Oldal:   <<        >>  
Moderátorok: nordi, fulldragon, Ernő, horpad, Róza
Szerző Üzenet
Solyom
k aug 14 2012, 07:47
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011 Február 6Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœzenet az Alfa űrhajóról!

A parányi mikrorészecskék, melyek benépesí­tik a mikrokozmoszt, eltörpülnek attól, amik a kozmoszhoz (makrokozmoszhoz) képest a csillagok és bolygók. A régi mondást idézve: „ahogy fenn, úgy lenn”, bár ezt is mondhatnánk: „ami a makrokozmosz szintjén történik, az következik be a mikroszkopikus szinten is, vagy legalábbis valami hasonló.

Hasonló módon, közületek azok, akik eltitkolt [okkult] irodalmat tanulmányoztak, ezt tudni fogják – dolgok, melyek a három dimenziós fizikai sí­kon történtek, már megtörténtek asztrálsí­kon, röviddel azelőtt, mielőtt anyagi formát öltenek [materializálódnak] a fizikai világban. Ezek a jelenségek, melyekkel bí­rtok időnként, amikor azt hiszitek, hogy megéltetek egy helyzetet, mely épp akkor fordult elő, amelyet ti „déjá vu”-nek hí­vtok.

Az éjszaka során, mialatt alszotok, asztráltestetek, a többi finomtesttel együtt, elhagyja a fizikai testet, mely katatón, vagy vegetatí­v állapotban marad, mintha a „halál édes álmában” pihenne – és elmegy különböző helyekre, ahol folytatjátok tanulási folyamatotokat, vagy szolgálatotokat.

Lehet, hogy észrevettétek, hogy az idők során, különösen az elmúlt hónapokban, több ember csatornázza üzeneteinket. Valami, mely egy jelentéktelenebb és nagyon ritka jelenségként kezdődött, növekedett egy pontig, hogy ma, 2011 elején, az emberiség számos médiummal, csatornával, szónokkal, eszközzel rendelkezik, vagy ahogy jobban kedvelitek hí­vni, emberekkel, akik elhagyják testüket, abbéli szolgálatban, hogy felajánlják magukat közvetí­tőként, azért, hogy minden információ, amit át akarunk adni, hatékonyan és gyorsan hozzáférhetővé váljon a hí­reinket olvasók mindegyike számára.

Már előrebocsátottuk ezt előző üzeneteinkben, és most meglátjátok az igazságot a csatornázók számának exponenciális növekedésében. Ez nem lehetne másképpen, ahogy megteszitek kvantum ugrásotokat egy kifinomultabb dimenzió felé, valami felé, ami már úton van – habár nem drasztikusan, hanem fokozatosan – ahogy egyre több ember fejleszti ki a képességet, hogy felvegye Velünk a kapcsolatot telepatikusan.

A telepátia egy minőség, mely kifejlődik, ahogy az emberi lény felel bizonyos vezér mintákra, és alap testei (fizikai, éteri, asztrál / érzelmi, gondolati és kazuális) kifinomultabbakká válnak. E finomodás és a könnyebbé / fényesebbé válás fokozatos folyamata miatt, az ember kifinomultabb testei szintén egy magasabb állapotba történő felemelkedést tapasztalnak meg.

Végül, ha egyszer az emberi lények minden teste felemelkedett (ez a Felemelkedés [vagy Mennybemenetel] folyamata, és nem valami más), akkor az ember egy magasabb dimenzióban lesz található egy kényszer nélküli / spontán és természetes formában.

Ez lesz az eredménye saját fejlődési fáradozásaitoknak; egyáltalán nem fogunk közbelépni. Az érdem a tiétek lesz, és ez igazán gyönyörű, mely megadja az értékét és jelentőségét teljesí­tményeteknek!

Amit tesztek napközben, mialatt éber állapotban maradtok, együtt azzal, ami éjszaka történik finomtesteitekkel, az, ami előre fogja hajtani lelketeket arról a helyzetről, ahol voltatok többé-kevésbé statikusan évszázadokon, sőt még évezreden át, egy új helyzetbe, ahol nagyon hamarosan élni fogtok. Ne feledjétek, hogy multidimenziós lények vagytok, és nem kizárólag a formák fizikai sí­kján éltek.

Mindnyájan közületek, akik hasonló élményeket élnek át, ha nem azonosakat, amikor megtettétek a felemelkedés lépését, mely megtörténik a planetáris változás e korában, mindenkinek sikerül elmozdí­tani Gaia-t, drága Anyátokat az új Föld dicsőséges állapota felé.

Már elmondtuk előző közleményeinkben, hogy közülünk senki sem ismeri bizonyossággal a dátumot, amikor ez az evolúciós ugrás, melyben a bolygó [új] emberiségeként éltek, mikor lép hatályba. Azonban egy dolgot igenis tudunk, nevezetesen, hogy az átmenet a régi Földtől az új Emberiségbe sikeresen lesz végrehajtva, és nem történhet másképpen, amikor az Isteni Teremtő megparancsolta, hogy ez lesz a sorsotok.

Imádkozzunk együtt, hogy e dimenziós elmozdulást [változást, váltást] az ember nevében ezt a páratlan lelki [spirituális] teljesí­tményt nagyon hamarosan megengedjék!

Béke és Szeretet

Forrás: Sohin parancsnok

Csatorna: Kris Won

Magyar fordí­tás: Clarissa - Tudatosság

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Ship, February 6, 2011

February 6, 2011

Greetings, from Alpha Spaceship!

The tiny microparticles that inhabit the microcosm are in minuscule form what the stars and planets are to the cosmos (macrocosm). To quote the old adage: "As above, so below", although we could also say: What occurs at the macrocosmic level, also occurs at the microscopic level, or at least something similar.

In a similar way, and those of you who have studied occult literature will know this, things that happen in the three-dimensional physical plane have already occurred a short time before in the astral plane, before it materializes in the physical world. These are the sensations that you have on occasion when you believe to have lived a situation that has just occurred, what you call "déjÅ• vu".

During the night, while you sleep, your astral body, along with your other subtle bodies, leave the physical body that remains in a catatonic or vegetative state, as if to rest the 'sweet sleep of death' - and go to different places where you continue your process of learning or being of service.

You may have noticed that over time, particularly in recent months, more people are channeling our messages. Something that started as a minor phenomenon and very rare, has been increased to the point that today, at the beginning of 2011, humanity has many mediums, channels, speakers, tools, or as you prefer to call it, people who leave their bodies in the service to offering themselves as transmitters so that all the information we want to deliver, effectively and quickly becomes available to all of the readers of our communications.

We already anticipated this in previous messages, and you are now seeing the truth in that the number of channelers is growing exponentially. And it could not be any other way, as you make your quantum leap towards a more subtle dimension, something that is already underway--although not drastically but gradually--as more and more people are developing the ability to contact Us telepathically.

Telepathy is a quality that is developed as the human being responds to certain patterns of conduct and its basic bodies (physical, etheric, astral/emotional, mental and causal) become more subtle. Because of its refinement and gradual process of becoming lighter, the more subtle bodies of man are also experiencing a rise to a higher state.

Lastly, once all the bodies of human beings have ascended (this is the process of Ascension and not something else), then man will be found in a spontaneous and natural form in a higher dimension.

And that will be the result of your own evolutionary effort; we will not have intervened at all in it. The credit will be yours, and that's really beautiful and what gives value and relevance to your achievement!

What you do during the day, while you remain in the waking state, together with what takes place during the night with your subtle bodies, is what is going to drive your soul, from the position where you have been more or less static for centuries or even milennia, to the new situation in which you will live very soon. Do not forget that you are multidimensional beings and that you do not live solely on the physical plane of forms.

All of you who are living through a similar experience, if not identical, when you have taken the ascension step that is occurring in these times of planetary change, will all manage to shift Gaia, your dear Mother, towards the glorious state of the New Earth.

We have said in our previous statements that none of us knows with any certainty the date when this evolutionary leap in which you live as [a new] humanity of the planet will become effective. But we do know one thing, namely that the transition from the old Earth to the New Humanity will be performed successfully, and it can not happen differently, when the Divine Creator has decreed that this will be your destiny.

Let us pray together that this dimensional shift, this supreme spiritual achievement on behalf of man, is granted very soon.

Peace and Love

Source: Commander Sohin

Channel: Kris Won

Translators: Gloria, Steve

* Galactic Channelings

Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 07:51
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa Spaceship, 1 March 2011 Kris-Won1 March 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

Note by KrisWon: I sat in front of my laptop to begin a new channeling from Commander Sohin, that we usually do on Sundays; but after waiting a while and finding myself in a profound inner meditation, Salomé, a regular acquaintance of mine who has been sending me telepathic messages for a few years now, is in a small ship orbiting the Earth in a mission along with four partners, two men and two women, tells me that Sohin is busy in that moment with an urgent task, she tells me it has to do with the blocking that They do of the aggressive acts from those in darkness. I ask her if she graciously accepts to star in this Sunday’s channeling. We will see what happens)

Greetings to all human beings who read this message. We greet you, us, your cosmic brothers and sisters, who have come to back you up and give you our support in the current moments of planetary transition.

Yes, it’s true, I know Cristian very well, although he doesn’t remember the encounters between us and him consciously, because it’s better this way for the moment.

We have been contacting him for several years, during which we have been preparing him, molding him and working over his subtle centers, especially for telepathic reception, as he would need it for his work of mental reception with all of us.

Some more of you are being worked on likewise, mainly in the functional reactivation of the pineal gland, which is the antenna that your physical body has to receive the mental impulses coming from other minds.

It is precise that our work is developed step by step and during successive ‘interventions’ that normally take place while our contacts are asleep.

These alterations that we do in your pineal gland, as well as other centers in your body, some of them also in your etheric body, in the circular and rotating energy centers that you call chakras, if they were done in only one session this could produce severe damages, which is why it becomes necessary to act on them in a spaced out way and following certain guidelines.

In a near future, these interventions on your physical and etheric bodies will be done on all humanity, and their DNA chain will be conveniently modified, so that your physical bodies are always healthy and not so prone at contracting illnesses as you are now, because as a general rule, and due a diet that is deficient and polluted by your own chemical products, your immune systems do not have the effectiveness one could expect.

The human race of this planet will be, with our intervention, propelled towards the obtainment of a perfect physical body, and I don’t mean the achievement of physical beauty at all.

In this sense, you are being manipulated by the cosmetic and pharmacological industry, which constantly bombards you with subliminal messages to make you keep an unhealthy obsession with keeping your body beautiful, because they want to make you believe that you are worth for the physical appearance that you have.

But the truth is, what you must do is keep your body healthy, without the adulterated need to remain beautiful at every age.

Each age has its own charm and beauty is purely within, it is not based on more or less wrinkles in the skin or not having an ounce of fat on the body.

If obesity is very harmful, this is true, you mustn’t reach a point that you are obsessed in this way if you have a few extra kilos or if you have a few wrinkles on your face.

First take care of being happy, of breathing deeply several times a day, if it’s possible fresh air from the country, to keep a peaceful and inner calm state; this is much more important.

When you are calm within, you will also manifest that peace in your bodies in a natural way and without the need of losing valuable hours of your precious time going to gyms, saunas or beauty parlors.

Set, first, a goal to reach in your life that is worthy, don’t walk blindly through life.

And when this is set, walk with decision avoiding all obstacles with the security that you will sort through them, with intelligence, making use of your talents and skills.

And last, I advise all readers to not spend so much time in front of the TV.

Pick programs that you will watch and be selective with the time you dedicate to watching them, as the mental food with which you feed your minds is as or more important than the physical food you ingest with your mouth.

Us, visitors from our worlds and planes, will be able to help you efficiently if you also help yourselves.

Take note of this advise, and don’t discard them as the person who reads the news of the day and the forgets them.

Be consequent with all your acts, weigh your decisions well and don’t act lightly, because in the present there’s much at stake.

Greeting you with much love and spirit of fraternity,

Salomé

Channel : Kris-Won

* Galactic messages

* Galactic messages /gépi fordí­tás/
Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 07:56
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011 Március 8Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœzenet az Alfa űrhajóról!

Sohin vagyok, a Csillag Űrhajó "Alfa Centaurus" parancsnoka, a parancsnokságom alatt van 348 embernyi legénység, beleértve tisztviselőimet, azokat, akik látogatóba jöttek (átmeneti látogatók), és a legénység tagjait, akik szokásos küldetésükként utaznak rendszeres alapon bolygótok felszí­nére, azért, hogy véghezvigyenek feladatokat, melyek magában foglalják a mintavételt és a szennyeződéstől történő megtisztí­tását / sugárzásmentesí­tését [dekontaminálását] óceánotok ví­zének és más pontoknak a Földön, ott, ahol kormányaitok némelyike elásta - egy jottányi lelkiismeret nélkül - a roppant szennyező radioaktí­v anyagokat Gaia altalajába.

Gaia szerető í‰desanyátok, és el kell fogadnia mindezen tudatlan és erkölcstelen magatartást fajotok néhány vezetőjétől, akik saját tudattalanságukban nem bí­rálták a szörnyű és égető hatásait Gaian e radioaktí­v anyagok elhelyezésének az altalajba, néhány országban azon megvesztegethető, korrupt befolyásos személyiségek által irányí­tva, akik eladják magukat - általában pénzügyi - előnyökért cserében.

Azonban mondjátok meg nekem, mi a célja e gazdasági nyereségnek, vagy politikai pártfogásnak ezen alattomos vezetők számára, akiket önző indí­tékok hajtanak, ha ez jelenti erdeitek elpusztí­tását a korlátlan fakitermelés miatt - melyek közül néhány ezeréves - az óceánjaitok és tengereitek szennyezését, vagy a nukleáris fegyverek felrobbanását, melyeket "tesztek" levezetésének kifogása alatt robbantanak fel azért, hogy megóvják a nemzeti biztonságot?

Gazdasági vagy politikai ellenszolgáltatások természeti környezetetek elpusztí­tásának árán? Igazán megéri beszennyezni földeteket és óceánjaitokat némi adományozott előnyért cserébe néhány olyan ország részéről, melyeket lelkiismeretlen vezetők vezetnek?

Nem, azt hiszem, nem, és tudom, hogy közületek senki sem hiszi, hogy megéri szükségtelen kárt okozni a bolygónak, mely menedéket ad számotokra.

Amikor Első í‰rintkezésünk megtörténik, kiképzünk majd titeket az alternatí­v energiaforrások használatára, mely mentes bármilyen szennyező anyagtól, melyet gyáraitokban és erőműveitekben állí­tanak elő például, és ily módon nem kell helyeket felkutatnotok, hogy elássátok ezeket az erősen szennyező hulladék anyagokat az altalajban, vagy a ví­z alá.

Tisztázni akarom számotokra, hogy ezen vezetők tudattalansága sok munkát ad számunkra, azonban még ezután is, szí­vünkből végezzük ezt, azért, hogy enyhí­tsük Gaia szenvedéseit, látván, hogy az ember hogyan szennyezi fizikai testét (Gaianak).Ezek a radioaktí­v anyagok ezer évig hátramaradnának a bolygó altalajában, ha nem távolí­tanánk el maradványaikat, és nem szállí­tanánk át ezeket Anya Űrhajónkra, ahol alkalmazzuk technológiánkat, hogy semlegesí­tsük és átalakí­tsuk nem szennyező elemekké, mivel megsemmisí­teni őket teljesen lehetetlen, csupán átalakí­tani lehet, viszont elpusztí­tani nem, ahogyan azt a Föld tudósai jól tudják.

Nos, ez az egyik leglényegesebb elvégzendő dolga Csillag Űrhajónknak.

Az elkövetkező években közületek sokaktól fogjuk azt kí­vánni, hogy dolgozzon akár ennek az űrhajónak, vagy más űrhajóknak a fedélzetén olyan feladatokat ellátva, melyekre jól kiképzünk titeket, ezt tudom.

Ez okból kifolyólag, legénységünk, csakúgy, mint más Anya Űrhajó és egyéb kisebb űrhajó legénysége különböző bolygókról és csillagrendszerekről származó személyekből áll, akik viszont a Galaktikus Szövetség tagjai.

Az egy űrhajóhoz tartozó, fedélzeten lévő személyzet többségében, vagy nagyrészt egyazon bolygóról származik, viszont ez mindig együtt jár egy vegyes, a Galaxis más helyeiről érkező tagságú legénységgel.

Ily módon egy testvériség jön létre az eltérő fajok között, megerősí­tve közöttünk a köteléket.

Ezenkí­vül a tényből kifolyólag, hogy minden egyes civilizáció egy területre szakosodik (úgymint az orvostudomány / orvosság, biológiai mezőgazdaság, gondoskodás a környezetről, és a környezet helyreállí­tása, tudományos közreműködés, stb.) és a tény okán, hogy a képviselők minden meghatározott területről azon a téren dolgozik, melynek mestere, ez általában az űrhajó optimális működése szempontjából előnyös, szavatolva a jó eredményeket és az űrhajó által véghezvitt küldetés sikerét.

Ahogyan mondtam, néhányotoktól megkí­vánják, hogy velünk dolgozzatok az Alfa Űrhajó fedélzetén, í­gy, nekünk kell majd választani közületek kí­nos aprólékossággal.

Néhányotok képességeit most elemzik, azért, hogy találkozásunk valóban felajánlhassa számotokra ezt a lehetőséget, abbéli bizalommal, hogy ezek az emberek beleegyeznek abba, hogy legénységünk tagjaivá váljanak.

Előre mondom ezt nektek, azért, hogy közületek mindenki tudja, hogy ez meg fog történni a közeljövőben, és azért, hogy javaslatunk ne lepje meg a kérdéses embereket, akiket kiválasztunk fedélzeti partnereinknek az Alfa Űrhajóra, és számos más űrhajó fedélzetére.

Civilizációtoknak nincs sok hátramaradt ideje, hogy a Galaktikus Szövetség tagjává váljon, és ez a gondolat nagy örömmel tölt el minket.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezen az úton segí­thetünk nektek, bármilyen módon, ahogyan tudunk.

Ezt tesszük, és ez az oka eljövetelünknek.

Béke és Szeretet

Sohin parancsnok

WebSite : Katt ide!

Magyar fordí­tás: Clarissa - Tudatosság

Angolra fordí­totta: Gloria és Steve

* dimenzió üzenetek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Spaceship, March 8, 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

Beloved Commander Sohin: Working together

"Greetings from Alpha Spaceship!
I am Sohin, chief Commander of the Stellar Spaceship, "Alpha Centaurus", I have under my command a crew of 348 people, including my officials, those who come for a visit (temporary visitors), and the crew members who have as their regular mission to travel on a regular basis to the surface of your planet in order to carry out tasks that include sample-taking and decontamination of your ocean water and other points on Earth where some of your governments have buried, with no iota of conscience, highly-polluting radioactive materials in the subsoil of Gaia.

Gaia is your loving Mother, and must accept all those ignorant and immoral behaviours from some leaders of your race, who, in their unconsciousness, have not reflected on the terrible and searing effects on Gaia that the dumping of that radioactive materials deposited in the subsoil in some countries governed by corrupt personages who sell themselves in exchange for favours, usually monetary ones, have.

But tell me, what is the purpose of those economic profits or political favours to those cunning leaders, who are moved only by selfish motives, if that means the destruction of your forests due to the uncontrolled logging of trees, some of them millenarian, the pollution of your oceans and seas, or the explosion of nuclear arms detonated under the excuse of conducting "tests" to secure national safety?

Economic or political rewards at the expense of your natural environment's destruction? Is it really worth it to pollute your soil and oceans in exchange for some favours granted by some countries governed by unscrupulous leaders?

No, I think not, and I know that none of you believes it is worth it to cause unnecessary damage to the planet that gives you shelter.
When our First Contact takes place, we will train you to use alternative sources of energy, free from any polluting elements that are produced in your factories and power stations, for example, and in that way, you will not have to search for places to bury those highly-polluting waste materials in the subsoil or under the water.

I want to clarify to you that the unconsciousness of those leaders gives us a lot of work, but even then, we do it from the heart in order to alleviate Gaia from her suffering, seeing how man pollutes Her physical body (of Gaia).Those radioactive materials would remain for millenia under the subsoil of the planet if we didn't remove those residues and transferred them to our Mother Spaceship, where we use our technology to neutralize and transmute them into non-polluting elements, as it is impossible to destroy them completely; they can only be transmuted, but not destroyed, as your Earth scientists know well.

Well, that one is one of the most relevant jobs our Stellar Spaceship carries out.
In the years to come, we will also require many of you to work also on-board this Spaceship or on-board other Spaceships, tasks for which you will be well instructed and trained for, I know that.

For that reason, our crew, as well as that from other Mother Spaceships and other smaller ones, is composed of persons from different planets and solar systems, but who are members of the Galactic Federation.
The personnel on-board a Spaceship belongs, in its majority or in a great part, to the same planet of origin, but it will always entail a crew with mixed members who come from other places in the Galaxy.

In this way, a brotherhood is created among the different races, strengthening the bonds among us.
Besides, given the fact fact that each civilization specializes in an area (such as medicine, biological agriculture, care and restoration of the environment, scientific contributions, etc.), the fact that representatives from each specific field work in the area they master, is beneficial for the optimal functioning of the Spaceship in general, guaranteeing good results and the success of the mission carried out by that Spaceship.

As I said, some of you will be required to work with us on-board Alpha Spaceship, so we will have to choose meticulously from those among you.
The capabilities of some of you are being analyzed, so that our encounter can in fact offer some of you this possibility, with the trust that those people will agree to become members of our crew.

I say that to you in advance, so that all of you know that this is going to happen in the near future, and so that our proposal doesn't surprise the people in question, to be elected by us as partners on-board Alpha Spaceship and also on-board other alternative Spaceships.

There is not much time left for your civilization to become a member of the Galactic Federation, and that thought fills us with great joy.
It is a great honour for us to assist you in this way, in any way we can.
That is what we are doing, and that is the reason we have come.
Peace and Love

Commander Sohin

* Alpha Spaceship English
Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:00
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011 íprilis 10Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

Sok idő telt el a csatornámon, szeretett Kris-Won-on keresztüli legutolsó közlés óta. A sötét erők elleni stratégiai tervünk kidolgozása, és rákövetkező IGAZI megnyilatkozása [manifesztációja] is (nem képzeletbeli, ahogyan néhányan hinnék; én se nem vagyok Kris-Won képzeletének terméke, sem pedig más csatornáé) különleges és folyamatos figyelmem és odaadásom követelte.

Már értesí­tettelek titeket előző közleményemben, kontingenseink gyarapodtak a külső űrből való további lények legújabb megérkezésével, testvérekkel, mint mi, akik eljöttek, hogy szeretetteljesen felajánlják magukat az összes emberi és nem emberi népesség megsegí­tésére e zűrzavar alatt, melyen átmennek ezekben a kritikus időkben, amelyben mi mindnyájan kockára teszünk mindent.

Következésképpen, szükséges volt beolvasztani ezeket az új kontingenseket taktikai működésünk keretébe, mely természetesen jelenti az összes előzőleg felvázolt tervünk kiigazí­tását. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos késlekedés lesz terveink testet öltésében, azonban ezt a cselekedetek hatékonyságának magasabb foka jutalmazza majd meg gazdagon a Fény mennyei seregeinek részéről.

Azok a testvérek [fivérek és nővérek], akik minket megsegí­teni érkeztek, örömmel és szí­vesen tették ezt, és értesí­tettek minket, hogy hierarchikus elöljáróik nem kényszerí­tették őket, hogy jöjjenek, hanem boldogan vesznek részt velünk ebben a feladatban, hogy felváltsuk a Föld bolygó okkult és sötét kormányát vezetőknek egy új csoportjával, akiknek céljuk és szándékuk a saját országuk népességének jóléte, és nem önzően a maguk hasznára, ahogyan ez mostanáig sajnos történt.

Segí­teni fognak nekünk beiktatni egy új planetáris rendet, összeállí­tva kormányzásotokra igazságos [fair] törvényekből, és olyan politikai vezetőkből, akik mindannyian ugyanennek a bolygónak, Gaianak az emberiességében születtek. Ti magatok fogjátok vezetni a Föld nemzeteit, azonban vezetőiteket a valódi lelki [spirituális] nemesség fogja megválasztani, azokat, akiknek vannak velük született vezetői készségeik, és semmilyen korrupt cselekedet nem lesz megengedett egyik politikai vezető részéről sem.

Drága barátaim, ez nem csupán történelmi múltatok részét fogja formálni. Tudjuk, hogy megörvendezteti szí­vét közületek mindazoknak, akik kezdték elveszí­teni reményüket abban, hogy szemtanúi lesznek Gaian az új rend beiktatásának, annak a megnyilvánulásának, melynek mi az "új Föld" nevet adtuk.

Ezzel befejezem ma; nincs sok további közlendő, legalábbis pillanatnyilag.

Csupán arra emlékeztetünk titeket, hogy kitartóak maradunk elkötelezettségünk iránt, hogy mindnyájatokat segí­tsük a Felemelkedés felé vezető e lépés megadásában, a Teremtés királyaiként bolygótokon. Tehát, reméljük, hogy folytatni fogjátok elkötelezettségeteket, hogy üzeneteinket terjesszétek az összes emberi lény és család között, akikről hiszitek, hogy komolyan fogadják ezt az ismeretet, anélkül, hogy megrémülnének, elidegenednének, vagy gúnyolódnának rajta.

Kérlek, segí­tsétek saját Felemelkedési folyamatotokat is azáltal, hogy elkezditek képileg megjelení­teni lelki szemetek belső képernyőjén, hogyan akarjátok igazán, hogy az "új Világ" legyen, az, amiről tudjátok, közeleg, az, ami oly különbözik attól a világtól, amit magatok mögött hagytok, és oly telve van gyönyörű lehetőségekkel mindnyájatok számára, hogy a Galaktikus Szövetség tisztelt tagjaivá váljatok.

úgy legyen, és í­gy is lesz, a Mindenek Fölött Való Alkotó és Teremtő jóváhagyásával, aki mennyei trónusáról mindent igazgat, a legkisebbig, az összetett és bonyolultan kifinomult fizikai Világegyetem legjelentéktelenebb fogaskerekéig, és azon túl.

Jótékony és hathatós Keze védelmez és irányí­t ebben a fontos folyamatban minket, és azokat, akik később érkeznek.

Szedjétek össze bátorságotokat, dolgozzatok keményen mindenért, amire vágytok!

Béke és Szeretet

Sohin parancsnok

Angol fordí­tás: Gloria and Macarena

Magyar nyelvű fordí­tás: Clarissa

* fénytevő

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kris Won, April 10, 2011Greetings from Alpha Spaceship!

It has been a long time since my last communication with you through my channel, our beloved Kris-Won. The development of our strategic plan against the dark forces, as well as its subsequent REAL manifestation (not imaginary as some would believe; I am not a product of Kris-Won's imagination nor of any other channel) has required my special and continued attention and dedication.

As I already informed you in a previous communiqué, our contingents have been augmented by the recent arrival of more beings from outer space, brothers and sisters like us, who come to lovingly offer themselves to assist all human and non-human populations during this turmoil they are going through in these critical times in which we are all putting everything at stake.

Therefore, it has been necessary to incorporate these new contingents into our tactical operation's framework, which means, of course, a new readjustment of all our previously delineated plans. This means there will be a certain delay in the manifestation of our plans, but that will be richly rewarded by a higher degree of efficiency of actions on the part of the celestial hosts of Light.

The brothers and sisters who have come to assist us have joyfully and gladly done so, and inform us that their hierarchical superiors have not forced them to come, but they are happy to participate along with us in this task to replace the occult and dark government of planet Earth with a new group of leaders whose intention and objective is the well-being of the population of their respective countries, and not to selfishly benefit themselves, as it unfortunately has been happening until now.

They will help us to install a new planetary order, made up of fair laws to govern you, and of political leaders who are all born in a humanity of this same planet, of Gaia. You will guide the nations of the Earth yourselves, but your leaders will be elected by their intrinsic spiritual nobility, coupled with their innate leadership skills, and no corrupt action by any political leader will be permitted.

That, my dear friends, will form only part of your historical past. And we know that it will gladden the hearts of so many you, who were beginning to lose hope of being witnesses of the installment of a new order in Gaia, of the manifestation of what we have come to name 'The New Earth".

And with this I will finish today; there is not much more to communicate, at least not at the moment.

We remind you only that we remain faithful to our commitment to help all of you to give this step towards Ascension as the kings of Creation on your planet. So we hope that you will continue with your commitment to spread our messages among all human beings and families who you believe can seriously receive this information without getting scared, become alienated or jeer at it.

And please, help as well your own Ascension process by beginning to visualize in your mind's inner screen how do you want the New World to be, one that you know is coming, one so different from the world you are leaving behind, and so full of beautiful opportunities for all of you to become honorable members of the Galactic Federation.

And so be it, and it will be so, with the approval of the Supreme Creator and Maker, Who directs all from His celestial throne, down to the minimum and most insignificant gear of the complex and sophisticated physical Universe... and beyond.

That His beneficial and powerful Hand protect us and guide us in this important process, and those that will subsequently come.

Take heart, and work hard for everything that we desire!

Peace and Love

Source: Commander Sohin

Channel: Kris-Won

Translators: Gloria and Macarena

Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:04
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011 Május 08.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœzenet az Alfa űrhajóról!

Szószólóik szándékai szerint, tudni fogjátok, ha igazán segí­tségetekre érkeznek, vagy más dolgok járnak eszükben. Ez a tanács alkalmazható minden területen, nemcsak a földön kí­vüli szférában.

Néhány évvel ezelőttig, nagyon elővigyázatosnak kellett lennetek a kapott közlésekkel kapcsolatosan (néhány kapcsolat ezt nagyon jól tudja, mint többek közt Sixto Paz és Eugenio Siracusa), hiszen volt bolygótok felszí­nén néhány látogató civilizáció, akiknek érdeke inkább tudományos természetű volt, mint lelki [spirituális] (nyilvánvalóan, az ő tudományuk céljából). Nem azért jöttek, hogy segí­tsenek nektek lelkileg fejlődni, hanem hogy tanulmányozzák viselkedéseteket és genetikátokat is, valamint, hogy megértsék, belső szerveitek hogyan működnek.

Őket "szürkéknek" neveztétek el a bőrük szí­ne miatt. Voltak hí­resen szomorú elrablási esetek, melyekben emberi fajotok tagjait áthelyezték kis laboratórium űrhajóikra, ahol ezek az apró lények megfigyelték és tanulmányozták őket.


Mindnyájunknak ugyanazt a hí­rnevet nyújtották, hogy a földön kí­vüliek azért jöttek, hogy elraboljanak, és rettegésben tartsanak titeket, és ily módon, mindegyikőnket ugyanabba a "zsákba" tettek - nem számí­t, kik vagyunk, és mik a szándékaink.

Néhány filmgyártó vágya, hogy szenzációhajhász és félelmetes filmeket gyártson, szintén hozzásegí­tett e hazugság kiterjesztéséhez, hogy mi mindannyian ugyanazzal az önző és egoista szándékkal érkeztünk.

Azonban egy pár évvel ezelőtt, az ezredfordulóhoz közel, a Galaktikus Szövetség elhatározta, hogy közbelép a Föld lakosságának megvédése érdekében, és hogy felbontsa azt a szerződést és tervet, melyet a szürkék szerveztek az Egyesült íllamok kormányának néhány tagjával együtt.

Habár, voltak más országok, akik tudatában voltak ennek a tervnek, félreértést kizáróan, az Egyesült íllamok hadikormánya volt az, amely megkötötte ezt a megállapodást a szürkékkel, különösen az észak-amerikai ország katonai parancsnoksága.

A Szövetség közbelépett az ártatlan lakosság megvédése érdekében, főként az Egyesült íllamokban, hiszen közülük sokat kí­sérleti nyúlként használtak, a katonai és bizonyos észak-amerikai titkos kémügynökség jóváhagyásával.

í–sszetett logisztikai tervvel lépett közbe a Galaktikus Szövetség, kezdve e látogatók technológiájának alkalmatlanná tételével, befejezve elfogásukkal saját űrhajóikban, száműzve őket erről a bolygóról, és visszaküldve őket saját eredetük naprendszerébe, mely nagyon közel van a tiétekhez.

Mihelyt a terv első része - a szürkék eltávolí­tása - befejeződött, egy rácsot alkottak, mely egy olyan tí­pusú energián keresztül formálódott, mely számotokra ismeretlen ezen a bolygón, amely önmagában értelmes - anélkül, hogy lenne saját élete, hiszen technológiánkkal átszőtt - és képes felismerni a látogatók fajtáját, akik megpróbálnak belépésre szert tenni légkörötökbe és talajotokra.

Nos, ha egy látogató, vagy látogatók nem bí­rnak tiszta és önzetlen szándékkal, hogy segí­tsék a lakosságot - ez a segí­tség esetleg egy egész sor jellemzővel rendelkezik - az energetikai rács meg fogja akadályozni a belépésüket erre a bolygóra.

Ily módon, a Galaktikus Szövetség meggyőződik arról, hogy a szürkékhez hasonló szándékkal semmilyen más külső civilizáció ne tudja akadályozni a Felemelkedési folyamatot, melyhez jogotok van, az Ő, Aki a Minden Szeretet és Minden Kegyelem egyértelmű döntése szerint.

Nem tagadjuk azt, hogy voltak alkalmak, amikor foganatosí­tanunk kellett drasztikus intézkedéseket néhány civilizációval szemben, akik ellenséges szándékkal, vagy legalábbis a nektek való segí­tség szándéka nélkül érkeztek; azonban ezeket az eseteket egy kezeteken meg tudjátok számolni, mert a látogatások óriási többsége, mellyel az új évezred kezdete óta bí­rtok, azoktól a testvéreitektől valóak voltak, akik segí­teni jöttek, nem kí­sérletezni, vagy ásványokat nyerni a bolygótok földkérgéből.

Azért magyaráztam el nektek ezt, hogy nyugodtak legyetek, tudván, hogy az ötödik dimenzióba a felemelkedési folyamatotok védelmezett mindnyájunk által, valamint a Gaiát körülvevő energetikai rács precí­z technológiája révén földi időtök szerint néhány éve.

A bolygótokon előforduló belső események, melyben ti magatok játszotok vezető szerepet, és melyekről tudomásotok van, mert látjátok őket a napi hí­radásokban, valamint más ügyekről egy másik közleményben fogunk beszélni a későbbiekben.

Minden világ Végtelen és í–rökkévaló Teremtő Fénye vegyen körül titeket, és töltsön fel titeket

Békével és Szeretettel!

Forrás: Sohin parancsnok

Katt ide!
Katt ide!
Katt ide!

Angolra fordí­totta: Gloria and Macarena
Magyar nyelvű fordí­tás: Clarissa

* Univerzumi tudatosság

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kris Won, May 8, 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

According to the intentions of your speakers, you will know if they really come to help you or if they have other things in mind. This advice can be applied in all spheres, not only in the terrestrial sphere.

Until only a few years ago, you had to be very alert about the communications you were receiving (some contactees know this well, like Sixto Paz and Eugenio Siracusa, among others), for there was on the surface of your planet some visiting civilizations whose interest was more of a scientific nature (for their science, obviously) than a spiritual one. They had not come to help you evolve spiritually, but to study your behaviour and also your genetics, and to understand how your internal organs functioned.

You named them "the Greys" because of their skin colour. There are famously sad abduction cases in which members of your human race were beamed into their small laboratory-spaceships where they were observed and studied by those small beings.

They gave all of us the same reputation, that extraterrestials had come to kidnap and terrorize you, and in that way they put us all in the same "bag" - no matter who we were, no matter what intention we had.

Also the wish of some filmmakers to produce sensationalistic and frightening movies has contributed to the expansion of that lie, that we all come with those same selfish and egoistic intentions.

But since a few years ago, close to the turn of the millennium, the Galactic Federation decided to intervene in order to protect the population of the Earth and to dissolve the agreement and plot that the Greys had organized together with some members of the United States government.

Although there were other countries who were aware of this plot, it was explicitly the United States military government who had made this agreement with the Greys, especially the military command of that North American country.

The Federation intervened in order to protect the innocent population, mostly in the United States, for many of them were being used as guinea pigs, with the approval of the military and certain North American Secret Espionage Agencies.

It (the Galactic Federation) intervened with a complex logistical plan, starting by disabling those visitors' technology, and ending with their capture inside their own spaceships, banishing them from this planet and sending them back to their Solar System of origin, one very close to yours.

Once the first part of the plan, the Greys' evacuation, was concluded, a grid formed through a type of energy unknown to you on this planet was created, one that is self-intelligent - without having a life of its own, for it has been weaved through our technology - and capable of discerning the type of visitor trying to gain access to your atmosphere and ground.

Well, if a visitor or visitors don't have a pure and altruistic intention to help the population, this help possibly having a whole array of characteristics, the energetic grid will impede their access to this planet.

In this way, the Galactic Federation makes sure that no other exterior civilization with intentions similar to that of the Greys can interfere with the Ascension process to which you have a right, by express decision of He Who Is All Love and All Mercy.

We don't deny to you that there have been occasions when we have had to adopt drastic measures with some civilizations who came with hostile purposes or, at the very least, with no intention to help you; but you can count these cases with the fingers of one hand because the vast majority of visits that you have had since the beginning of the new millennium have been those of (your) brothers who have come to help, not to experiment or to extract minerals from the earth's crust of your planet.

I have explained this to you so that you are calm, knowing that your process of elevation to the fifth dimension is being protected by all of us, as well as by the precise technology of the energetic grid surrounding Gaia since a few years of your Earth time.

The internal events occurring on your planet in which you yourselves play a leading role, and which you have knowledge of because you see them on your daily newscasts, are another matter we will speak of in another communique later on.

May the Light of the Infinite and Eternal Creator of all worlds surround you and fill you with Peace and Love.

Source: Commander Sohin

Channel: Kris-Won

Translators: Gloria and Macarena

* Alpha Spaceship English

Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:07
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011. augusztus 29.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

Ezen a napon felfrissí­tjük a Kris-Won-on keresztül átadott üzeneteket egy rövid megszakí­tás után. Tudjuk, hogy közületek sok ember várta visszatérésünket. Ahogy láthatjátok, minden, melyre várakoztatok, igaz, törvényes és előnyös, és ami a várakozást érdemessé teszi. Mindennek van magyarázata, csakúgy, mint ennek a szünetnek is; azonban nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, ha ezt megengeditek nekem.

Sohin parancsnok vagyok az Alfa Csillagűrhajóról, és mindannyiunk, legénységünk és én az űrben egy meghatározott ponton vagyunk – nagyon közel ahhoz, ahol ti vagytok – teljesen elkötelezve egy létfontosságú, sőt, mi több, azt mondanám, hogy egy rendkí­vüli fontosságú küldetésnek, azért, hogy közületek mindannyian megkapjátok a szükséges és megfelelő segí­tséget, melyre szükségetek van tudatosságotok felemeléséhez, és egy fejlődő szintre történő elhelyezésetekhez, melyet most kell elérnetek, elmozdulva a folyamatos kiterjeszkedésbe, ahogy a teljes Galaxisunk és Világegyetemünk Főparancsnoka elrendelte: maga Isten.

Valójában, Ő az egyetlen, aki az összes lény parányi akaratát irányí­tja, beburkolva ebbe a Kozmikus drámába, élőbe és élettelenbe, értelmesbe és ösztönösbe is, a fejlettbe, mintegy Istenibe, és a kis evolúció ifjúiba is.

A Föld emberi lénye igen rövidesen a Föld főszereplője lesz, és azt mondhatjuk, már elkezdte elérni ezt, egy igaz evolúciós ugrást, mely kilövi őt a Legmagasabb Szférák felé, ahová egy fizikai lény eljuthat ebben az Isten által megjelení­tett [manifesztált] Világegyetemben.

Tudjuk, hogy sokan vannak közöttetek, akik szkeptikusok maradnak e ténnyel kapcsolatosan, melyet nektek bejelentünk; mások, az ösztönösen felfogók [intuití­vek] és esetleg a lelkiségben [spirituálisan] fejlettek, megérzik magukban, hogy mi valóban a Felemelkedésnek egy folyamatában vagyunk, hiszen lelkük, mely egy közvetí­tő közeg az elme és a Tiszta Lélek között, amely az, kik valójában vagytok, veletek megosztja [lekommunikálja] a biztonság e benyomását, elvegyí­tve azzal az örömmel, melyet mindannyian éreztek – tévedek? (Sohin természetesen mosolyog itt.)

í“, igen, azokat, akiket Isten [*] szólí­tott, jól ismerik ezt a sajátságos érzést, és tudják, miről beszélek.

Azok, akik egyáltalán nem éreznek semmilyen közlést [kommunikációt] … és bármilyen ismerős érzetet azzal kapcsolatban, amiről beszélek, ez egyszerűen azért van, mert nem készültek fel ennek a nagy ugrásnak a megtételére; és ez se nem jó, se nem rossz, csupán az, hogy folytatni fogják a fejlődést lelkileg, mentálisan és érzelmileg egy másik bolygón, még mindig a Harmadik Dimenzióban lehorgonyozva. Azt kell mondani, hogy „megismétlik tanfolyamot”, azért, hogy később megszerezzék a minősí­tést, a tér-idő egy másik keretében; ez minden.

Az örökösei ennek az új Földnek, ami következik – igen hamarosan (pontosan meg fogjuk határozni, annak érdekében, hogy reményt adjunk nektek, miszerint saját érdemeitek okán kiérdemeltétek) – nagyon öreg lelkek, akik közül sokan ettől eltérő világokból származnak, azonban megtestesültek Gaia mátrixában, mert önkéntesen választották, hogy átéljék ezt az élményt – azonfelül, hogy elérjék a Világegyetemben ezt a páratlan létélményt – azért, hogy éljenek világotokban jelenlétük lehetőségével, annak érdekében, hogy annyi földi lénynek segí­tsenek, amennyinek tudnak, egyszerűen beteljesí­tve küldetésüket, hogy egymással együttműködjenek a Mester Tervének beteljesí­tésének céljából.

Ez a Mesteri Terv, mely másfelől a segí­tség és együttműködés számos szempontjára leosztott, azért, hogy Gaia minden élőlénye végül sikert érjen el, és semmi és senki sem akadályozhatja meg ennek megvalósulását e ponton, egy nagyon kicsiny, azonban egy nagyon fontos pontján Galaxisunknak.

így, most távozom, elmondván nektek, hogy nagyon büszkék vagyunk közületek mindenkire, akik együttműködnek, hogy felkí­nálják üzeneteink terjesztését, a mi üzeneteink, a Fény harcosainak, a Fény más Művelőinek [Munkásainak] és a Fény más képviselőinek üzeneteinek terjesztését.

A Fény szétterjed, és tért hódit a sötétségben, és ezzel együtt, minden sötét lénynél, mely azzal büszkélkedhet, hogy ebben él, csupán azért, mert nem jöttek még rá a Mindenségre vonatkozó [Kozmikus] Törvényekkel összhangban történő létezés [élés] előnyeire, mely a Világegyetem leghathatósabb energiáját övezi: mely a Szeretetet.

Szeretet és Béke


[*] A fordí­tó megjegyzése: az eredeti szövegben Atya-Anya-Isten található. Az angol nyelvben külön személyes névmás vonatkozik a női és férfi minőségre. A magyar nyelvben az egyes szám harmadik személy vonatkozhat férfire és nőre is, tehát nyelvünkben az „Isten” szó tükrözi a női és férfi minőséget is.

Magyar nyelvű fordí­tás:

* Fénytevő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Spaceship, August 29, 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

We renew on this day the messages transmitted through Kris-Won, after a brief period of interruption. We know that many people among you were awaiting our return. As you can see, everything that you wait for, that is truthful, legitimate and advantageous, makes the wait worthwhile. There is always a reason for everything, also for this pause; but I would not like to get into details, if you allow me this.

I am Commander Sohin, from the Stellar Alpha Spaceship, and all of us, our crew and I, are at a specific point in space - very close to where you are - totally committed to a mission of vital importance, and even more, of extreme importance I would say, so that all of you receive the necessary and convenient help you need to raise your consciousness and place you in an evolutionary level that you must achieve now, as decreed by our Supreme Commander, of all our Galaxy and Universe, moving in continuous expansion: God himself.

Actually, He is the one who directs the little wills of all beings, wrapped in this Cosmic drama, both, animate and inanimate, intelligent as well as the instinctual, the evolved and quasi Divine as well as the young ones of little evolution.

The human being of Earth will very soon be the protagonist of, and we could say he is already beginning to achieve this, a true evolutionary leap that will catapult him towards the Highest Spheres that a physical being can go to in this God-manifested Universe. This is what we call, in one word, "the Sacred Process of Ascension."

We know that there are many among you who remain skeptic of this fact that we are announcing to you; others, more intuitive ones and perhaps also more spiritually advanced, intuit within that we really are in a process of Ascension, for their soul, which is an intermediary vehicle between the mind and the Pure Spirit that is who you really are, is communicating to you this sensation of security mixed with the joy that all of you are feeling - am I wrong? - (Sohin smiles clearly here).

Oh yes, those who have been called by the Father-Mother-God know well this specific sensation, and they know what I am talking about.

Those who do not feel any communication at all... any familiarity with what I am saying, it is simply because they are not prepared to make this great leap; and that is neither good nor bad, only that they will continue progressing spiritually, mentally and emotionally on a different planet, anchored still in the Third Dimension. That is to say, they will "repeat the course", so that they can graduate later on, in a different frame of space-time; that is all.

The heirs of this New Earth that is to come - very soon (we will specify in order to give you the hope that you deserve for your own merits) - are very old souls, many of whom come from different worlds than this one but who have incarnated in Gaia's matrix because they voluntarily elected to live this experience so that, besides obtaining this unique experience of life in the Universe, they can also take advantage of their presence in your world in order to assist as many terrestrial beings as they can, simply fulfilling their mission to cooperate with one another towards the accomplishment of the Master Plan.

This Master Plan, which in turn is subdivided in many facets of assistance and cooperation so that all living beings of Gaia will finally succeed, and nothing nor anyone can prevent this from materializing in this point, a very small (point) but a very important one, of our Galaxy.

And so I leave you now telling you that we are very proud of all those who cooperate among yourselves, that have offered to expand our messages, ours and those of the warriors of Light, of other Light Workers, of other representatives of the Light.

The Light is expanding, and gaining ground to the dark, and with it, all the dark beings that boast to live in it, only because they have not found out yet the benefits of living according to the Cosmic Laws that circle the most powerful energy of the Universe: Love.

Love and Peace,

Source: Commander Sohin

Channel: Kris-Won

Translator: Gloria

* Galactic Channelings
Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:11
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011. október 22.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

„Valódi nagyfeszültségű kozmikus eredetű új energiák érkeznek a bolygóra, hogy kí­sérjék az emberiség és Gaia más élőlényeinek felemelkedési folyamatát.”

Foganatosí­tottunk néhány tökéletesí­tést a csatornáinkkal való mentális kapcsolatra vonatkozóan, azért, hogy mindannyian üzeneteinket nagyobb pontossággal és tisztasággal fogadhassátok, és hogy értesí­téseink a lehető legkisebb zavaró hatást szenvedjék el azon emberek részéről, akik közléseinket fogadják.

Ez nem azt jelenti, hogy sok gondunk volt e témában mostanáig az elmúlt hónapokban, azonban közületek néhányat most készí­tenek fel csatornának, és érzékeljük, hogy lehetne néhány akaratlan zavaró hatás részükről, és a hiedelmek és értesülések, melyekkel ezek az új csatornák bí­rnak, valahogyan ütköznének azokkal, melyeket befogadnak. Valamint nyilvánvalóan, ezt el kell kerülnünk, amennyire csak tudjuk.

Ez ilyen mindig minden dolognál: amit megújí­tanak és a kezdeti rendszerről felerősí­tenek, azt mind új irányvonalaknak kell kí­sérni, annak érdekében, hogy egy kielégí­tő módon érjék el a kezdeti tervezett célt. Az új változásokkal és frissí­tésekkel együtt bizonyos hozzáigazí­tásokat kell megtenni, azért, hogy a globális mű se ne torzuljon, se ne távolí­tson el titeket az összes tervezett cél elérésétől.

Valódi nagyfeszültségű kozmikus eredetű új energiák érkeznek a bolygóra, hogy kí­sérjék az emberiség és Gaia más élőlényeinek felemelkedési folyamatát.

Néhány helyet előkészí­tettünk, melyek még mindig rejtettek, mert nem az a legjobb érdekünk, hogy elhelyezkedésük ismertté váljék a sötét erők számára, melyek folytatják törekvésüket, hogy megtartsák népeik politikai, gazdasági és társadalmi irányí­tását, és ezek (a rejtett helyek) előkészí­tés alatt vannak, hogy befogadják, tárolják, fenntartsák az energiákat és azokról gondoskodjanak, azért, hogy óriási hatalmuk ne áramoljon válogatás nélkül a légkörön, felszí­nen és a földkéreg belsején, valamint az óceánokon és tengereken keresztül.

E gyújtópontok nélkül, ahol ezek a Kozmikus energiák kezelve jönnek le Gaiara, az egész fizikai, éteri, asztrál és mentális felszí­nt ez olyan erősen rázná meg, hogy kétség kí­vül földrengéseket, szökőárakat, földi és tektonikus elmozdulásokat, nagy tömegű lávakitöréseket okozna olyan a vulkánokból, melyek mostanáig inaktí­vak maradtak.

Még azt is lehetne mondani, hogy a bolygó fizikai szerkezete nem állna ellen egy hasonló feszültségnek, és milliárdnyi darabra robbanna szét, a bolygó és a felszí­nén fenntartott csodaszép élet szivárványának totális pusztulását idézné elő.

Azonban, ennek megtörténtének elkerülése érdekében állí­tottuk össze azokat a horgony pontokat e monumentális energiák számára, mely világotokba érkeznek úgy, mintha egy géppisztoly tüzének kitörése lenne. í–sszesen hét ponttal egészí­tettük ki a bolygó különböző részein, és már közülünk vannak lények, akik minden egyes ilyen ponton laknak, annak érdekében, hogy az eszményi működésnek gondját viseljék.

Amikor az Első Kapcsolat megtörténik közöttünk, néhányotokat ki fogunk képezni, hogy megtanulják és kezeljék technológiánkat, azért, hogy ti magatok folytassátok a Kozmoszból bejövő csillagenergiák hét horgonypontjának karbantartását.

íœdvözlettel az Alfa űrhajóról!
Sohin parancsnok és teljes legénysége

Magyar nyelvű fordí­tás:

* Fénytevő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Spaceship, October 22, 2011

New energies of a very high voltage and of cosmic origin are coming to the planet, to accompany the ascension process of humanity and other living beings of Gaia.

Greetings from Alpha Spaceship!

We have been implementing some improvements in relation to the mental connection with our channels, so that all of you can receive our messages with a greater accuracy and purity, and so that our information suffers the least interference possible on the part of the people receiving our communications.

It is not that we have had many problems on this subject in past months until now, but some of you are now being prepared as channels, and we perceive that there could be some involuntary interferences on their part, and the beliefs and information that these new channels have could somewhat interfere with that which they receive. And that, obviously, we must avoid as much as we can.

It is always like this with all things: all that is innovated and amplified from an initial scheme must be accompanied by new guidelines in order to achieve the initially planned goal in a satisfactory way. Along with the new changes and updates, certain adjustments must be made so as not to distort the global work, nor take you away from achieving all planned goals.

New energies of a very high voltage and of cosmic origin are coming to the planet, to accompany the ascension process of humanity and other living beings of Gaia.

We have been preparing some places that are still hidden because it is not in our best interests that their location become known to the dark forces that keep striving to maintain the political, economic and social control of their peoples, and they (these hidden places) are being prepared to receive, store, sustain and administer those energies so that their enormous power doesn't flow indiscriminately through the atmosphere, surface and the terrestrial crust's interior, and through the oceans and seas.

Without those focus points where these Cosmic energies descending on Gaia are treated, this would see the whole physical, etheric, astral and mental surface so strongly shaken that it, no doubt, would cause earthquakes, tsunamis, Earth and tectonic shifts, and massive lava eruptions from volcanoes which up until now had remained inactive.

It would be even possible to say that the physical structure of the planet could not withstand a similar pressure and would explode into a billion pieces, causing the total destruction of the planet and of the wonderful rainbow of life sustained on its surface.

But in order to avoid this from happening, we have constructed those anchor points for that monumental energy that is coming to your world as if it were like a burst of machine-gun fire. Seven points in all have been implemented on different parts of the planet, and there are already beings from among us inhabiting each one of those points in order to look after their optimal functioning.

When First Contact takes place between us, we will train some of you to learn and handle our technology so that you yourselves continue maintaining those seven anchor points of the incoming sidereal energies from the Cosmos.

Yours, from the Alpha Spaceship,
Commander Sohin and his entire crew

Channel: Kris-Won

Translator: Gloria

* Galactic Channelings
Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:14
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011. október 31.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

Közületek sokan tűnődnek el fizikai formánkról, és arról, hogy hajóink hogyan, és milyen anyagból készültek (nagyon jól tudjuk). Mindig készen állunk minden kérdéseteket megválaszolni; és többek közt emiatt kí­náljuk fel jelenleg, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk lépéseinkről, és az összes kérdésre feleletet adjunk, melyről tudjuk, odalenn felmerül mindnyájatokban.

A gondolatok simán és könnyen áramolnak elmémből a csatornám elméjébe, és í­gy kellene ennek lennie. Nagyon hamarosan mindnyájan tudni fogjátok, hogyan fogadjátok telepatikus üzeneteinket anélkül, hogy szükség lenne sok energiát fordí­tani, hogy átjuttassuk magunkat a tér-idő folytonosságon [kontinuumon] keresztül.

Ily módon, a Galaktikus Szövetség minden tagja együtt kommunikál, biztosí­tva azt, hogy nem szükséges az ügyeket közöttünk hosszadalmasan megvitatni. úgy is meg fogjuk ezt tenni, mint ahogy egymás közt tesszük, amikor a Galaktikus Szövetség részévé váltok, mihelyst felkészültök, hogy annak része legyetek.

Nos, a kérdés megválaszolását illetően, mellyel sokan bí­rnak fizikai alkatunkat illetően, először el kell magyaráznunk, hogy mivel a Galaxis más részeiről, illetve még távolabbi Galaxisokról érkeztünk, igen eltérő fizikai hordozó közeggel rendelkezünk, mely nem egyenlő a többiekével.

Néhányan a tiétekéhez hasonló testtel rendelkeznek, mely az, ahogyan mi az Alfa űrhajón és másokon vagyunk. Más Barátok „rugalmasabb” anyagcserével bí­rnak, attól függően, hogyan fejlődtek a légkörüknek, illetve a környezetüknek megfelelően, és testük esetleg kocsonyásabb, és képlékenyebb.

Mások élhetnek egy olyan légköri közeg jelenlétével rendelkező világban, ahol bizonyos gázok vegyülnek a hidrogénnel és oxigénnel, következésképpen szükségük van egy pikkelyes jellegű bőrre, mely megvédi őket.

Mások olyan világokban léteznek, ahol természetes környezetük a ví­z, vagy egyéb más hasonló folyékony jelleg, í­gy esetleg valami hasonlóval bí­rnak, mint a halaitok kopoltyúja, megengedve számukra, hogy a ví­z alatt lélegezzenek; végtagjaik úszóhártyás kezekben és lábakban végződnek, ujjaik közötti porcokkal, azért, hogy a ví­z alatt nagy sebességgel mozoghassanak, úgy, mintha evezőlapátokat használnának.

Azért, hogy jelenlétem ne nyújtsam meg túlságosan, vannak Barátok, akik jobban gáznemű állapotú testben élnek; azt mondhatnánk, hogy ők a kapcsolat azok között, akiknek van fizikai testük, és akik testetlen lények. Ők olyanok, mint félig szellem és félig ember, értitek, mire gondolok? Őket a természeti törvények kormányozzák, melyek eltérnek a miénktől.

Okvetlenül szükséges, hogy megbarátkozzatok ezzel az elképzeléssel, azért, hogy amikor az első látható kapcsolatunkat létrehozzuk, ne sértődjetek meg, vagy ne rémüljetek meg, ha megláttok néhány Nagy Barátot a ti fajotokétól némileg eltérő megjelenéssel.

Más [információ] átadásainkban elmagyaráztuk, hogy azok a filmek, melyeket a filmgyártók megalkotnak, sértik azt az elgondolást, mellyel bí­rhatnátok velünk kapcsolatosan, hogy nem segí­teni jövünk el hozzátok, hanem inkább hogy leigázzunk, azonban ebben az esetben néhány filmetek valóban segí­tett felkészí­teni titeket, azért, hogy elmétek elfogadja a fajok széles változatosságát, mely nagyon különböző az összes Barát között, aki meglátogat. Azokra a filmekre utalok, ahol az emberi faj bolygóközi úrhajón utazik, és kapcsolatot létesí­t civilizációkkal a Világegyetem másik végéből. Ez nem tudományos fantasztikus, ilyen lesz csakugyan hamarosan, Föld drága testvérei!

Nemcsak most látogatnak meg titeket, hanem mindig is meglátogattak; minden korban számí­thattatok más civilizációk segí­tségére, akik meglátogattak titeket, csupán sosem a lények oly nagymértékű beáramlásával, mint ezekben az időkben, mert most szükségetek van ránk, jobban, mint valaha is, mind azért, hogy megvédhessünk titeket, mind pedig azért, hogy segí­tsünk nektek megtisztí­tani természetes környezeteteket, valamint hogy utat mutathassunk nektek tanácsainkkal felemelkedési folyamatotokon át.

A hajó fizikai megjelenését illetően, amin vagyunk, az Alfa űrhajó, humanoid megjelenésünk olyan, mint a Föld bolygóhoz hasonlókról valóké, mivel olyan bolygókról valók vagyunk, melyek hasonló időjárási viszonyokkal bí­rnak, mint amik a Földön vannak.

Végül, űrhajóink fizikai szerkezete nagyon eltér a ti légi járműveitekétől. Amikor a pilótáitok megkezdték az első repülőgépeiteken a repülést, folyamatosan nézniük kellett a vezérművet, anélkül, hogy egyetlen pillanatra szem elől tévesztették volna. Később repülőgépeitek és pilótáitok rendelkeztek automatikus vezérművel, azért, hogy a repülőgép fenntarthassa pályáját, megengedve a pilótának, hogy pihenjen, és ne legyen folyamatosan tudatában az összes navigációs állapotnak.

Űrhajóinknak sokkal nagyobb terjedelmű önállósága van. Csupán be kell programozni az útitervet az induláskor, és mivel a hajókat egy nagyon fejlett technológiával tervezték, képesek önmagukról gondoskodni az egész út során. Olyan bonyolultan kifinomultak, hogy azt mondhatjuk, egy „magától gondolkodó” anyagból készültek, és képesek önmaguk megoldani az út bármilyen kellemetlenségét.

Olyan mesterséges intelligencia jellegűek, melyhez nem vagytok hozzászokva drága testvérek, és nem érthettek meg, még az arcátlan tudományos fantasztikus filmjeitekben sem.

Szerkezetét, működését és fenntartását mérnökeink át fogják adni nektek, amint az Első Kapcsolat végbemegy.

Szí­vélyes üdvözlet az Alfa űrhajóról!

Béke és Szeretet

Magyar nyelvű fordí­tás:

* Fénytevő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kris Won, 31 October 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

Many of you are wondering (we are well aware) about our physical form, and how and what material are our ships made of. And we are always ready to answer all your questions; for that, among other things, is why we are offering at the present time to keep you informed of our steps, and to answer all of the questions we know all of you have down there.

The ideas flow smoothly and lightly from my mind to the mind of my channel, and this is how it should be. Very soon, all of you will know how to receive our telepathic messages, without the need to spend a lot of energy moving ourselves through the continuum of space-time.

In that way, all of the members of the Galactic Federation communicate together, provided it is not necessary to discuss issues at length among us. And we will also do it like that between us and you, when you become part of the Galactic Federation, once you are prepared to be part of it.

Well, to answer the question that many of you have regarding our physical constitution, first I have to explain that we, coming from different parts of the Galaxy and other Galaxies even further away, have physical vehicles very different and unequal to that of others.

Some possess a body similar to yours, which is how we are in the Alpha Spaceship and in others. Other Brothers have a more “elastic” metabolism, depending on how they have been developing according to their atmosphere and the needs of their environment, and their body may be more gelatinous and more malleable.

Some others can live in a world with the presence of atmospheric agents and where certain gases are mixed with hydrogen and oxygen, and therefore need a type of scaly skin that protects them.

Others exist in worlds where their natural habitat is water or some other type of similar liquid, so they might have something like the gills of your fish, to allow them to breathe underwater; their extremities ending in webbed hands and feet, with cartilage between their fingers, so they can move under water at high speed as if using oars.

And to not make my presentation too long, there are also Brothers who live with bodies in a more gaseous state; we could say that they are a link between those who have a physical body and those who are disembodied beings. They are something like half spirit and half human, do you understand what I mean? They are governed by natural laws that are different from yours.

It is imperative that you become familiar with that idea, so that when we make our first visual contact, do not be offended or alarmed if you see some Big Brothers of yours with a slightly different appearance to that of your race.

In other transmissions we have explained that the films your filmmakers create harm the idea that you could have with regard to us not coming to help you, rather to ‘conquer’; but in this case, some of your films may have indeed helped to prepare you so that your minds accept a wide variety of races, very different, between all of the Brothers who visit. I refer to the movies where the human race travels in interplanetary spacecraft and makes contact with civilizations in other confines of the Universe. That’s not science fiction, it will be like that really soon, dear brothers and sisters of Earth!

You are being visited not only now, but always have; at all times you have counted on the help of other civilizations that have visited you, just never with an influx of beings so great as in these times, because now you need us more than ever, both so that we can protect you, to help you clean up your natural habitat, as well as so we can guide you with our advice through your ascension process.

Regarding the physical appearance of the ship we are on, the Alpha Spaceship, our humanoid appearance is like that of the terrestrial planets, since we come from planets with weather conditions similar to those on Earth.

And finally, the physical structure of our ships is very different from that of your aircraft. When your pilots began to fly your first aircraft, you had to look over the controls continuously, without losing sight for a moment. Later on, your aircraft and pilots had automatic controls so that the plane could maintain its course, allowing the pilot to relax and not be constantly aware of all the navigation conditions.

Our ships have a much greater range of autonomy. It is only necessary to program the itinerary at the time of departure, and because the ships are designed with a very advanced technology, they are capable of taking care of themselves throughout the journey. They are so sophisticated that we could say that they are made up of “auto-thinking” matter, capable of resolving any inconveniences of the trip by themselves.

They are a type of artificial intelligence that you are not accustomed to, dear brothers and sisters, and that you cannot conceive, even in your bolder science fiction movies.

But its construction, operation and maintenance will be transmitted to you by our engineers, once our First Contact has taken place.

Warm greetings from Alpha Spaceship.

Peace and Love

Channel: Kris-Won

Translator: Gloria

* Galactic Channelings
Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:17
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011. november 21.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

Emberi fajként ezen a bolygón a Felemelkedés folyamatában egy új szakaszba lépünk. Anélkül, hogy túlozni akarnánk, azt mondhatnánk, hogy az idő, melyben vagytok ebben a bizonyos pillanatban, óriási jelentőségű, és mint ilyet, civilizációtok történelmében az „előtte és utána” fogja jelezni.

Olvastunk néhány nektek csatornázott í­rást, és néhány nem csatornázott cikket is online, és azt gondoljuk, hogy nem adtak elegendő jelentőséget ennek a pillanatnak, melyben épp most elhelyezkedünk. Sürgetünk titeket, hogy valósí­tsatok meg egy egyesí­tett meditációt 11/11/11 napján különböző időpontokban, úgymint délelőtt 11 órakor, avagy 11 óra 11 perckor, vagy este 9-től 10-ig, gondolván, hogy mindnyájan befejeztétek addigra a munkát, és otthonotokban lesztek, szabadon, hogy elérhetőek legyetek erre a világméretű meditációra. Ez nagyon szép.

Nagy segí­tség ez a meditáció, illetve e globális meditációk, és bizonyos kozmikus energiáknak megengedik, hogy egy sima és harmonikus módon bejussanak a bolygón a földekre és óceánokba, anélkül, hogy zavart okoznának a földön, vagy az élőlényeknek, kiknek lakóhelye Gaia felszí­nén, és azon belül található.

Azonban szeretnénk tömören felvázolni nektek azt, mit jelzett és mit bocsátott előre a 11/11/11 napja most egy bizonyos ideig, és kitérni arra, ami bekövetkezik, és ami megtörténik ez idő alatt.

A 11-es szám az, ami magában bí­rja a kapuk megnyitásának minőségét. A Világmindenség e portálok milliárdjával telt, melyek szétszórtak a téren át mindenütt, nem szeszélyből, hanem mert mindegyik kapu [portál] lepecsétel egy bejáratot egy meghatározott térbe, mely eltér attól, mely körülöttetek van. Amint ezt a kaput aktiválják és bölcsen nyitják meg, megközelí­thetőséget ad minden lénynek, aki ismeri holléteteket, hogy áthaladjon rajta, keresztezze a tér-idő más részeit, mely lehet egy milliónyi fényévekre távol lévő galaxis attól, ahol rálelnétek az áthaladó lényre.

Közelmúltatokban néhány kaput bizonyos dátumokon megnyitottak, azonban nem mindet. A 11/11/11 az a dátum, mely a 11-es számot háromszor tartalmazza, és ezért választottuk ezt eszményi dátumként Mi az összes még zárva maradt kapu [portál] megnyitásához.

Mit jelent az, hogy a Földön az összes létező kapu [portál] nyitott, és mi lesz ennek a hatása mindnyájatokra?

Ez azt jelenti, hogy néhány energia külső térből indul ki, mely még nem érkezett meg, ezt a maga teljességében a 11/11/11 napján délelőtt 11-kor teszik meg, minden egyes helyi időzónában a bolygón. Akár Európában, Amerikában, vagy bármely más világrészen vagytok, ez az a pillanat, mely országotokban délelőtt 11 lesz, az összes kozmikus energiát fogadni fogjátok, mely az összes nyitott kapun [portálon] keresztül érkezik.

Nagyon fontos, hogy nyugodtak és nagyon összhangban legyetek ezen a napon, különösen épp ez idő előtt. Azt ajánlom, hogy ha nem dolgoztok, menjetek el a hegyekbe, vagy a tengerpartra, és legyetek közvetlenebb kapcsolatban az Anyafölddel, mely segí­teni fog nektek természetesen magatokba szí­vni ezen új energiákat, melyek szí­vetekbe fognak áramolni.

Ha dolgoztok, ne szalasszátok el a lehetőséget, hogy befogadjátok és felöleljétek ezeket a tudatos formájú energiákat, ahogy talán bizonyára tudjátok, hogyan mentsétek ki magatokat egy pillanatra abban az órában, egy percre kijutva a teraszra, vagy megragadva a pillanatot, hogy a mosdót használjátok. Igaz?

Lássátok magatokat annak a nagyszerű lénynek a sejtjeiként, aki Gaia, mert ezek vagytok ti, az ő kicsiny sejtjei, mindegyikőtök. Fogadjátok be a tudatos forma ezen energiáit, elképzelve magatokat a bolygó egészének kis részeként, beleadva e pillanatokba az összes fényt és szeretetet, melyet tudtok, és utána legyetek hálásak, hogy méltók voltatok erre az ajándékra, melyet a mindennek és mindenkinek a Teremtője adományozott nektek.

Ily módon, az összes energiakapu [portál] megnyitásának folyamatához fogtok hozzájárulni, a lehető legjobb módon kivitelezve, ugyanakkor ti magatok egyénekként, egy a személyes fejlődésetekhez hozzáadott fellendülést fogtok élvezni.

Utána lássátok ezt meditációként, mely segí­teni fog nektek igazodni mindenki máshoz, aki csatlakozik ehhez az egyetemes fényhálóhoz, úgy, hogy Isten egyéni szikráiként segí­tetek magatoknak fejlődési folyamatotokban.

Béke és Szeretet

Forrás: Sohin parancsnok

Csatorna: ˆ Kris Won

Magyar nyelvű fordí­tás:

* Fénytevő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Spaceship, November 10, 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

We are entering a new stage in the process of Ascension as a human race on this planet. We could say, without wishing to exaggerate, that the time you are in at this very moment is of enormous importance and as such, will mark a "before and after" in the history of your civilization.

We have read some of the writings channeled for you as well as some non-channeled articles online, and we think that there has not been enough importance given to this moment in which we are situated right now. They urge you to carry out a unified meditation on 11/11/11 at various times, such as 11am to 11:11am, or 9pm to 10pm, thinking that all of you will have finished working and will be in your homes, free to be available for this worldwide meditation. Which is very nice.

This meditation or these global meditations are of great help, and allow for certain cosmic energies to arrive on the planet in a smooth and harmonious way, without causing disturbances on the ground or for the living beings who have their habitat on and within the surface of Gaia.

But we would like to briefly make you a sketch of what this day of 11/11/11 has been indicating and anticipating for some time now, and to expand upon what is occurring and what will occur during this time.

The number 11 is one that has in itself the quality to open doorways. The Cosmos is full of billions of these portals, which are scattered throughout space, not by whim, but because each of the portals is sealing the entrance to a determined space different from that which is around you. Once this portal is activated and opened wisely, it will give access to all beings who know your whereabouts to pass through and cross other parts of space-time, which could be a distant galaxy millions of light years from where you would find the beings passing through.

In your recent past some portals have been opened on certain dates, but not all of them. The day 11/11/11 is a date that contains the number 11 three times, so that has been chosen by Us as the ideal date to open all the portals that remain closed.

What does it mean that all the existing portals on Earth are opened, and what will be the impact upon all of you?

It means that some energies proceeding from outer space that have not arrived yet, will do so in their entirety on the date 11/11/11 at 11am in each local timezone on the planet. That is, whether you are in Europe, America or in any other continent, the moment it becomes 11am in your country, you are going to receive all the cosmic energies that arrive through all the open portals.

It is very important that you are calm and very harmonized on this day, especially just before that time. My recommendation is that if you are not working, go to the mountains or the beach and be in more direct contact with Mother Earth, which will help you to naturally absorb these new energies that will be flowing to your heart.

If you are working, do not lose the opportunity to receive and embrace these energies of conscious form, as surely you may know how to excuse yourself for a moment at that hour, going outside to the terrace for a moment, or making time for a moment of service. Right?

See yourselves as cells of that great entity that is Gaia, because that is what you are, her small cells, each one of you. Receive these energies of conscious form, visualizing yourself as a small part of the whole of the planet, giving all the light and love that you can give in those moments, and afterwards be grateful to have been worthy of this gift that the Creator of everything and everyone has granted you.

In this way, you will contribute to the process of opening all of the energy portals carried out in the best possible manner, and at the same time you yourselves, as individuals, will enjoy an additional boost to your personal evolution.

See it, then, as a meditation that will help you align with everyone else who join in this universal net of light, so as to help yourselves as individual sparks of God in your evolutionary process.

Peace and Love,

Source: Commander Sohin

Channel: Kris-Won

Translator: Steve

* Galactic Channelings

Vissza az elejére
Solyom
k aug 14 2012, 08:20
Regisztrált tag #67
Regisztrált: szo okt 16 2010, 11:34
Üzenetek: 3096
Alfa űrhajó, 2011. december 21.Sohin Parancsnok üzenete, Kris Won közvetí­tése

íœdvözlet az Alfa űrhajóról!

Magunkat számos helyzetben találtuk, melyben közbe kellett lépnünk olyan ügyekbe, mely e bolygó emberiségének teljes belügyére vonatkozott, amelyben viszont közbelépésünk nélkül mindnyájatok számára tovább kitolódott volna a Felemelkedés folyamata a felgyorsulása helyett – mely az, amit várunk.

Azért, hogy néhány példával szolgáljunk, és ezáltal naprakészen jól tájékozottan tartsunk titeket, közbeléptünk az egész tengeri állatvilág védelmében, oltalmában és helyreállí­tásában (tengeri emlősök, halak, rákok, kétéltű állatok, stb.) korallok (korallzátonyok), tengeri ásványok, és legfőképpen a ví­z alatti emberi fajok megóvásában, akik óceánjaitok és tengereitek néhány terültén élnek.

Cselekedeteink szükségesek voltak néhány tengeri földrengést követően, melyek Gaia vizei alatt történtek, sajnos, egy baleset után, mely hozzávetőleg egy éve történt Japánban, ahol magasan radioaktí­v anyagok hatalmas mennyiségét vetették a ví­zbe, mely megfertőzte volna a vizeket, a halakat a Japán-tenger körüli nagy sugáron belül. Ennek eredménye pusztí­tó lett volna számos tengeri fajnak – ha nem léptünk volna közbe.

A természetes környezetetek megvédéséért történt cselekedeteink egy másik példája a légkörötök megtisztí­tása volt. Megtisztí­tottuk azoktól a halálos gázoktól, melyeket azok, akik még mindig a sötétek közt maradnak, hagytak a légkörötök alacsonyabb rétegében, melyekre „vegyi-sávokként” [chem-trails] hivatkoztok; hasonlóképpen, sürgősen közbeléptünk néhány esetben, ahol a vulkánok hatalmas füstfelhőket és hamut okádtak ki, mely veszélyesen kiterjesztette magát egyre nagyobb légköri területre, zűrzavart okozva az összes közeli reptéren.

Mi is cselekedtünk, földi szövetségeseinkkel együttműködve, számos bunker lerombolásában, melyeket a Sötétek okkult erői épí­tettek, és arra az esetre készí­tettek elő, ha el kellene rejtőzniük egy nukleáris csapás, vagy a világotok sok nemzete közötti nagy háború elől. Ez egy olyan dolog, melyet bármi áron megakadályoztunk volna, ahogy ezt megtettük a múltban, az általatok „hidegháborúként” elnevezett időszak alatt, amikor nagy katonai feszültség volt a kor két leghathatósabb kormánya között: az Egyesült íllamok és a Szovjetunió között.

Jelen pillanatban a legfőbb, titeket szorongató gond a gazdasági nehézségekben nyugszik, miszerint minden nemzet családjainak óriási többsége szenved, a munka hiánya miatt a férfiak és nők között, akik közül soknak sosem volt nehézsége a munkával és hogy megkeressék a családjuk megélhetésére valót. Ez az egész világra kiterjedt [globális] szinten egy roppant nagy társadalmi válságot hozott létre.

E helyzet fényében, el kell mondanunk nektek, hogy ne aggódjatok, hamarosan minden meg fog változni, világméretű szinten egy új állomásra fogtok lépni, melyben az egész pénzügyi rendszer változni fog, és senki – és megismételjük – bolygótok egyetlen egy lakója sem lesz éhes, és nem fog szenvedni semmilyen fajta hiányban. Garantáljuk nektek ezt, mi a Felebarátjaitok a Csillagokból.

Mindazonáltal, át kell mennetek a szükséges folyamaton, e társadalmi átalakí­tás érdekében, hogy világméretű szinten bekövetkezzen. Azonban ne csüggedjenek azok közületek, akik lent vannak és aggódnak személyes helyzetük miatt. Nem kell várnotok sokat, hogy életetekben és szeretteitek életében meglássátok az eszményi életmódot, melyről még nem is álmodtatok!

A bátorí­tás és bizalom e szavaival szeretnénk távozni ma, azonban addig nem, mí­g nem emlékeztetünk titeket, hogy semmitől sem kellene félnetek, hiszen Isten, Atyátok és Anyátok, sosem fogja megengedni nektek, hogy azon túl szenvedjetek, melyet el tudtok viselni. A gyötrelem pillanataiban az embernek emlékeznie kell Teremtőjére, és hogy Reá emelje fel tekintetét, és az Ő égi teremtményeire, akik tudják majd, hogy sietősen küldjenek nektek segí­tséget.

Ez történik, valahányszor úgy tűnik, hogy minden elveszett.

Imádkozzatok, meditáljatok belső lényetekre, amely a valódi útmutatásotok, és ahelyett, hogy elveszí­tenétek hiteteket és bizalmatokat, találjátok meg Vele – aki mindent tud, és aki a mindenség – a belső kapcsolatotok békéjét és biztonságát.

Forrás: Sohin parancsnok

Spanyol nyelvről angolra fordí­totta: Steve

Magyar nyelvű fordí­tás:

* Fénytevő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alpha Spaceship, December 21, 2011

Greetings from Alpha Spaceship!

We have found ourselves in numerous occasions in which we have had to intervene in matters related to purely internal subjects of the humanity of this planet, but which, without our intervention, would have further postponed the process of Ascension for all of you, instead of accelerating it -- which is what we are looking for.

To give you some examples and keep you thus informed, we have intervened in the protection, defense and restoration of all marine fauna (marine mammals, fish, crustaceans, amphibious animals, etc.) corals (coral reefs), marine minerals and, most of all, the underwater human species who live in some areas of your oceans and seas.

Our acts have been necessary after some sea-quakes that have happened under the waters of Gaia, and also, unfortunately, after the accident that occurred approximately one year ago in Japan, where enormous quantities of highly radioactive material were thrown into the water, which would have contaminated the waters and the fish within a very large radius around the Sea of Japan. The result of that, had we not intervened, would have been devastating for many marine species.

Another example of our actions in order to protect your natural habitat has been the cleaning of your atmosphere. We have cleaned the deadly gases that those who still remain in the dark have left in the lower strata of your atmosphere, which you have come to refer to as "chem-trails"; likewise, we have urgently intervened in some cases where the volcanoes have spewed out a vast cloud of smoke and ashes that was dangerously expanding itself over a bigger and bigger area of your aerial space, causing chaos in all nearby airports.

We have acted as well, in collaboration with our Earth allies, in the destruction of many bunkers built by the occult powers of the Dark Ones, which they had prepared in case they had to hide there after a nuclear disaster or a massive war between many nations of your world. That is something that we would have prevented at all costs, as we have done in the past, during the period named by you as the "cold war", when there was a great military tension between the two most powerful governments of that time: the United States of America and the Soviet Union.

The main problem besetting you at the present moment lies within the economic difficulties that an immense majority of families of all nations are suffering, and the lack of work among many men and women, many of whom never had had any difficulty working and earning a living for their families. This has created an enormous social crisis at a global level.

In light of this situation, we must tell you not to worry, soon everything is going to change, and you are going to enter into a new stage at a global level, in which all your financial systems will change, and no one, and we repeat, no inhabitant of your planet will be hungry, nor suffer shortages or lack of any kind. We guarantee you that, your Brethren from the Stars.

Nevertheless, you must go through the necessary process in order for that social transformation at a global level to come about. But do not lose heart, those of you who are down and worried about your personal situation. You won't have to wait long to see in your life and in the life of your loved ones an ideal of living that you had not even dreamed of!

With these words of encouragement and trust, we wish to take our leave today, but not before reminding you that you should not be afraid of anything, since God, your Father and Mother, will never allow you to suffer beyond that which you can take. In moments of tribulation, one must remember their Creator, and to raise one's sights to Him/Her and His/Her celestial creatures, who will know to diligently send you aid.

This will occur whenever it seems that everything is lost.

Pray, meditate on your inner being -- which is your real guidance, and instead of losing your trust and confidence, find the peace and security of your inner connection with Him/Her who knows all and who is all.

Source: Commander Sohin

Channel: Kris-Won

Translator: Gloria

* Galactic Channelings
Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>   

Ugrás:     Vissza az elejére

Téma átvétele: rss 0.92 Téma átvétele: rss 2.0 Téma átvétele: RDF
Powered by e107 Forum System