az oktatástól. Ha valaki keresi mindennek a mélyebb értelmét, akkor rájön, hogy a politikai elleníµrzés egyik formájával áll szemben. Az olyan hatások, mint amilyeneket Ensler darabja közvetí­t, meggyöngí­tik az egyén magasabb rendí» lelki struktúráinak a kontrollját ösztönei felett. A szexuális ösztön és az eríµszak szoros kapcsolatban áll egymással, és ezt a kapcsolatot az emberiség már régóta ismeri.
Többek között ezért volt az, hogy a katolikus egyház - és a többi igazi egyház - az erényt és az önmegtartóztatást vállalta fel.

A pornográfia nem vezet harmonikus kielégüléshez. Egy adott kép vagy film elsíµ lépésként izgalmat okozhat, de a stimuláció fenntartása egyre intenzí­vebb és eríµszakosabb változatokat követel. így a viszonylag normálisnak tekinthetíµ pornográfia átadja a helyét olyan változatoknak, amelyek már eltorzí­tják a szexualitást, és agresszí­v magatartáshoz vezethetnek. Ha valaki folyamatosan pornográf hatásoknak van kitéve, végül is teljesen irreális világba kerül, ahol az eríµszak minden formája elfogadott, szokásos, síµt mindennapi. A pornográfia azt sugallja, hogy a níµk a válogatás nélküli nemi életre hajlamosak, ami nem felel meg a valóságnak. Sok níµi kortársunk már megtapasztalta, hogy milyen kapcsolat van a pornográfia és az eríµszak között, miután partnerük a pornográfia rendszeres fogyasztójává vált. A pornográfia azonban hatalmas üzlet is. A háttérhatalom berendezkedése az Egyesült íllamokban nyomon követhetíµ a nemi kapcsolat elüzletiesedésében, és a szexuális örömök árucikké válásában. Az alapí­tó atyák alkotmányos rendjét követíµ Amerika demokratikus köztársaság volt, ahol a hatalom végsíµ hordozója az egyén, a felelíµs állampolgár volt. Ez a köztársaság elsíµsorban a közjót szolgálta. Amióta azonban a Nemzetközi Pénzügyi Közösség uralmi törekvéseinek megfelelíµen a saját birodalmává alakí­totta át az Egyesült íllamokat, ennek már nem a közjó szolgálata a célja, hanem saját csoport-hatalmának az érvényesí­tése a társadalom egésze felett. A köztársaságnak - amely nem más, mint a természetes személyek szabadságát a másik ember iránti felelíµsséggel korlátozó demokrácia - erényre van szüksége ahhoz, hogy jól mí»ködjön. A hódí­tásra átállí­tott birodalom már nem tart igényt erre a fegyelemre és önfegyelemre támaszkodó erényre. Egy birodalomban puha masszaként gyúrható tömegre, engedékenységre és engedelmességre, azaz biorobotokra van szükség.

A befolyásolás egyik leghatékonyabb eszköze az engedékenység. Ez az egyén szintjén a saját ösztöneinek, hajlamainak és szenvedélyeinek való tehetetlen alárendelíµdésben nyilvánul meg. Társadalmi szinten az engedékenység megjelenik a felcsigázott vágyakban és a mesterségesen kialakí­tott szükségletekben. Az uralmon lévíµ csoportok arra törekednek, hogy az államhatalmat is felhasználják saját vágyaik kielégí­tésére. A politikusok egymás után engedni kénytelenek a pénz csábí­tásának, hogy biztosí­thassák megválasztásukat és újraválasztásukat.
Az állam í­gy fokozatosan azok hegemóniája alá kerül, akik a legnagyobb árat hajlandók érte megfizetni. Akik a legtöbb pénzzel rendelkeznek, egyben a vágyakat és azok kielégí­tését is meghatározzák. A
pénzvagyon-tulajdonosok, hogy biztosí­tsák a maguk számára a hatalmon való maradást, elíµsegí­tik a zabolátlan, korlátokat nem ismeríµ vágyak kialakí­tását, majd pedig azok minden elképzelhetíµ módon való kielégí­tését. A pénzvagyon- tulajdonosok tisztában vannak azzal, hogy ha az emberi vágyakat át tudják alakí­tani pénzügyi tranzakciókká, a mindennapi adásvétel tárgyaivá, akkor végsíµ soron a döntést is magukhoz ragadták. Egyes ideológusok úgy képzelték, hogy a szocializmus a nemek emancipációjához, a teljes nemi szabadsághoz, a határokat nem ismeríµ szexuális szabadság pedig a szocializmushoz vezet. Ezek az ideológusok tévedtek, mert a kamatkapitalizmus sokkal alkalmasabb a szexuális vágyak felkeltésére. A forgalomra, a fogyasztásra és a pénzzel való nyerészkedésre épülíµ rendszerével hatékonyabban képes felcsigázni, és zabolátlanná tenni az emberi vágyakat, s pénzügyi-gazdasági uralma alá vetni a vágyai rabjává tett embert. így alakul át a szexuális szabadosság a politikai kontroll hatékony eszközévé.

Az 1990-es években a korlátaitól megszabadí­tott vágy és étvágy azt jelentette, hogy most már jelentíµs pénzügyi ellenszolgáltatást kértek olyasmiért, ami korábban pénz nélkül volt elérhetíµ. Az emberi élet szinte minden vonatkozása pénzre redukálódott, beleértve az emberi élet legintimebb és legbensíµségesebb szféráit is. Minden alárendelíµdött a fogyasztói társadalom valamilyen konkrét megjelenési formájának. A szabadság nevében pedig a legváltozatosabb módon kötötték gúzsba az embereket. Akik át akarták alakí­tani a társadalom szerkezetét és mí»ködését, jól tudták, hogy a kultúra totális szexualizálása közömbösí­ti, síµt megsemmisí­ti az egyházat és a keresztény értékrendszert, és egyben aláássa azt a köztársaságot is, amelynek politikai berendezkedése az egyes állampolgáron, annak szilárd erkölcsi értékrendszerén nyugszik. A vallásos hit felszámolásának egyik leghatékonyabb módszere a deviáns szexuális magatartás elterjesztése, általános normává tétele. Ha ez a deviancia válik a normává, akkor olyannyira meggyöngül az önkontroll, hogy az az embereket tetszés szerint formálható biomasszává alakí­tja át.

Eve Ensler darabjának tehát az igazi célja az élet normális rendjét kifejezíµ és fenntartó keresztény erkölcs gyökereinek az eltávolí­tása, és az új nemzedékek megfosztása hagyományaiktól, természetes erkölcsi táptalajuktól. Ennek a politikai következményei rendkí­vül súlyosak. Ha sikerül a níµk szexuális kultúráját megváltoztatni, akkor egész társadalmi értékrendszerük átalakul. Még a legszemérmesebb níµ magatartása is megváltozik tömeghatás eredményeként. Ha megtapasztalja, hogy más níµk is odafigyelnek az úgynevezett tilos dolgokra, akkor egyéni erkölcsi gátlásai könnyebben utat engednek az újfajta gazdasági jellegí» szexuális normáknak, amely szerint minden kapható pénzért. A szexuális szabadosság, ha a tömegszituációban megeríµsí­tést kap, fölébe kerülhet az önmegtartóztatásnak, az önuralomnak. A szexuális magatartás ilyen mértékí» átalakí­tása megváltoztatja az állampolgári magatartást is, és ez már közvetlenül összefügg a politikai hatalommal. Aki meg tudja határozni a szexuális normákat, az lényegében az államot is uralma alatt tudja tartani.

Az Egyesült íllamokban, az 1960-as években lejátszódott úgynevezett kulturális forradalom bizonyos tekintetben emlékeztet arra a kulturális folyamatra, amely a két világháború között a német nyelvterületí» társadalmakban végbement. Amikor a nemzeti szocialisták hatalomra kerültek Németországban, sok olyan személy emigrált Amerikába, akik lényegében háborút indí­tottak a keresztény értékrendszer ellen, elsíµsorban az amerikai katolikusok ellen. A katolikus egyház ellenezte az abortuszt és a fogamzásgátlást. Az 1960-as évek szexuális forradalma a háttérhatalom szolgálatában álló WASP-elit (White, Anglo-Saxon, Protestant) kulturális ellentámadása volt a katolikusok elíµretörésével szemben, amelynek az egyik jelensége volt az úgynevezett "baby boom", vagyis amikor rendkí­vül népes generációk követték egymást. A WASP-ok célja az volt, hogy a szexuális felszabadí­tás jelszavával rávegyék a níµket a fogamzásgátló szerek széleskörí» használatára. Ezzel szemben az 1990-es években már az volt az úgynevezett szexuális felszabadí­tás célja, hogy a níµk ne éljenek normális nemi életet, hanem önkielégí­tést folytassanak. Mindkét ”szexuális forradalomban” az volt a közös, hogy lányok-asszonyok egész nemzedékét tudták az elleníµrzésük alá vonni. Az elsíµ esetben ezt az elleníµrzést, legalább is a katolikus níµk vonatkozásában, az egyháztól vették el. A katolikus egyház politikai ereje jelentíµs részt ugyanis azon nyugodott, hogy a katolikus családok nagy létszámúak voltak és a katolikus közösségek demográfiailag dinamikusan fejlíµdtek. A katolikus egyház ezt a küzdelmet Amerikában elveszí­tette. Ma már nem arról van szó, hogy gyöngí­tsék a katolikus egyházat, hanem arról, hogy azok a lányok és asszonyok, akik a fogamzásgátló tablettákon élnek, pénzügyileg és szexuálisan is egyre nyí­ltabban kizsákmányolhatóak, és egyre gátlástalanabbul ki is zsákmányolják íµket.

Ha az erkölcsi rend az elfojtásra alapozódik, akkor ami ésszerí» az a formális logika szerint egyben elnyomó, elfojtó is. Ha az ésszerí»ség elnyomást jelent, akkor az ember csak irracionális módon válhat szabaddá. Ha pedig irracionálissá válik, akkor már csak alacsonyabb-rendí» lelki struktúrái és ösztönei hajtják, vágyai, impulzusai és szenvedélyei veszik át személyiségén belül a vezetíµ szerepet. Amikor pedig a szenvedélyek veszik át az irányí­tást, az adott személy többé nem teljesen ura sem önmagának, sem tetteinek. így a szabadság az ellentétébe csap át és a modern szolgaságnak, síµt a rabszolgaságnak egy formájává válik. Akik ezt a fajta önfegyelem és felelíµsség nélküli, keretein túlfeszí­tett szabadságot – szabadosságot - szorgalmazzák, akár tudatosan teszik ezt, akár nem, a társadalmi alávetés, a szolgaság egyik formá

[ Módosítva p febr 26 2010, 12:37 ]
Vissza az elejére
Ernő
szo febr 13 2010, 05:50

Regisztrált tag #1
Regisztrált: sze jún 23 2010, 03:46
Üzenetek: 4
í‰s egy újabb eszmefuttatás.
í‰rdekes.
Vissza az elejére
Peety
cs jún 10 2010, 07:38
Regisztrált tag #9
Regisztrált: sze jan 20 2010, 02:57
Üzenetek: 664
A H1N1-összeesküvés leleplezése folytatódik: mindenkit lefizetett a gyógyszermaffia

Egy évvel ezelőtt minősí­tette világjárványnak a WHO az AH1N1 ví­rus terjedését. A British Medical Journal (BMJ az egyik legtekintélyesebb orvosi lap) és a londoni The Bureau of Investigative Journalism (a tényfeltáró újságí­rás hivatala) közös riportja azt állí­tja, hogy a deklaráció a kihirdetésekor és az azóta begyűjtött tapasztalatok fényében is indokolatlan volt.

„Az AH1N1 betegség elérte azt a szintet, amitől már világjárványnak nevezhető” – tette közzé álláspontját a betegségről Margaret Chan, a WHO főigazgatója 2009. június 11-én. Egy évvel a történtek után egyre több szakértő látja úgy, hogy az a nap nem egy új világjárvány, hanem egy világméretű összeesküvés nyilvános startja volt.
A konspiráció – ha valóban arról van szó – persze nem tavaly kezdődött. A WHO tí­z évig készült a nagy influenza-pandémiára, és közben a gyógyszeripar is gőzerővel munkálkodott az „univerzális” ví­rusgyógyszerek engedélyeztetésén, hogy ha majd járvány kitör, a hirtelen felfutó keresletet ki lehessen elégí­teni. A BMJ í­rása azt állí­tja, hogy a kétféle igyekezet látványosan összeért, miközben a folyamatból mindvégig hiányzott az átláthatóság, amit az érintett vállalatok a maguk javára ki is használtak. A cikk szerint a Roche és a GlaxoSmithKline nemcsak a WHO-nál képviselte hatékonyan a saját érdekeit, hanem a gyógyszereik (Relenza és Tamiflu) engedélyezése során is. A Tamifluval szemben az amerikai szakhatóságnak, az FDA-nak rengeteg kifogása volt, mivel a gyógyszer a vizsgálatokban alig bizonyult hatékonyabbnak a placebóknál. A Relenza nem volt elég ütőképes a súlyos szövődményekkel szemben. Végül azonban az FDA és az Európai Gyógyszerügynökség is megváltoztatta eredeti, elutasí­tó álláspontját, és mindkét döntésben szerepük volt olyan szakértőknek, akikről utóbb kiderült, hogy az emlí­tett gyógyszergyárak fizetési listáján is szerepelnek.
Hasonló módon történt a cikk szerint a WHO meggyőzése is. A világjárvány kihirdetéséről egy 16 tagú bizottság döntött, ennek összetételét azonban máig nem hozták nyilvánosságra. A végső döntést egy olyan iránymutatás alapozta meg, amelynek influenza-szakértő szerzője korábban a Roche-tól és a GlaxoSmithKline-től is kapott dí­jazást.
– A WHO állásfoglalásában – amelyek nyomán a kormányok döntéseket hoztak az oltóanyagok és az antivirális gyógyszerek beszerzéséről – nyoma sem volt a bizonytalanságnak. Pedig annak a prognózisnak, hogy legalább 2 milliárd fertőzött lesz, nem volt tudományos alapja – fogalmazott a lap kérdésére Gerd Gigerenzer, a Max Planck Intézet kutatója.
A BMJ cikkének következtetése szerint a világ kormányai egy bizonytalan szakmai alapokon álló, nagy valószí­nűséggel üzleti érdekektől is befolyásolt WHO-nyilatkozat alapján halmoztak fel hatalmas készleteket nem meggyőző hatású ví­rusgyógyszerekből, illetve hatékony, de jó eséllyel fölösleges oltóanyagokból. Mindebből – a JP Morgannek a cikkben idézett számí­tásai szerint – mintegy 10 milliárd dollárnyi profit keletkezett a gyógyszeriparban. Ezt immár nemcsak a sajtó sokallja, hanem – az influenza-összeesküvéssel kapcsolatban megindí­tott vizsgálatok tanúsága szerint – az Európai Bizottság, az EP, a francia szenátus és az Egyesült Királyság miniszterelnöki hivatala is.

[ Módosítva cs jún 10 2010, 07:40 ]
Vissza az elejére
nordi
cs jún 10 2010, 10:32
a ' r e b e l l i s

Regisztrált tag #4
Regisztrált: h jan 11 2010, 02:14
Üzenetek: 960
...szerintem csak egy mezei átverés volt,hogy elterelje vmiröl a figyelmet, persze a résztvevöknek is megvolt a maga haszna (eladták a placebot jo pénzért) nathant hónapokig kezelte az agykurkász ,mert beledilizett abba ,hogy nem ö találta ki !he !he
Vissza az elejére
Peety
cs jún 10 2010, 12:39
Regisztrált tag #9
Regisztrált: sze jan 20 2010, 02:57
Üzenetek: 664
XDDD !bh

[ Módosítva cs jún 10 2010, 12:40 ]
Vissza az elejére
 

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System