+ A | - a | Visszaállít
2010. okt.
21
  Ufójelenségek a Bibliában - Tűzszekerek az égben: Illés prófétától a Fehér Házig
Kategória: UFO-k és földönkí­vüliek - Közzétette: Ernő
Nagyvárosok felett több ezer szemtanú láttára feltűnő fényes gömbök, repülőtereken vészhelyzetet okozó ismeretlen járművek, megdöbbentő égi jelenségek. Az elmúlt hónapokban sorra érkeztek hí­rek rejtélyes esetekről, amelyek közül nem mindegyikre született egyértelmű természetes magyarázat. A szakértők és a média mellett az utóbbi időben már a teológusokat is foglalkoztatják az ufójelenségekként emlegetett események.

Titokzatos, apró repülő tárgyak állí­tották le a forgalmat Manhattanben október 13-án. Több ezer New York-i állt meg az utcán az égre mutogatva, ahol ezüstösen fénylő pontok sokasága lebegett a járókelők feje fölött, mintegy másfél kilométer magasságban. A jelenséget kamerák is megörökí­tették, sőt az ABC televí­zió egyik stábja élőben jelentkezett be a helyszí­nről. A rendőrség és a Szövetségi Repülési Hatóság nem tudott magyarázatot adni a több mint 45 percig tartó különös látványra.

Ugyanaznap éjjel a texasi El Pasóban hasonló, de kivilágí­tott pontok jelentek meg az égen, amelyek szabályos alakzatba rendeződtek.

Szeptember 11-én a kí­nai Belső-Mongólia tartományban zártak le egy repülőteret annak megelőzésére, hogy az utasszállí­tó gépek ufóba ütközzenek.
A szemtanúk szerint az égen ragyogó fény jelent meg mintegy négy kilométerre Paotou repülőterétől, majd hirtelen eltűnt. Három sanghaji, illetve pekingi járatnak a repülőtér fölött kellett köröznie egészen addig, mí­g az ufónak vélt jelenség eltűnt a légtérből, két másik járatnak pedig máshol kellett leszállnia.

Az utóbbi időben nem ez volt az első eset, hogy zsúfolt nagyváros fölött észleltek különös égi jelenséget. 2009. de -cember 18-án egy hatalmas piramis formájú tárgyat filmeztek le Moszkvában a Kreml fölött, mí­g két hónappal korábban egy még gigantikusabb, kör alakú jelenség tűnt fel az orosz főváros egén.

2007 márciusában egy éjszaka számos, új-Delhi fölött repülő pilóta jelezte a forgalomirányí­tóknak, hogy valami furcsát észlelt. Az egymástól független jelentések szerint mindannyian egy narancssárgán izzó tűzgömböt láttak a levegőben. Az ismeretlen tárgy a radarképek alapján átrepült az indiai főváros felett, alig két kilométerre a miniszterelnök rezidenciájától.

Az illetékesek elmondták: szokatlan, hogy egyszerre több mint tí­z pilóta jelentsen egy esetet, mivel a gépek a sűrű forgalom ellenére elég távol repülnek egymástól ahhoz, hogy kevés alkalmuk legyen egymást meglátni. A felvetődött magyarázatot, miszerint rövid hatótávolságú pakisztáni rakéták tesztjének lettek volna tanúi, kizárja, hogy az aznap valóban folyó rakétatesztelés a nap másik szakában, nagy időkülönbséggel zajlott.

Washingtonban 2005. április 27-én kiürí­tették a Fehér Házat, miután egy ismeretlen repülő tárgy belépett az épület körüli tilalmi zónába. Bush elnököt egy föld alatti bunkerbe menekí­tették, Cheney alelnököt pedig egy másik védett helyszí­nre.

Hivatalos magyarázat nem született a riadóra, amelyet rövid idő után lefújtak. Szeptember 11-e után ez volt az egyetlen alkalom, hogy a titkosszolgálat evakuálta az elnököt.

Intenzí­v vizsgálatok

Az angol UFO kifejezést az amerikai légierő alkotta meg 1952-ben az azonosí­tatlan repülő tárgyakra. Bár a múltból is maradtak feljegyzések ilyen jelenségekről, nagyobb számban a második világháború után figyeltek meg és részben dokumentáltak is azonosí­tatlan repülő tárgyakat. A legtöbb esetben sikerült igazolni, hogy a megfigyelt eseményt mi okozta vagy okozhatta: meteorológiai ballonok, természeti jelenségek, meteorok, katonai kí­sérletek - ezek a leggyakoribb magyarázatok az ismertetlen égi jelenségekre.

A statisztikák szerint a bejelentések 95 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. A médiaérdeklődés és a témával kapcsolatos népszerű filmek miatt sok hamisí­tás és szélhámosság is napfényre került.

A fennmaradó mintegy 5 százalék azonban évről évre egyre nagyobb számú esetet jelent, különösen azóta, hogy a digitális képrögzí­tési technológia mindenki számára elérhetővé vált. Az utóbbi években egyedül Nagy-Britanniában havonta több száz észlelésről számolnak be (lásd keretes cikkünket), de hasonló tapasztalatokról számolnak be a Föld különböző pontján élő emberek is.

1947 óta több nagyszabású kormányzati vizsgálat indult a jelenségek kivizsgálására, többek között az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és a Szovjetunióban is. Időközben a jelentések egy részét feloldották a titkosí­tás alól, amelyek ugyan nem szolgáltattak egyértelmű bizonyí­tékot vagy cáfolatot az ufójelenségekre, az kiderült belőlük, hogy a hivatalos szervek időt és pénzt nem kímélve összegyűjtötték és elemezték az észleléseket.

A beszámolók közül sok nem lai kusoktól, hanem pilótáktól, asztronautáktól és csillagászoktól származott, akik elég pontos leí­rásokat adtak a megfigyelt jelenségekről.

Egy idén nyáron nyilvánosságra került 5000 oldalas brit dokumentumgyűjteményből kiderült, hogy a brit kormány az ötvenes években hetente kért és kapott jelentéseket "ufóügyben" a hí­rszerzési szakértőktől. Az ufók megfigyeléséről szóló adatokat specialisták dolgozták fel, de sokszor kormányzati szinten is foglalkoztak ilyen kérdésekkel.

A második világháború idején például maga a miniszterelnök, Winston Churchill döntött arról, hogy ötven évre titkosí­tsanak egy azonosí­tatlan repülő tárgyról szóló megfigyelést, amelyről a Királyi Légierő (RAF) bombázó pilótái számoltak be, akik fotókat is készí­tettek, de ezek ma már nincsenek meg. Churchill a feljegyzések szerint azzal indokolta az intézkedést, hogy meg akarja előzni a „tömegpánikot". A RAF pilótái által állí­tólag megfigyelt ufóról a BBC szerint még Eisenhowerrel is tárgyalt a brit miniszterelnök.

Vatikáni teória

Az a lehetőség, hogy az ismeretlen repülő tárgyak egy része földön kí­vüli eredetű, nemcsak politikusok és tábornokok, hanem a teológusok számára is komoly kihí­vást jelent. Mivel az ufókérdés az ezoterikus, New Age-jellegű vallások egyik kedvenc területe, a keresztény egyházak általában kerülték (és részben ma is kerülik) az "idegenek" témáját, meghagyva azt a parafenomének és obskúrus ufókutatók specialitásának.

2009-ben azonban a Vatikánban ötnapos konferenciát tartottak az élet eredetéről, a földön kí­vüli élet lehetőségéről és az ezek által felvetett teológiai kérdésekről.

A konferenciára több mint harminc csillagász, fizikus, biológus és más tudós érkezett az Egyesült Államokból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, Svájcból, Olaszországból és Chiléből, köztük sokan nem katolikusok.
A tudományos találkozón olyan bonyolult kérdések is szóba kerülte, hogy ha valóban léteznek földönkí­vüliek, ők is megváltásra szorulnak-e. José Gabriel Funes csillagász-pap, a Vatikáni Csillagvizsgáló igazgatója szerint "ha léteznek földön kí­vüli lények, nem biztos, hogy szükségük van a megváltásra... Elképzelhető, hogy teljes barátságban maradtak teremtőjükkel, í­gy nem követték el az eredendő bűnt".

Egy másik felvetés szerint azonban nem egyértelmű a földön kí­vüli lények bűntelensége, hiszen egyes beszámolók szerint idegenek különböző ufókatasztrófákban meghaltak, í­gy mégis érvényes rájuk az eredendő bűn következménye.

Fényemberek az űrből

Ha az ilyen bonyolult kérdésekre a bizonyí­tékok hiányában nem is lehet választ adni, az egyértelmű, hogy a Biblia világképétől nem idegen a földön kí­vüli lények létezése. Maga Jézus jelentette ki, hogy „én onnét felül való vagyok; ... nem vagyok e világból való"

(János evangéliuma 8,23) Taní­tványai is földön kí­vüli emberként látták őt, aki az igazi világosságot hozta el a sötétség uralma alatt álló látható világba. Amikor a feltámadása után befejezte a földi szolgálatát, Jeruzsálemből az evangélium leí­rása szerint az ég felé távozott el, azzal, hogy onnan fog majd vissza is térni.

A Szentí­rás beszámol számos más földön kí­vüli lény földi látogatásáról is. Közülük nem mindenki érkezett pozití­v szándékkal. A Teremtés könyve beszámol "Isten fiairól", akik házasságra léptek földi nőkkel. Ezeket a lényeket már az ószövetség idején bukott angyalokkal azonosí­tották. A Biblia szerint az emberekkel való kapcsolatból "óriások" (nefilim) születtek, akik "hí­res-neves emberek" voltak. Vannak, akik ezeket a félistenszerű lényeket a különböző népek mondáiban szereplő héroszokkal azonosí­tják. Megjelenésük nyomán a Föld megtelt gonoszsággal, ami egy idő után kiváltotta Isten í­téletét, az özönvizet.

Ennél több történet olvasható arról, hogy Istentől érkeztek angyalok (szó szerint: küldöttek), akiknek a megjelenését általában - bár nem mindig - természetfeletti jelenségek kí­sérték. Ilyen rendkí­vüli esemény volt, amikor az exodus után a Sí­nai-hegyen Mózes megkapta Istentől a parancsolatokat tartalmazó kőtáblákat. Az egész hegyet füst és fényár vette körül, földrengések és hangos kürtszó kí­séretében. A látványról a szemtanúk tudták, hogy nem természetes eredetű, mivel hallották közben Isten hangját, amint Mózessel beszélt.

Az intelligens természetfeletti erő (se khí­na) jelent meg a pusztában Mózesnek, amikor a csipkebokor tűzburkából Isten megszólí­totta, és a vándorlás során is ez kí­sérte a zsidókat. A tűz és füstoszlop a Talmud szerint a honfoglalás után a frigyládában összpontosult, és a Szentély elpusztulása után sem távozott el teljesen a földről.

Más esetekben emberi formában jelentek meg a küldöttek, akikről időnként csak akkor vették észre a bibliai szereplők, hogy nem földi lények, amikor rendkí­vüli jelenségek közepette eltávoztak. Sámson szülei előtt egy ilyen lény jelent meg, aki miután elmondta üzenetét, „csodadolgot cselekedék Manoahnak és feleségének szeme láttára: Tudniillik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az úrnak angyala" (Bí­rák könyve 13,20).

Még különlegesebb látvánnyal szembesült Dániel próféta Babilónban, amikor hirtelen egy ragyogó lény jelent meg előtte: „egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. í‰s teste olyan mint a társiskő, és orcája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércnek szí­ne, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. ... Látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem marada bennem, és orcám eltorzula, és oda lőn minden erőm" (Dániel könyve 10). Egy ilyen találkozást ma valószí­nűleg harmadik vagy negyedik tí­pusú találkozásnak í­rnák le az ufókutatók.

Volt, amikor nemcsak egy vagy néhány ember látta a földön kí­vüli lényeket, hanem egy egész sokaság, mint például a jeruzsálemi Bethesda-tavánál. „Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: aki tehát először lépett bele a ví­z felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt." (János evangéliuma 5,4) A jelenlévők nyilvánvalóan érzékelték a természetfeletti látogató jelenlétét, aki által a tó vize univerzális gyógyí­tó hatást közvetí­tett az első beteg számára, aki belelépett.

Lángoló szekerek

A földön kí­vüli küldöttek időnként repülő eszközökkel jelentek meg a Földön. A legismertebb Illés szekere, amelyen a próféta eltávozott a Földről. „...í­mé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. í‰s felméne Illés a szélvészben az égbe". (Királyok II. könyve 1,11) A leí­rásban szereplő „szekér" héberül „rechev-és", vagyis „tűz szekere", mai fogalommal ismeretlen repülő eszköznek is nevezhetnénk.

Szintén számunkra ismeretlen repülő tárgy jelent meg Ezékiel prófétának is. "...és í­mé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből". (Ezékiel könyve 1,4) Az itt szereplő "izzó érc" héberül "hasmal" (a görög nyelvű í“szövetség, a Szeptuaginta "élektrón"-nak fordí­tja), innen veszi a modern héber nyelv az "elektromosság" ("hasmal"), illetve a "villamos" ("hasmalit") szavait. Mindez arra utal, hogy Ezékiel héber szövege konkrét járművekre, valóságos dolgokra vonatkozik. Az ezékieli látomásban szereplő szekér és az ezeket kí­sérő kerubok felszí­ne fényesre polí­rozott rézhez hasonlí­tott, tehát fémből valónak látszott (Ezékiel könyve 1,7). A Bibliában ugyanilyen időnként az angyalok szeme, arca vagy látványa is. A leí­rásban később olvasható "égő üszög" a héberben: "tűz [szén] parazsaihoz hasonló, amely lángol, mint a fáklyák/villámok látványa, ide-oda jár az élőlények között, és a tűz fénye [látható], a tűzből pedig villám jön ki" (1:13). Ezt is könnyen ufójelenségként í­rná le egy mai szemtanú.

Ezékiel a látomása során természetfeletti módon közlekedett is. "...esék reám ott az úr Istennek keze. És látám, és í­mé vala mintegy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala mint a fényesség, mint az izzó érc. És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe..." (Ezékiel könyve 8,1-3)
A természetfeletti helyváltoztatás (mai fogalommal teleportálás) során a zsidó próféta több mint ezer kilométert tett meg, Babilónból Jeruzsáelmig. Hasonló - bár rövidebb - utat tett meg az újszövetségi időkben Filep evangélista is, miután a Szentlélek ereje elragadta a Gázába vezető útról a mintegy negyven kilométerre lévő Azótusba.

(Az összeállí­tásban közreműködött Finta Szilvia, Lukács Ibolya Anna, Ruff Tibor)

Oszd meg:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

Hírkategóriák